5 As 99/2011-111

USNESENÍ

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Ludmily Valentové a soudců JUDr. Lenky Matyášové, Ph.D. a JUDr. Jakuba Camrdy, Ph.D. v právní věci žalobkyně Ing. H. K., zastoupené Mgr. Alicí Benešovou, advokátkou se sídlem Rokycany, Míru 17, proti žalovanému Zeměměřickému a katastrálnímu inspektorátu v Plzni, se sídlem Plzeň, Radobyčická 12, za účasti osoby zúčastněné na řízení obce Útušice, se sídlem Útušice 59, Štěnovice, zastoupené Mgr. Lukášem Hrabětem, advokátem se sídlem Plzeň, Brojova 16, v řízení o kasační stížnosti žalobkyně Ing. H. K., proti rozsudku Krajského soudu v Plzni, ze dne 29. 6. 2011, č. j. 57 Ca 65/2009-65,

takto:

Výrok rozsudku Nejvyššího správního soudu ze dne 26. 9. 2012, č. j.-104 s e o p r a v u j e takto:

Rozsudek Krajského soudu v Plzni ze dne 29. 6. 2011, č. j. 57 Ca 65/2009-65 s e s výjimkou výroku II. z r u š u j e a věc s e v r a c í tomuto soudu k dalšímu řízení.

Odůvodnění:

Při vyhlašování rozsudku Nejvyššího správního soudu ze dne 26. 9. 2012, č. j. 5 As 99/2011-104 došlo ke zjevné nesprávnosti spočívající v tom, že byl zrušen celý rozsudek krajského soudu, ačkoliv výrok II. rozsudku krajského soudu o odmítnutí žaloby žalobce V. K. nebyl napaden kasační stížností, přičemž z tohoto stavu řízení Nejvyšší správní soud vycházel. Tuto zjevnou nesprávnost opravil Nejvyšší správní soud vydáním tohoto usnesení podle § 54 odst. 4 s. ř. s. za použití § 120 s. ř. s., tak, jak je uvedeno ve výroku tohoto usnesení, tedy, že rozsudek Krajského soudu v Plzni ze dne 29. 6. 2011, č. j. 57 Ca 65/2009-65 se s výjimkou výroku II. zrušuje a věc se vrací tomuto soudu k dalšímu řízení.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení n e j s o u opravné prostředky přípustné.

V Brně dne 3. října 2012

JUDr. Ludmila Valentová předsedkyně senátu