5 As 91/2008-27

USNESENÍ

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Ludmily Valentové a soudců JUDr. Lenky Matyášové, JUDr.Jakuba Camrdy v právní věci žalobce: V. Š., proti žalovanému: Krajský úřad Moravskoslezského kraje, se sídlem v Ostravě-Moravské Ostravě, 28. října 117, v řízení o kasační stížnosti žalobce proti usnesení Krajského soudu v Ostravě ze dne 13. 8. 2008, č. j. 22 Ca 201/2008-14,

takto:

I. Kasační stížnost s e o d m í t á .

II. Žádný z účastníků n e m á právo na náhradu nákladů řízení o kasační stížnosti.

Odůvodnění:

Kasační stížností se žalobce (dále jen stěžovatel ) domáhá zrušení shora označeného usnesení Krajského soudu v Ostravě (dále jen krajský soud ), kterým byla odmítnuta žaloba žalobce o přezkoumání rozhodnutí žalovaného ze dne 4. 4. 2008 č. j. MSK 57691/2008, ve věci výzvy k zaplacení nedoplatku v náhradní lhůtě. Krajský soud v napadeném usnesení konstatoval, že stěžovatelem napadená exekuční výzva dle § 73 zákona č. 337/1992 Sb. o správě daní a poplatků není rozhodnutím ve smyslu ustanovení § 65 zákona č. 150/2002Sb. soudního řádu správního (dále jen s. ř. s ), nýbrž je úkonem, kterým se upravuje vedení řízení a žaloba proti ní je dle § 46 odst. 1 písm. d) a § 70 písm. a) a c) s. ř. s. nepřípustná. Stěžovatel byl poučen o možnosti podat kasační stížnost a to ve lhůtě dvou týdnů ode dne doručení usnesení prostřednictvím Krajského soudu v Ostravě k Nejvyššímu správnímu soudu v Brně. Usnesení bylo stěžovateli doručeno dne 17. 9. 2008.

Proti usnesení podal u Nejvyššího správního soudu stěžovatel dne 8. 10. 2008 kasační stížnost. Tento postoupil kasační stížnost krajskému soudu. Krajský soud předložil kasační stížnost spolu se spisovým materiálem Nejvyššímu správnímu soudu dne 27. 10. 2008.

Dle § 106 odst. 2 zák. č. 150/2002 Sb., soudní řád správní (dále jen s. ř. s.) musí být kasační stížnost podána do dvou týdnů po doručení rozhodnutí, a bylo-li vydáno opravné usnesení, běží tato lhůta znovu od doručení tohoto usnesení. Zmeškání lhůty pro podání kasační stížnosti nelze prominout. Kasační stížnost se podává u soudu, který napadené rozhodnutí vydal; lhůta je zachována též tehdy, byla-li kasační stížnost podána u Nejvyššího správního soudu (§ 106 odst. 4 s. ř. s.).

Dle § 40 odst. 1 s. ř. s. lhůta stanovená tímto zákonem, výzvou nebo rozhodnutím soudu počíná běžet počátkem dne následujícího poté, kdy došlo ke skutečnosti určující její počátek.

Dle § 40 odst. 2 s. ř. s. lhůta určená podle týdnů, měsíců nebo roků končí uplynutím dne, který se svým označením shoduje se dnem, který určil počátek lhůty. Není-li takový den v měsíci, končí lhůta uplynutím posledního dne tohoto měsíce.

Lhůtou se rozumí časový úsek, vymezený počátkem a koncem, přičemž pro lhůty určené dle týdnů platí pro jejich počítání následující pravidla. Počátek lhůty, určené podle týdnů, je dán dnem, který následuje po události, jež je rozhodující pro její počátek. Konec lhůty, určené dle týdnů připadá na den, jež se pojmenováním shoduje se dnem, na který připadla skutečnost, od níž se lhůta počítá.

Bylo-li v dané věci usnesení krajského soudu stěžovateli doručeno ve středu 17. 9. 2008, počala ve smyslu ustanovení § 40 odst. 1 s. ř. s. běžet lhůta k podání kasační stížnosti ve čtvrtek 18. 9. 2008 a skončila uplynutím dne, který se svým označením shoduje s dnem, který určil počátek lhůty, tedy ve středu 1. 10. 2008 (§ 40 odst. 2 s. ř. s.).

Ve smyslu ustanovení § 106 odst. 2 a § 40 s. ř. s. tak posledním dnem pro podání kasační stížnosti, tj. pro předání této stížnosti soudu nebo její zaslání prostřednictvím držitele poštovní licence, popř. zvláštní poštovní licence anebo předání orgánu, který má povinnost ji doručit, byla v daném případě středa 1. 10. 2008. Kasační stížnost byla dána k poštovní přepravě dne 7. 10. 2008 a je podána opožděně.

Nejvyšší správní soud dospěl k závěru, že předmětná kasační stížnost byla podána opožděně a jako takovou by mu nezbylo, než ji podle § 46 odst. 1 písm. b) a § 120 s. ř. s. odmítnout.

O náhradě nákladů řízení Nejvyšší správní soud rozhodl v souladu s ust. § 60 odst. 3 s. ř. s. ve spojení s § 120 s. ř. s. podle něhož nemá žádný z účastníků právo na náhradu nákladů řízení, byla-li kasační stížnost odmítnuta.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení n e j s o u opravné prostředky přípustné.

V Brně dne 28. listopadu 2008

JUDr. Ludmila Valentová předsedkyně senátu