č. j. 5 As 59/2009-142

USNESENÍ

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Ludmily Valentové a soudců JUDr. Lenky Matyášové, Ph.D. a JUDr. Jakuba Camrdy, Ph.D. v právní věci žalobce: A. Č., zastoupeného JUDr. Zlatuší Čaňovou, advokátkou se sídlem v Českých Budějovicích, Kněžská 11, proti žalovanému: Krajský úřad Jihočeského kraje, odbor regionálního rozvoje, územního plánování, stavebního řádu a investic, se sídlem v Českých Budějovicích, U Zimního stadionu 1952/2, za účasti: Ing. F. Š., v řízení o kasační stížnosti žalobce jako stěžovatele proti rozsudku Krajského soudu v Českých Budějovicích ze dne 3. 6. 2009, č. j. 10 Ca 234/2008-100,

takto:

I. Kasační stížnost s e o d m í t á .

II. Žádný z účastníků n e m á právo na náhradu nákladů řízení o kasační stížnosti.

Odůvodnění:

Žalobce jako stěžovatel kasační stížností brojí proti shora uvedenému rozsudku Krajského soudu v Českých Budějovicích (dále jen krajský soud ), kterým byla zamítnuta žaloba stěžovatele a dále rozhodnuto tak, že se žalovanému a osobě na řízení zúčastněné Ing. F. Š. nepřiznává náhrada nákladů řízení, a že se přiznává odměna ustanovené právní zástupkyni za zastupování žalobce.

Stěžovatel se v řízení před krajským soudem svým podáním ze dne 25. 11. 2008 domáhal přezkoumání rozhodnutí Krajského úřadu Jihočeského kraje ze dne 10. 10. 2008, č. j. KUJCK 26118/2008 OREG/3 (dále též rozhodnutí žalovaného ), vydaného odborem regionálního rozvoje, územního plánování, stavebního řádu a investic jako odvolacím orgánem v řízení o územním rozhodnutí o umístění stavby relaxačního zařízení a garáže v obci Plav č. p. X, v katastrálním území Plav. Žalovaný tímto rozhodnutím částečně změnil rozhodnutí správního orgánu I. stupně o umístění stavby, ve zbytku rozhodnutí správního orgánu I. stupně potvrdil.

V napadeném rozsudku byl stěžovatel poučen o možnosti podat proti tomuto rozsudku kasační stížnost, a to ve lhůtě dvou týdnů ode dne doručení písemného vyhotovení rozsudku k Nejvyššímu správnímu soudu v Brně prostřednictvím krajského soudu. Rozsudek byl zástupci stěžovatele doručen dne 16. 6. 2009.

Proti napadenému rozsudku podal stěžovatel u krajského soudu kasační stížnost osobně dne 1. 7. 2009.

Dle ustanovení § 106 odst. 2 zákona č. 150/2002 Sb., soudní řád správní, (dále jen s. ř. s.) musí být kasační stížnost podána do dvou týdnů po doručení rozhodnutí, a bylo-li vydáno opravné usnesení, běží tato lhůta znovu od doručení tohoto usnesení. Zmeškání lhůty pro podání kasační stížnosti nelze prominout. Kasační stížnost se podává u soudu, který napadené rozhodnutí vydal; lhůta je zachována též tehdy, byla-li kasační stížnost podána u Nejvyššího správního soudu (§ 106 odst. 4 s. ř. s.).

Dle ustanovení § 40 odst. 1 s. ř. s. lhůta stanovená tímto zákonem, výzvou nebo rozhodnutím soudu počíná běžet počátkem dne následujícího poté, kdy došlo ke skutečnosti určující její počátek.

Dle ustanovení § 40 odst. 2 s. ř. s. lhůta určená podle týdnů, měsíců nebo roků končí uplynutím dne, který se svým označením shoduje se dnem, který určil počátek lhůty. Není-li takový den v měsíci, končí lhůta uplynutím posledního dne tohoto měsíce.

Lhůtou se rozumí časový úsek, vymezený počátkem a koncem, přičemž pro lhůty určené dle týdnů platí pro jejich počítání následující pravidla. Počátek lhůty, určené podle týdnů, je dán dnem, který následuje po události, jež je rozhodující pro její počátek. Konec lhůty, určené dle týdnů připadá na den, jež se pojmenováním shoduje se dnem, na který připadla skutečnost, od níž se lhůta počítá.

Byl-li v dané věci rozsudek krajského soudu stěžovateli doručen v úterý dne 16. 6. 2009, počala ve smyslu ustanovení § 40 odst. 1 s. ř. s. běžet lhůta k podání kasační stížnosti ve středu dne 17. 6. 2009 a skončila uplynutím dne, který se svým označením shoduje s dnem, který určil počátek lhůty, tedy v úterý dne 30. 6. 2009 (§ 40 odst. 2 s. ř. s.).

Ve smyslu ustanovení § 106 odst. 2 a ustanovení § 40 s. ř. s. tak posledním dnem pro podání kasační stížnosti, tj. pro předání této stížnosti soudu nebo její zaslání prostřednictvím držitele poštovní licence, bylo v daném případě úterý dne 30. 6. 2009. Kasační stížnost byla osobně doručena krajskému soudu ve středu dne 1. 7. 2009 a byla tedy podána opožděně.

Nejvyšší správní soud dospěl k závěru, že předmětná kasační stížnost byla podána opožděně a jako takovou mu nezbylo, než ji podle ustanovení § 46 odst. 1 písm. b) a ustanovení § 120 s. ř. s. odmítnout.

O náhradě nákladů řízení Nejvyšší správní soud rozhodl v souladu s ust. § 60 odst. 3 s. ř. s. ve spojení s § 120 s. ř. s. podle něhož nemá žádný z účastníků právo na náhradu nákladů řízení, byla-li kasační stížnost odmítnuta.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení n e j s o u opravné prostředky přípustné.

V Brně dne 26. listopadu 2009

JUDr. Ludmila Valentová předsedkyně senátu