5 As 7/2015-26

USNE SEN Í

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátu složeném z předsedkyně JUDr. Lenky Matyášové a soudců JUDr. Jakuba Camrdy a Mgr. Ondřeje Mrákoty v právní věci žalobce: O2 Czech Republic a.s., se sídlem v Praze 4, Za Brumlovkou 266/2, proti žalovanému: Český telekomunikační úřad, se sídlem v Praze 9, Sokolovská 219, 190 00, v řízení o kasační stížnosti žalobce proti rozsudku Městského soudu v Praze ze dne 20. 11. 2014, č. j. 8 A 98/2014-68,

takto:

I. Řízení s e z a s t a v u j e .

II. Žádný z účastníků n e m á právo na náhradu nákladů řízení o kasační stížnosti.

Odůvodn ění:

Shora uvedeným rozsudkem Městský soud v Praze (dále jen městský soud ) zamítl žalobu žalobce (dále jen stěžovatel ), kterou se domáhal určení, že přednostní rozhodování sporů o zaplacení peněžité částky podle § 129 odst. 2 zákona č. 127/2005 Sb., v nichž byla navrhovatelem pouze jedna jediná osoba vykonávající komunikační činnost, představoval nezákonný zásah do jeho práv. Zároveň navrhoval, aby žalovaný byl povinen zdržet se přednostního rozhodování ve sporech o zaplacení peněžité částky podle § 129 odst. 2 zákona č. 127/2005 Sb. v řízeních týkajících se jednoho účastníka. Požadoval rovněž, aby žalovaný byl povinen mu nahradit náklady řízení.

Stěžovatel podal dne 6. 1. 2015 proti uvedenému rozsudku městského soudu kasační stížnost.

V souladu s § 4 odst. 1 písm. d) zákona č. 549/1991 Sb., o soudních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, je s podáním kasační stížnosti spojen vznik poplatkové povinnosti. Podle položky č. 19 sazebníku soudních poplatků, který je přílohou uvedeného zákona, je kasační stížnost zpoplatněna částkou 5000 Kč. Součástí kasační stížnosti byl i návrh na nařízení předběžného opatření. V souladu s ustanovením § 4 odst. 1 písm. a) zákona č. 549/1991 Sb., o soudních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, je s podáním návrhu na nařízení předběžného opatření spojen vznik poplatkové povinnosti. Podle položky č. 5 sazebníku soudních poplatků, který je přílohou uvedeného zákona, je návrh na nařízení předběžného opatření zpoplatněn částkou 1000 Kč.

Soudní poplatek za kasační stížnost ani soudní poplatek za návrh na nařízení předběžného opatření nebyl současně s podáním kasační stížnosti zaplacen, soud proto stěžovatele vyzval usnesením ze dne 20. 1. 2015, č. j.-15, ke splnění poplatkové povinnosti a stanovil mu k tomu přiměřenou lhůtu. Současně byl stěžovatel poučen o následcích nesplnění poplatkové povinnosti. Usnesení bylo dodáno do datové schránky stěžovatele dne 22. 1. 2015, doručeno bylo dne 23. 1. 2015, 00:30:01 hod. Lhůta k zaplacení soudních poplatků uplynula dne 30. 1. 2015.

Podle ustanovení § 9 odst. 1 zákona o soudních poplatcích nebyl-li poplatek za řízení splatný podáním kasační stížnosti zaplacen, soud vyzve poplatníka k jeho zaplacení ve lhůtě, kterou mu určí; po marném uplynutí této lhůty soud řízení zastaví. Podle ustanovení § 47 písm. c) s. ř. s. soud řízení usnesením zastaví, stanoví-li tak tento nebo zvláštní zákon.

Stěžovatel ve lhůtě stanovené Nejvyšším správním soudem ani následně soudní poplatek nezaplatil. Nejvyššímu správnímu soudu proto nezbylo, než řízení podle § 9 odst. 1 zákona č. 549/1991 Sb. ve spojení s § 47 písm. c) s. ř. s. zastavit.

Jelikož řízení bylo zastaveno, nemá dle ustanovení § 60 odst. 3 s. ř. s. žádný z účastníků právo na náhradu nákladů řízení.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení n e j s o u opravné prostředky přípustné.

V Brně dne 3. února 2015

JUDr. Lenka Matyášová předsedkyně senátu