č. j. 5 As 57/2004-268

USNESENÍ

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Václava Novotného a soudců JUDr. Lenky Matyášové a JUDr. Ludmily Valentové v právní věci žalobce B. V., zastoupeného JUDr. Petrem Kasíkem, advokátem se sídlem Jungmannova 24, Praha 1, proti žalovanému Městskému úřadu Čáslav, Žižkovo nám. 1, Čáslav, v řízení o žalobě na ochranu proti nečinnosti žalovaného, o návrhu žalobce na osvobození od soudních poplatků, o kasační stížnosti žalobce proti usnesení Krajského soudu v Praze ze dne 22. 9. 2004, č. j. 44 Ca 30/2003-230,

takto:

I. Kasační stížnost s e o d m í t á .

II. Žádný z účastníků n e m á právo na náhradu nákladů řízení.

O d ů v o d n ě n í:

Rozsudkem Krajského soudu v Praze ze dne 25. 5. 2004, č. j. 44 Ca 30/2003-191 byla zamítnuta žaloba, kterou se žalovaný domáhal ochrany proti nečinnosti žalovaného správního orgánu.

Proti rozsudku krajského soudu podal stěžovatel (dříve žalobce) kasační stížnost, součástí kasační stížnosti byl i návrh stěžovatele na osvobození od soudního poplatku.

Krajský soud v Praze usnesením ze dne 22. 9. 2004, č. j. 44 Ca 30/2003-230, přiznal žalobci osvobození od soudních poplatků z jedné poloviny. Usnesením ze dne 1. 11. 2004, č. j. 44 Ca 30/2003-235 vyzval soud stěžovatele k zaplacení soudního poplatku ve výši 1500 Kč; na tuto výzvu byl soudní poplatek uhrazen dne 8. 11. 2004.

Dne 9. 11. 2004 podal stěžovatel proti usnesení krajského soudu ze dne 22. 9. 2004, č. j. 44 Ca 30/2003-230, kasační stížnost.

Nejvyšší správní soud návrh stěžovatele z níže uvedených důvodů podle § 46 odst. 1 písm. b) ve spojení s § 120 s. ř. s. odmítl.

Dle ustanovení § 106 odst. 2 s. ř. s. musí být kasační stížnost podána do dvou týdnů od doručení rozhodnutí; bylo-li vydáno opravné usnesení, běží tato lhůta znovu od doručení tohoto usnesení.

Jak vyplynulo z předloženého spisu, usnesení soudu, kterým bylo stěžovateli přiznáno osvobození od soudního poplatku z jedné poloviny, bylo doručeno zástupci stěžovatele JUDr. Petrovi Kasíkovi dne 1. 10. 2004. Ve smyslu citovaného ustanovení § 106 odst. 2 s. ř. s. lhůta pro podání kasační stížnosti uplynula dnem 15. 10. 2004.

Kasační stížnost podaná dne 9. 11. 2004 je proto podána opožděně a je tak ve smyslu § 46 odst.1 písm. b) s. ř. s. dán důvod pro její odmítnutí.

Výrok o náhradě nákladů řízení se opírá o ustanovení § 60 odst. 3 ve spojení s § 120 s. ř. s., podle kterého žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení, bylo-li řízení zastaveno nebo žaloba odmítnuta.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení n e j s o u opravné prostředky přípustné (§ 53 odst. 3, § 120 s. ř. s.).

V Brně dne 19. prosince 2005

JUDr. Václav Novotný předseda senátu