5 As 76/2013-11

USNESENÍ

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátu složeném z předsedkyně JUDr. Lenky Matyášové, Ph.D. a soudců Mgr. Ondřeje Mrákoty a JUDr. Jakuba Camrdy, Ph.D. v právní věci žalobce: J. T., proti žalovaným: 1) F. H., 2) B. M., 3) Ing. V. P., 4) Ing. J. Š., v řízení o kasační stížnosti žalobce proti usnesení Krajského soudu v Českých Budějovicích ze dne 16. 9. 2013, č. j. 10 Na 83/2013-3,

takto:

I. Kasační stížnost s e o d m í t á .

II. Žádný z účastníků n e m á právo na náhradu nákladů řízení.

Odůvodnění:

Podanou kasační stížností se žalobce (dále jen stěžovatel ) podle obsahu domáhá zrušení usnesení Krajského soudu v Českých Budějovicích, kterým tento soud podle § 46 odst. 2 zákona č. 150/2002 S., soudního řádu správního, ve znění pozdějších předpisů (dále jen s. ř. s. ), odmítl jeho žalobu na určení vlastnictví k nemovitostem, neboť k projednání dané věci jsou věcně příslušné soudy v občanském soudním řízení, konkrétně místně příslušný Okresní soud v Domažlicích.

Nejvyšší správní soud nejprve zkoumal, zda jsou v dané věci splněny podmínky řízení. Podle ustanovení § 105 odst. 2 s. ř. s. musí být stěžovatel zastoupen advokátem; to neplatí, má-li stěžovatel, jeho zaměstnanec nebo člen, který za něj jedná nebo jej zastupuje, vysokoškolské právnické vzdělání, které je podle zvláštních zákonů vyžadováno pro výkon advokacie.

Usnesením ze dne 10. 10. 2013, č. j.-8, byl zdejším soudem stěžovatel vyzván, aby ve lhůtě 10 dnů ode dne doručení tohoto usnesení buď předložil plnou moc, kterou udělil advokátovi k zastupování v řízení o kasační stížnosti nebo ve stejné lhůtě prokázal, že má vysokoškolské právnické vzdělání, které je podle zvláštních zákonů vyžadováno pro výkon advokacie.

Usnesení bylo stěžovateli doručeno do vlastních rukou dne 18. 10. 2013, lhůta pro předložení plné moci tedy uplynula v úterý 29. 10. 2013 (dne 28. 10. 2013 byl státní svátek).

Podle ustanovení § 46 odst. 1 písm. a) s. ř. s., ve spojení s § 120 s. ř. s. soud kasační stížnost odmítne, nejsou-li splněny podmínky řízení (mj. zastoupení advokátem) a tento nedostatek je neodstranitelný nebo přes výzvu soudu nebyl odstraněn, a nelze proto v řízení pokračovat. Stěžovatel byl v usnesení ze dne 18. 10. 2013 výslovně poučen o tom, že nebude-li této výzvě vyhověno, zdejší soud kasační stížnost odmítne. Vzhledem k tomu, že stěžovatel ve lhůtě stanovené mu k tomu soudem vadu řízení spočívající v absenci obligatorního právního zastoupení neodstranil, ačkoliv byl o důsledcích neodstranění této vady řádně poučen, Nejvyšší správní soud kasační stížnost odmítl.

O náhradě nákladů řízení bylo rozhodnuto podle § 60 odst. 3, věty první, s. ř. s., ve spojení s § 120 s. ř. s., tak, že žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení, byl-li návrh (zde kasační stížnost) odmítnut.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení n e j s o u opravné prostředky přípustné.

V Brně dne 5. listopadu 2013

JUDr. Lenka Matyášová předsedkyně senátu