5 As 53/2013-6

USNESENÍ

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátu složeném z předsedkyně JUDr. Lenky Matyášové, soudkyně JUDr. Ludmily Valentové a soudce JUDr. Jakuba Camrdy v právní věci žalobce: V. M., proti žalovanému: Krajský úřad Kraje Vysočina, se sídlem v Jihlavě, Žižkova 1882/57, 587 33, v řízení o kasační stížnosti žalobce proti rozsudku Krajského soudu v Českých Budějovicích ze dne 29. 4. 2013, č. j. 10 A 86/2012-31,

takto:

I. Kasační stížnost s e o d m í t á .

II. Žádný z účastníků n e m á právo na náhradu nákladů řízení.

Odůvodnění:

Shora uvedeným rozsudkem zamítl Krajský soud v Českých Budějovicích (dále jen krajský soud ) žalobu proti rozhodnutí žalovaného ze dne 10. 2. 2012, č. j. KUJI 10386/2012, sp. zn. OUP 135/2011 Cí-25.

Stěžovatel podal dne 4. 6. 2013 proti uvedenému rozsudku krajského soudu kasační stížnost.

Podle ustanovení § 106 odst. 2 s. ř. s. musí být kasační stížnost podána do dvou týdnů po doručení rozhodnutí, proti kterému směřuje, přičemž zmeškání lhůty k podání kasační stížnosti nelze prominout.

Podle ustanovení § 40 odst. 2 a 3 s. ř. s. končí lhůta určená podle týdnů uplynutím dne, který se svým označením shoduje se dnem, který určil počátek lhůty, přičemž připadne-li poslední den lhůty na sobotu, neděli nebo svátek, je posledním dnem lhůty nejblíže následující pracovní den.

Podle ustanovení § 40 odst. 4 s. ř. s. je lhůta zachována, bylo-li podání v poslední den lhůty předáno soudu nebo jemu zasláno prostřednictvím držitele poštovní licence, popřípadě zvláštní poštovní licence, anebo předáno orgánu, který má povinnost je doručit, nestanoví-li tento zákon jinak.

Nejvyšší správní soud vychází v tomto případě ze své konstantní judikatury, navazující na usnesení ze dne 25. 9. 2003, č. j. 5 Afs 13/2003-58, publikované pod č. 57/2004 Sb. NSS: Počátek lhůty, v níž lze podat kasační stížnost (§ 40 a § 106 odst. 2 s. ř. s.), je dán dnem doručení písemného vyhotovení rozsudku krajského soudu. Následujícího dne začíná běžet dvoutýdenní lhůta pro podání kasační stížnosti, která skončí dnem, jenž se svým označením shoduje se dnem doručení. Byl-li tedy rozsudek krajského soudu doručen v pracovní den v pátek, je posledním dnem, kdy lze kasační stížnost podat, opět pátek druhého týdne, je-li pracovním dnem.

V nyní posuzovaném případě byl stěžovateli kasační stížností napadený rozsudek krajského soudu, ve kterém byl stěžovatel řádně poučen o možnosti podat do dvou týdnů od doručení písemného vyhotovení rozsudku kasační stížnost k Nejvyššímu správnímu soudu, doručen v pondělí dne 20. 5. 2013, jak ostatně i sám v kasační stížnosti uvádí stěžovatel. Tento den je dnem, který určuje běh lhůty.

Lhůta pro podání kasační stížnosti uplynula v pondělí 3. 6. 2013. Kasační stížnost, datovaná dnem 3. 6. 2013, byla předána k poštovní přepravě dne 4. 6. 2013. Je tak patrné, že kasační stížnost byla podána až po uplynutí zákonné lhůty, tedy opožděně.

Podle ustanovení § 46 odst. 1 písm. b) s. ř. s. soud usnesením odmítne návrh, jestliže byl podán předčasně nebo opožděně. Vzhledem k tomu, že Nejvyšší správní soud výše dovodil, že kasační stížnost byla podána opožděně, nevyžadoval již splnění dalších podmínek řízení, tj. zaplacení soudního poplatku ani povinné zastoupení advokátem. Za uvedené situace nezbylo než kasační stížnost odmítnout podle ustanovení § 46 odst. 1 písm. b) s. ř. s. ve spojení s ustanovením § 120 s. ř. s.

O náhradě nákladů řízení Nejvyšší správní soud rozhodl v souladu s ustanovením § 60 odst. 3 s. ř. s. ve spojení s ustanovením § 120 s. ř. s., podle nichž nemá žádný z účastníků právo na náhradu nákladů řízení, byla-li kasační stížnost odmítnuta.

Poučení: Proti tomuto usnesení n e j s o u opravné prostředky přípustné (ustanovení § 53 odst. 3, ustanovení § 120 s. ř. s.).

V Brně dne 16. září 2013

JUDr. Lenka Matyášová předsedkyně senátu