č. j. 5 As 9/2005-50

ČESKÁ REPUBLIKA

ROZSUDEK JMÉNEM REPUBLIKY

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Václava Novotného a soudkyň JUDr. Ludmily Valentové a JUDr. Lenky Matyášové v právní věci žalobkyně M. K., zast. Mgr. Michaelem Buchlovským, advokátem AK Mášova 6, 602 00 Brno, proti žalovanému Krajskému úřadu Jihomoravského kraje, odbor dopravy, Žerotínovo nám. 3/5, 601 82 Brno, o kasační stížnosti žalobkyně proti usnesení Krajského soudu v Brně ze dne 16. 11. 2004, č. j. 57 Ca 183/2003-25,

takto:

Usnesení Krajského soudu v Brně ze dne 16. 11. 2004, č. j. 57 Ca 183/2003-25 s e z r u š u j e a věc se v r a c í tomuto soudu k dalšímu řízení.

Odůvodnění:

Usnesením Krajského soudu v Brně shora bylo zastaveno řízení ve věci žaloby podané proti rozhodnutí Krajského úřadu Jihomoravského kraje ze dne 9. 9. 2003, č. j. JMK/23656/2003/OD, jímž žalovaný zamítl jako opožděné odvolání žalobkyně proti rozhodnutí Magistrátu města Brna, odboru dopravy ze dne 10. 6. 2003, č. j. OD-44320/Ry-03, podle kterého se žalobkyně dopustila přestupku podle zák. č. 200/1990 Sb.

Krajský soud odůvodnil zastavení řízení tím, že žalobkyně-stěžovatelka nesplnila poplatkovou povinnost, ačkoli ji soud k zaplacení poplatku a upozornil, že řízení bude zastaveno, jestliže poplatek ve lhůtě 10 dnů nebude zaplacen.

Proti tomuto usnesení podala stěžovatelka kasační stížnost v níž uvádí, že rozhodnutí o zastavení řízení je nezákonné, neboť soudní poplatek byl zaplacen dne 29. 11. 2004.

Nejvyšší správní soud přezkoumal napadený rozsudek Krajského soudu v Brně v rozsahu důvodů v kasační stížnosti uplatněných ve smyslu § 103 odst. 1 písm. e) zák. č. 150/2002 Sb., soudní řád správní (dále s. ř. s.) a dospěl k závěru, že kasační stížnost je důvodná. Podle předmětného ustanovení jde o nezákonnost rozhodnutí o odmítnutí návrhu nebo o zastavení řízení.

Podle § 4 zák. č. 549/1991 Sb., o soudní poplatcích v platném znění, jde-li o poplatek za řízení, vzniká poplatková povinnost podáním žaloby /§ 4 odst. 1 písm. a) zákona/. Poplatníkem je ve věcech správního soudnictví ten, kdo podal žalobu, jíž se zahajuje řízení. Poplatek ve výše 2000 Kč (položka 14a Sazebníku) je splatný vznikem poplatkové povinnosti (§ 7 zákona). Protože stěžovatelka tuto poplatkovou povinnost v řízení o žalobě před krajským soudem nesplnila, soud ji k zaplacení poplatku vyzval a zároveň ji upozornil, že řízení bude zastaveno, jestliže nebude poplatek ve lhůtě 10 dnů od doručení tohoto usnesení zaplacen. Výzva k zaplacení byla stěžovatelce doručena, resp. jejímu právnímu zástupci dne 22. 10. 2004. Ve stanovené lhůtě však soudní poplatek zaplacen nebyl, proto krajský soud řízení zastavil. Poté došlo k převzetí usnesení o zastavení řízení, tj. zástupcem stěžovatelky dne 29. 11. 2004, v týž den byl soudní poplatek zaplacen. Rozhodnutí nabylo právní moci dne 1.12.2004.

Podle § 9 odst. 7 zákona č. 549/1991Sb., o soudních poplatcích v jeho znění účinném ke dni vydání rozhodnutí krajského soudu, usnesení o zastavení řízení pro nezaplacení poplatku zruší soud, který usnesení vydal, je-li poplatek zaplacen ve věcech správního soudnictví dříve, než usnesení nabylo právní moci.

Za této situace krajský soud pochybil, jestliže předmětné usnesení nezrušil, neboť soudní poplatek byl zaplacen přede dnem nabytí právní moci usnesení o zastavení řízení.

Protože Nejvyšší správní soud shledal naplnění důvodu kasační stížnosti podle § 103 odst. 1 písm. e) s. ř. s. z důvodu procesní ekonomie usnesení krajského soudu zrušil a věc mu vrátil k dalšímu řízení, v němž se bude věcí zabývat in merito (§ 110 odst. 1, 3 s. ř. s.).

O náhradě nákladů řízení o kasační stížnosti rozhodne Krajský soud v Brně v novém rozhodnutí (§ 110 odst. 2 s. ř. s.).

P o u č e n í : Proti tomuto rozsudku n e j s o u opravné prostředky přípustné (§ 53 odst. 3, § 120 s. ř. s.).

V Brně dne 21. února 2006

JUDr. Václav Novotný předseda senátu