č. j. 5 As 8/2009-38

USNESENÍ

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Lenky Matyášové, Ph.D. a soudců JUDr. Jakuba Camrdy, Ph.D. a JUDr. Ludmily Valentové v právní věci žalobce: Pro Resale, a. s., se sídlem Pražákova 888/66b, Brno, proti žalovanému: Krajský úřad Olomouckého kraje, Jeremenkova 40a, Olomouc, v řízení o kasační stížnosti žalobce proti usnesení Krajského soudu v Ostravě ze dne 11. 9. 2008, č. j. 22 Ca 238/2008-11,

takto:

I. Kasační stížnost s e o d m í t á .

II. Žádný z účastníků n e m á právo na náhradu nákladů řízení o kasační stížnosti.

Odůvodnění:

Podanou kasační stížností se žalobce (dále jen stěžovatel ) domáhal zrušení usnesení Krajského soudu v Ostravě ze dne 11. 9. 2008, č. j. 22 Ca 238/2008-11, kterým byla odmítnuta jeho žaloba proti rozhodnutí žalovaného ze dne 3. 7. 2008, č. j. KUOK/64702/2008, pro nepřípustnost podle § 46 odst. 1 písm. d) s. ř. s. ve spojení s § 68 písm. e) a § 70 písm. c) s. ř. s. V záhlaví kasační stížnosti je uveden stěžovatel s tím, že jedná předsedou představenstva Ing. Otakarem Tlaskalem.

Nejvyšší správní soud se nejprve zabýval otázkou, zda jsou v dané věci dány podmínky řízení o kasační stížnosti.

Podle § 105 odst. 2 s. ř. s. musí být stěžovatel v řízení o kasační stížnosti zastoupen advokátem; to neplatí, má-li stěžovatel, jeho zaměstnanec nebo člen, který za něj jedná nebo jej zastupuje, vysokoškolské právnické vzdělání, které je podle zvláštních zákonů vyžadováno pro výkon advokacie.

Krajský soud v Ostravě již v rámci úkonů podle § 108 s. ř. s. usnesením ze dne 9. 10. 2008, č. j. 22 Ca 238/2008-18, stěžovatele vyzval, aby odstranil vady kasační stížnosti tak, že soudu doručí plnou moc udělenou advokátovi pro zastupování stěžovatele v řízení o kasační stížnosti, případně předloží doklad o tom, že jeho zaměstnanec nebo člen, který za něj jedná nebo jej zastupuje, má odpovídající vysokoškolské právnické vzdělání ve smyslu § 105 odst. 2 s. ř. s.

Stěžovatel na uvedenou výzvu reagoval zasláním plné moci ze dne 14. 11. 2008, kterou zmocnil Mgr. M. R., trvale bytem Č. 27, B., k jeho zastupování v řízení vedeném Krajským soudem v Ostravě pod sp. zn. 22 Ca 238/2008.

Nejvyšší správní soud zjistil, že ve zmíněné plné moci ze dne 14. 11. 2008 není uvedeno sídlo Mgr. M. R. jakožto advokáta, ale pouze adresa jeho trvalého pobytu a dále adresa pro doručování. Nejvyšší správní soud se tedy z dalších jemu dostupných zdrojů pokusil dohledat, zda je Mgr. M. R. advokátem, přičemž konstatoval, že tento není uveden v seznamu advokátů vedeném Českou advokátní komorou (dostupném na http://www.cak.cz/scripts/detail.php?id=326).

Pro úplnost Nejvyšší správní soud zjišťoval, zda lze ze soudního spisu a jemu dostupných informací dospět k závěru, že je Mgr. M. R. zaměstnancem či členem stěžovatele s příslušným vzděláním podle § 105 odst. 2 s. ř. s., přičemž konstatoval, že nikoliv. Nejenže stěžovatel v předchozím řízení takovou skutečnost nedoložil, ale dokonce ji ani netvrdil. Mgr. M. R. ani nefiguruje ve vztahu ke stěžovateli v žádné funkci, která je zapisována do obchodního rejstříku.

