č. j. 5 As 6/2008-109

USNESENÍ

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Lenky Matyášové a soudců JUDr. Ludmily Valentové a JUDr. Jakuba Camrdy v právní věci žalobce: Ing. Z. K., proti žalovanému: Krajský úřad Jihočeského kraje, se sídlem České Budějovice, U Zimního stadionu 1952/2, v řízení o kasační stížnosti žalobce proti rozsudku Krajského soudu v Českých Budějovicích ze dne 21. 11. 2007, č. j. 10 Ca 214/2005-70,

takto:

I. Kasační stížnost s e o d m í t á .

II. Žádný z účastníků n e m á právo na náhradu nákladů řízení o kasační stížnosti.

Odůvodnění:

Kasační stížností ze dne 13. 12. 2007 se žalobce (dále stěžovatel ) domáhal zrušení shora označeného rozsudku Krajského soudu v Českých Budějovicích (dále krajský soud ), kterým byla zamítnuta žaloba proti rozhodnutí žalovaného ze dne 31. 10. 2005, č. j. KUJCK 23400/2005 OÚPI/Ře ve věci povolení stavby.

Krajský soud usnesením ze dne 9. 1. 2008, č. j. 10 Ca 214/2005-94 nevyhověl návrhu stěžovatele na ustanovení zástupce pro řízení o kasační stížnosti z důvodu nesplnění zákonných předpokladů dle ust. § 35 odst. 8 s. ř. s.

Stěžovatel není v řízení o kasační stížnosti náležitě zastoupen.

Nejvyšší správní soud nemohl o kasační stížnosti podané proti napadenému rozsudku krajského soudu věcně jednat a musel ji odmítnout z následujícího důvodu.

Podle ustanovení § 105 odst. 2 s. ř. s. musí být stěžovatel v řízení o kasační stížnosti zastoupen advokátem nebo musí mít sám vysokoškolské právnické vzdělání. Stěžovateli nebyl na jeho návrh soudem ustanoven advokát a na výzvu soudu nedoložil plnou moc k zastupování udělenou advokátovi k zastupování v řízení o kasační stížnosti.

Nedostatek zastoupení advokátem v řízení o kasační stížnosti jako podmínky řízení sine qua non je důvodem k jejímu odmítnutí /ustanovení § 46 odst. 1 písm. a) s. ř.s./.

Nejvyšší správní soud proto kasační stížnost stěžovatele z výše uvedených důvodů podle ustanovení § 46 odst. 1 písm. a) ve spojení s ustanovením § 120 s. ř. s. odmítl.

Výrok o náhradě nákladů řízení se opírá o ustanovení § 60 odst. 3 ve spojení s ustanovením § 120 s. ř. s., podle kterého žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení, bylo-li řízení zastaveno nebo žaloba odmítnuta.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení n e j s o u opravné prostředky přípustné.

V Brně dne 10. června 2008

JUDr. Lenka Matyášová předsedkyně senátu