5 As 71/2015-23

USNESENÍ

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Jakuba Camrdy a soudců JUDr. Lenky Matyášové a Mgr. Ondřeje Mrákoty v právní věci žalobce: V. M., proti žalovanému: Městský úřad Pacov, se sídlem Náměstí Svobody 1, Pacov, v řízení o kasační stížnosti žalobce proti rozsudku Krajského soudu v Českých Budějovicích ze dne 11. 3. 2015, č. j. 10 A 98/2014-40,

takto:

I. Řízení o kasační stížnosti s e z a s t a v u j e .

II. Žádný z účastníků n e m á právo na náhradu nákladů řízení o kasační stížnosti.

III. Žalobci s e v r a c í zaplacený soudní poplatek ve výši 4000 Kč; tato částka bude žalobci vyplacena do třiceti (30) dnů od právní moci tohoto usnesení z účtu Nejvyššího správního soudu.

Odůvodnění:

Kasační stížností ze dne 5. 4. 2015 se žalobce (dále též stěžovatel ) domáhal zrušení v záhlaví označeného rozsudku Krajského soudu v Českých Budějovicích, kterým byla zamítnuta jeho žaloba na ochranu proti nečinnosti žalovaného.

Dne 9. 6. 2015 bylo Nejvyššímu správnímu soudu doručeno podání stěžovatele, v němž bere svou kasační stížnost proti předmětnému rozsudku krajského soudu zpět.

V souladu s dispoziční zásadou, která ovládá správní soudnictví, může navrhovatel disponovat řízením nebo jeho předmětem a může tedy i vzít svůj návrh zcela nebo zčásti zpět, dokud o něm soud nerozhodl (viz § 37 odst. 4 s. ř. s.). Nejvyšší správní soud má s ohledem na obsah podání za to, že se stěžovatel rozhodl vzít svůj návrh zpět, neboť projev vůle, jímž došlo ke zpětvzetí kasační stížnosti, nevzbuzuje žádné pochybnosti. Nejvyšší správní soud proto v souladu s § 47 písm. a) ve spojení s § 120 s. ř. s. rozhodl o tom, že se řízení o kasační stížnosti zastavuje.

Řízení bylo zastaveno pro zpětvzetí kasační stížnosti; v souladu s § 60 odst. 3 ve spojení s § 120 s. ř. s. proto nemá žádný z účastníků řízení právo na náhradu jeho nákladů.

Vzhledem k zastavení řízení rozhodl Nejvyšší správní soud o vrácení soudního poplatku dle § 10 odst. 3 a § 10a zákona č. 549/1991 Sb., o soudních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, tak, že stěžovateli bude do 30 dnů od právní moci tohoto usnesení vrácen uhrazený soudní poplatek za řízení o kasační stížnosti, snížený o 20 %, nejméně však o 1000 Kč, tj. ve výši 4000 Kč. Nyní je na stěžovateli, aby Nejvyššímu správnímu soudu sdělil číslo účtu, na který mu má být soudní poplatek vrácen.

Poučení: Proti tomuto usnesení n e j s o u opravné prostředky přípustné.

V Brně dne 10. června 2015

JUDr. Jakub Camrda předseda senátu