Vzhledem k výše uvedenému vznikla pochybnost o tom, zda stěžovatel je v tomto řízení ve smyslu § 105 odst. 2 s. ř. s. řádně zastoupen. Tato skutečnost bránila věcnému vyřízení kasační stížnosti. Nejvyšší správní soud proto v souladu s § 37 odst. 5 s. ř. s. ve spojení s § 106 odst. 3 s. ř. s. usnesením ze dne 4. 2. 2010, č. j.-33, vyzval stěžovatele, aby ve lhůtě 1 měsíce ode dne doručení tohoto usnesení doložil, že je v řízení o kasační stížnosti zastoupen buď advokátem, nebo svým zaměstnancem, případně členem, který za něj jedná nebo jej zastupuje a který má vysokoškolské právnické vzdělání, které je podle zvláštních zákonů vyžadováno pro výkon advokacie. To mohl stěžovatel učinit tím, že by doložil, že Mgr. M. R. řádně vykonává advokacii, případně že je zaměstnancem nebo členem stěžovatele s odpovídajícím právnickým vzděláním. I v takovém případě bylo ovšem třeba doložit plnou moc (u advokáta), resp. pověření (u zaměstnance nebo člena stěžovatele) pro Mgr. M. R., z nichž by bez jakýchkoli pochybností vyplývalo, že jsou uděleny pro celé řízení o kasační stížnosti, nikoliv pouze pro část tohoto řízení (přípravné úkony) vedenou před krajským soudem. Předmětné výzvě mohl stěžovatel vyhovět také tím, že by soudu předložil plnou moc pro celé řízení o kasační stížnosti udělenou jiné osobě, o níž nejsou pochybnosti, že je advokátem, případně že by předložil pověření jiné osobě, u níž by doložil, že je jeho zaměstnancem nebo členem a že má vysokoškolské magisterské právnické vzdělání získané v ČR.

Stěžovatel byl ve zmiňované výzvě Nejvyšším správním soudem poučen o tom, že nebudou-li uvedené náležitosti zastoupení v řízení o kasační stížnosti ve stanovené lhůtě doloženy, bude kasační stížnost odmítnuta.

Stěžovatel ovšem na tuto výzvu ve stanovené lhůtě ani po jejím uplynutí žádným způsobem nereagoval, tedy nedoložil, že je v řízení o kasační stížnosti řádně zastoupen buď advokátem, nebo svým zaměstnancem nebo členem, který by za něj jednal nebo by jej zastupoval a měl by odpovídající vysokoškolské právnické vzdělání. Tato skutečnost tedy i nadále brání věcnému vyřízení kasační stížnosti (usnesení Nejvyššího správního soudu ze dne 4. 6. 2003, č. j. 2 Ads 29/2003-40, publikované pod č. 6/2003 Sb. NSS). Jelikož nedošlo ani přes výzvu soudu k odstranění nedostatku této podmínky řízení a pro tento nedostatek nelze v řízení o kasační stížnosti pokračovat, rozhodl Nejvyšší správní soud na základě § 46 odst. 1 písm. a) s. ř. s. ve spojení s § 120 s. ř. s. o odmítnutí kasační stížnosti.

Výrok o náhradě nákladů řízení se opírá o § 60 odst. 3 ve spojení s § 120 s. ř. s., z nichž vyplývá, že žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení o kasační stížnosti, pokud byla kasační stížnost odmítnuta.

O vrácení zaplaceného soudního poplatku za kasační stížnost (§ 10 odst. 3 zákona č. 549/1991 Sb., o soudních poplatcích per analogiam) je příslušný rozhodnout Krajský soud v Ostravě, jehož příslušnost v této věci je dána ustanovením § 3 odst. 4 zákona o soudních poplatcích, podle něhož ve věcech poplatků za řízení o kasační stížnosti rozhoduje krajský soud.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení n e j s o u opravné prostředky přípustné.

V Brně dne 24. března 2010

JUDr. Lenka Matyášová, Ph.D. předsedkyně senátu