5 As 65/2013-19

USNESENÍ

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátu složeném z předsedkyně senátu JUDr. Ludmily Valentové a soudců JUDr. Jakuba Camrdy, Ph.D. a JUDr. Lenky Matyášové, Ph.D. v právní věci žalobkyně: V. M., zastoupená JUDr. Pravoslavem Svobodou, advokátem se sídlem Údolní 8, Ústí nad Labem, proti žalovanému: Krajský úřad Ústeckého kraje, se sídlem Velká hradební 48, Ústí nad Labem, v řízení o kasační stížnosti žalobkyně proti rozsudku Krajského soudu v Ústí nad Labem ze dne 10. 7. 2013, č. j. 78 A 2/2013-31,

takto:

I. Řízení s e z a s t a v u j e .

II. Žádný z účastníků n e m á právo na náhradu nákladů řízení.

Odůvodnění:

Dne 8. 2. 2013 byla Krajskému soudu v Ústí nad Labem doručena žaloba, kterou se žalobkyně domáhala zrušení rozhodnutí žalovaného ze dne 6. 12. 2012, č. j. 4868/DS/2012, jímž bylo zamítnuto její odvolání a potvrzeno rozhodnutí Magistrátu města Ústí nad Labem ze dne 17. 10. 2012, č. j. MM/OK/PD/44009/12/R, jímž byla uznána vinnou ze spáchání přestupků podle § 125c odst. 1 písm. e) bodu 1 a § 125c odst. 1 písm. k) zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu). Krajský soud žalobu následně zamítl rozsudkem ze dne 10. 7. 2013, č. j. 78 A 2/2013-31.

Žalobkyně (stěžovatelka) podala proti uvedenému rozsudku krajského soudu kasační stížnost.

Podle § 4 odst. 1 písm. d) zákona č. 549/1991 Sb., o soudních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o soudních poplatcích ), je s podáním kasační stížnosti spojen vznik poplatkové povinnosti. Kasační stížnost je podle položky č. 19 sazebníku soudních poplatků zpoplatněna částkou 5000 Kč. Podle § 9 odst. 1 zákona o soudních poplatcích, nebyl-li poplatek za řízení splatný podáním kasační stížnosti zaplacen, soud vyzve poplatníka k jeho zaplacení ve lhůtě, kterou mu určí; po marném uplynutí této lhůty soud řízení zastaví.

Stěžovatelka svoji poplatkovou povinnost při podání kasační stížnosti nesplnila. Nejvyšší správní soud ji proto usnesením ze dne 30. 8. 2013, č. j.-5, vyzval k zaplacení soudního poplatku ve výši 5000 Kč, a to ve lhůtě 10 dnů od doručení předmětného usnesení.

Usnesení Nejvyššího správního soudu ze dne 30. 8. 2013, č. j.-5, bylo právnímu zástupci stěžovatelky doručeno do datové schránky dne 12. 9. 2013. Protože poslední den lhůty připadl na neděli, soudem určená lhůta deseti dnů pro zaplacení soudního poplatku marně uplynula v pondělí dne 23. 9. 2013 (§ 40 odst. 3 s. ř. s.). Nejvyšší správní soud ze spisu zjistil, že stěžovatelka ve lhůtě stanovené uvedeným usnesením ani později poplatek za kasační stížnost neuhradila.

Nejvyššímu správnímu soudu proto nezbylo, než řízení o kasační stížnosti podle § 9 odst. 1 in fine zákona o soudních poplatcích ve spojení s § 47 písm. c) s. ř. s. zastavit.

Jelikož bylo řízení o kasační stížnosti zastaveno, nemá podle § 60 odst. 3 s. ř. s. ve spojení s § 120 s. ř. s. žádný z účastníků řízení právo na náhradu jeho nákladů.

Poučení: Proti tomuto usnesení n e j s o u opravné prostředky přípustné (§ 53 odst. 3, § 120 s. ř. s.).

V Brně dne 26. září 2013

JUDr. Ludmila Valentová předsedkyně senátu