5 As 91/2015-24

USNESENÍ

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátu složeném z předsedkyně Mgr. Jany Brothánkové a soudců Mgr. Ondřeje Mrákoty a JUDr. Tomáše Langáška, LL.M., v právní věci žalobce: J. F., zastoupený Mgr. Jaroslavem Topolem, advokátem se sídlem Praha 4, Na Zlatnici 301/2, proti žalovanému: Krajský úřad Moravskoslezského kraje, se sídlem Ostrava, 28. října 117, v řízení o kasační stížnosti žalobce proti rozsudku Krajského soudu v Ostravě ze dne 17. 3. 2015, č. j. 18 A 16/2014-42,

takto:

I. Kasační stížnost s e o d m í t á .

II. Žádný z účastníků n e m á právo na náhradu nákladů řízení.

III. Žalobci s e v r a c í soudní poplatek za kasační stížnost ve výši 5000 Kč, který bude z účtu Nejvyššího správního soudu vyplacen do 30 dnů od právní moci tohoto usnesení.

Odůvodnění:

Podanou kasační stížností se žalobce (dále jen stěžovatel ) domáhá zrušení shora označeného rozsudku Krajského soudu v Ostravě (dále jen krajský soud ), jímž tento soud zamítl jeho žalobu, kterou se domáhal zrušení rozhodnutí žalovaného ze dne 7. 2. 2014, č. j. MSK 17124/2014, kterým bylo zamítnuto odvolání stěžovatele a bylo potvrzeno rozhodnutí Magistrátu města Frýdku-Místku ze dne 4. 12. 2013, č. j. MMFM 143352/2013, kterým byl žalobce uznán vinným ze spáchání přestupku podle § 125c odst. 1 písm. k) zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o silničním provozu ), kterého se měl dopustit tím, že dne 18. 6. 2013 v době kolem 7.33 hod. nejméně na ulici Dobrovského a ulici Hlavní třída ve Frýdku-Místku řídil vozidlo zn. Ford Transit, RZ X, a nebyl za jízdy připoután na sedadle bezpečnostním pásem a při řízení neměl u sebe řidičský průkaz, čímž porušil § 6 odst. 1 písm. a) a § 6 odst. 8 písm. a) zákona o silničním provozu. Za přestupek mu byla uložena pokuta ve výši 1600 Kč, dále mu byla uložena povinnost nahradit náklady řízení paušální částkou 1000 Kč. Podanou žalobou se žalobce domáhal také zrušení rozhodnutí I. stupně.

Stěžovatel v kasační stížnosti neuvedl žádné kasační důvody, ani rozsah napadení rozsudku krajského soudu. Nejvyšší správní soud proto stěžovatele v souladu s § 106 odst. 3 zákona č. 150/2002 Sb., soudní řád správní, ve znění pozdějších předpisů (dále jen s. ř. s. ), usnesením ze dne 11. 5. 2015, č. j.-17, vyzval, aby ve lhůtě jednoho měsíce doplnil náležitosti kasační stížnosti, a to zejména o tvrzení, v jakém rozsahu a z jakých důvodů napadá rozsudek krajského soudu. Současně byl stěžovatel poučen o následcích nevyhovění této výzvě vyplývajících z § 37 odst. 5 ve spojení s § 120 s. ř. s.

Usnesení s výzvou k odstranění vad kasační stížnosti bylo stěžovateli (jeho zástupci) doručeno dne 12. 5. 2015; lhůta k doplnění kasační stížnosti tedy uplynula v pátek 12. 6. 2015. Stěžovatel však ve stanovené lhůtě na výzvu nijak nereagoval.

Podle § 37 odst. 5 s. ř. s. předseda senátu usnesením vyzve podatele k opravě nebo odstranění vad podání a stanoví k tomu lhůtu. Nebude-li podání v této lhůtě doplněno nebo opraveno a v řízení nebude možno pro tento nedostatek pokračovat, soud podání usnesením odmítne. Podle § 106 odst. 3 s. ř. s. nemá-li kasační stížnost všechny náležitosti, musí být tyto náležitosti doplněny ve lhůtě jednoho měsíce od doručení usnesení, kterým byl stěžovatel vyzván k doplnění podání.

Vzhledem k tomu, že vytýkané vady kasační stížnosti nebyly přes výzvu zdejšího soudu odstraněny a tento nedostatek brání projednání kasační stížnosti, Nejvyšší správní soud kasační stížnost stěžovatele dle § 37 odst. 5 s. ř. s. ve spojení s § 120 s. ř. s. odmítl.

O náhradě nákladů řízení bylo rozhodnuto podle § 60 odst. 3, věty první, ve spojení s § 120 s. ř. s., tak, že žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení, byl-li návrh (zde kasační stížnost) odmítnut.

Podle § 10 odst. 3 zákona č. 549/1991 Sb., o soudních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o soudních poplatcích ), soud vrátí z účtu soudu i zaplacený poplatek za řízení, který je splatný podáním návrhu na zahájení řízení, odvolání, dovolání nebo kasační stížnosti, snížený o 20 %, nejméně však o 1000 Kč, bylo-li řízení zastaveno před prvním jednáním. Obdobně vrátí soud poplatníkovi přeplatek na poplatku (odpovídající část poplatku) vzniklý podle § 6a odst. 3, bylo-li řízení zastaveno jen zčásti. Byl-li návrh na zahájení řízení před prvním jednáním odmítnut, soud vrátí z účtu soudu zaplacený poplatek.

Vzhledem k tomu, že kasační stížnost stěžovatele byla tímto usnesením odmítnuta, rozhodl zdejší soud podle § 10 odst. 3 poslední věta zákona o soudních poplatcích o tom, že stěžovateli se vrací soudní poplatek za kasační stížnost ve výši 5000 Kč, který stěžovatel zaplatil dne 7. 5. 2015. Podle § 10a odst. 1 zákona o soudních poplatcích je-li soud povinen vrátit již zaplacený poplatek nebo přeplatek na poplatku, učiní tak ve lhůtě do 30 dnů od právní moci rozhodnutí, kterým o vrácení rozhodl.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení n e j s o u opravné prostředky přípustné.

V Brně dne 23. června 2015

Mgr. Jana Brothánková předsedkyně senátu