č. j. 5 As 66/2005-53

USNES EN Í

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Ludmily Valentové a soudců JUDr. Václava Novotného a JUDr. Lenky Matyášové v právní věci žalobce: M. L., zastoupený JUDr. Tomášem Mikulíkem Hamelem, Ph.D., advokátem se sídlem Malý Koloredov 811, Frýdek-Místek, proti žalovanému: Krajský úřad Olomouckého kraje, Jeremenkova 40a, Olomouc, o přezkoumání rozhodnutí žalovaného ze dne 7. 11. 2003, č. j. OSL-7249/03, o kasační stížnosti žalobce proti rozsudku Krajského soudu v Ostravě ze dne 20. 9. 2005, č. j. 58 Ca 2/2004-34,

takto:

I. Kasační stížnost s e o d m í t á .

II. Žádný z účastníků n e m á právo na náhradu nákladů řízení o kasační stížnosti.

Odůvodnění:

Napadeným rozsudkem Krajský soud v Ostravě (dále krajský soud) zamítl žalobu žalobce proti rozhodnutí žalovaného ze dne 7. 11. 2003, č. j. OSL-7249/03. Svůj rozsudek doručil účastníkům a poučil je o možnosti podání kasační stížnost proti němu, lhůtě k jejímu podání i místu podání.V řízení před krajským soudem byl žalobce zastoupen Mgr. J. H., advokátkou se sídlem M., U B. 16. Krajský soud proto doručoval této zástupkyni žalobce. Po doručení rozsudku dne 10. 10. 2005 Mgr. J. H. krajskému soudu sdělila, že žalobce již nezastupuje a rozsudek krajskému soudu vrátila. Krajský soud proto doručil rozsudek přímo žalobci, který ho osobně převzal dne 2. 11. 2005. Pod číslem listu 41 předloženého spisu krajského soudu se nachází podání učiněné faxem, označené jako kasační stížnost ve věci účastníků adresovaná Nejvyššímu správnímu soudu v Brně cestou Krajského soudu v Ostravě. Podání žalobce učiněné faxem bylo doručeno Okresnímu soudu v Ostravě dne 16. 11. 2005, číslo faxu 596972801. Okresní soud v Ostravě přeposlal faxové podání Krajskému soudu v Ostravě dne 18. 11. 2005. Písemné vyhotovení-podání kasační stížnosti žalobce se nachází pod číslem listu 44 až 46 spisu a na poštu bylo podáno dne 18. 11. 2005 (podle přiložené obálky).

Rozsudek krajského soudu byl doručen žalobci dne 2. 11. 2005.

Podle ustanovení § 106 odst. 2 kasační stížnost musí být podána do dvou týdnů po doručení rozhodnutí.

Podle ustanovení § 40 odst. 1 s. ř. s. lhůta stanovená tímto zákonem, výzvou nebo rozhodnutím soudu počíná běžet počátkem dne následujícího poté, kdy došlo ke skutečnosti určující její počátek. Podle odst. 2 téhož ustanovení lhůta určená podle týdnů, měsíců nebo roků končí uplynutím dne, který se svým označením shoduje s dnem, který určil počátek lhůty. Byl-li tedy rozsudek krajského soudu doručen žalobci dne 2. 11. 2005, což byla středa, začala lhůta k podání kasační stížnosti běžet následující den, to je 3. 11. 2005 a skončila uplynutím dvou týdnů, tedy dne 16. 11. 2005, což byla středa, den pracovní. Podle ustanovení § 106 odst. 4 s. ř. s. se kasační stížnost podává u soudu, který napadené rozhodnutí vydal, lhůta je zachována, byla-li kasační stížnost podána u Nejvyššího správního soudu nejpozději poslední den lhůty k podání kasační stížnosti, to je 16. 11. 2005 kasační stížnost nebyla podána ani u krajského soudu ani u Nejvyššího správního soudu. Podání faxem učiněné žalobcem (jeho zástupcem) nemohlo lhůtu zachovat, protože sice bylo určeno Nejvyššímu správnímu soudu cestou Krajského soudu v Ostravě, ale bylo podáno u Okresního soudu v Ostravě na číslo faxu 596972801 (které je skutečně číslem faxu Okresního soudu v Ostravě, Krajský soud v Ostravě má jiné číslo faxu-596120981, 596118292). Okresní soud v Ostravě postoupil-poslal podání faxem učiněné žalobcem Krajskému soudu v Ostravě dne 18. 11. 2005, tedy po uplynutí zákonné lhůty k podání kasační stížnosti.

Nejvyšší správní soud postupoval podle ustanovení § 46 odst. 1 písm. b) s. ř. s. za použití ustanovení § 120 s. ř. s. a kasační stížnost žalobce jako opožděně podanou usnesením odmítl.

Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení o kasační stížnosti, protože kasační stížnost byla odmítnuta (§ 60 odst. 3 s. ř. s. za použití § 120 s. ř. s.).

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení n e j s o u opravné prostředky přípustné.

V Brně dne 22. prosince 2005

JUDr. Ludmila Valentová předsedkyně senátu