č. j. 5 Azs 10/2005-49

USNESENÍ

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Ludmily Valentové a soudců JUDr. Václava Novotného a JUDr. Lenky Matyášové v právní věci žalobkyně: S. K., proti žalovanému: Ministerstvo vnitra, se sídlem v Praze 7, Nad Štolou 3, o udělení azylu, o kasační stížnosti žalobkyně proti rozsudku Městského soudu v Praze ze dne 26. 11. 2004, č. j. 5 Az 17/2004-36,

takto: I. Kasační stížnost s e o d m í t á .

II. Žádný z účastníků n e m á právo na náhradu nákladů řízení o kasační stížnosti.

Odůvodnění:

Napadeným rozsudkem Městský soud v Praze zamítl žalobu žalobkyně proti rozhodnutí žalovaného ze dne 17. 1. 2004, č. j. OAM-5132/VL-07-ZA-03-2003, kterým žalovaný žalobkyni neudělil azyl pro nesplnění podmínek uvedených v § 12, § 13 odst. 1, 2 a § 14 zák. č. 325/1999 Sb. o azylu a uvedl, že na cizince se nevztahuje překážka vycestování ve smyslu § 91 zákona o azylu.

Proti rozsudku Městského soudu v Praze podala kasační stížnost žalobkyně a chtěla jí dosáhnout zrušení napadeného rozsudku městského soudu s tím, aby městský soud o věci dále jednal.

Nejvyšší správní soud nejprve zkoumal, zda kasační stížnost byla podána včas. Podle ust. § 106 odst. 2 s. ř. s. kasační stížnost musí být podána do dvou týdnů po doručení rozhodnutí.

V řízení před Městským soudem v Praze byla žalobkyně zastoupena advokátem JUDr. Františkem Beranem, ustanoveným jí Městským soudem v Praze usnesením ze dne 23. 8. 2004, č. j. 5 Az 17/2004-22. Napadený rozsudek Městský soud v Praze doručil účastníkům, tzn. zástupci žalobkyně JUDr. Františku Beranovi, advokátovi, dne 7. 12. 2004 a žalovanému téhož dne.

Rozsudek obsahuje poučení o tom, že je možno proti němu podat kasační stížnost ve lhůtě do dvou týdnů od doručení rozsudku prostřednictvím Městského soudu v Praze k Nejvyššímu správnímu soudu.

Podle obsahu předloženého spisu Městského soudu v Praze žalobkyně podala kasační stížnost proti rozsudku Městského soudu v Praze osobně dne 10. 1. 2005.

Lhůta stanovená tímto zákon, výzvou nebo rozhodnutím soudu počíná běžet počátkem dne následujícího poté, kdy došlo ke skutečnosti určující její počátek (§ 40 odst. 1 s. ř. s.).

Lhůta určená podle týdnů, měsíců nebo roků končí uplynutím dne, který se svým označením shoduje s dnem, který určil počátek lhůty. Není-li takový den v měsíci, končí lhůta uplynutím posledního dne tohoto měsíce (§ 40 odst. 2 s. ř. s.).

Napadený rozsudek městského soudu byl doručen v souladu s ust. § 42 odst. 2 s. ř. s. zástupci žalobkyně a podle obsahu spisu se tak stalo dne 7. 12. 2004, což bylo úterý, pracovní den. Lhůta k podání kasační stížnosti začala běžet počátkem dne následujícího poté, kdy došlo ke skutečnosti určující její počátek, t. j. 8. 12. 2004 a skončila uplynutím dne, který se svým označením shoduje se dnem, který určil počátek lhůty, t. j. 21. 12. 2004, úterý (když rozsudek městského soudu byl doručen zástupci žalobkyně 7. 12. 2004 v úterý). Protože žalobkyně podala kasační stížnost u Městského soudu v Praze osobně až 10. 1. 2005, podala ji po uplynutí zákonné lhůty stanovené v § 106 odst. 2 s. ř. s.

Nejvyšší správní soud proto postupoval podle ust. § 46 odst. 1 písm. b) s. ř. s. za použití ust. § 120 s. ř. s. a opožděně podanou kasační stížnost odmítl .

O nákladech řízení rozhodl Nejvyšší správní soud podle ust. § 60 odst. 3 s. ř. s. za použití ust. § 120 s. ř. s., neboť podle citovaného ustanovení žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení, byla-li žaloba (zde kasační stížnost) odmítnuta.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení n e j s o u opravné prostředky přípustné.

V Brně dne 28. 1. 2005

JUDr. Ludmila Valentová předsedkyně senátu