5 As 49/2011-74

USNESENÍ

Nejvyšší správní soud rozhodl předsedkyní senátu JUDr. Ludmilou Valentovou v právní věci žalobce: P. L., zastoupený Mgr. Danielem Hrbáčem, advokátem se sídlem v Brně, Šumavská 35, proti žalovanému: Česká obchodní inspekce, Ústřední inspektorát, se sídlem Praha 2, Štěpánská 15, o kasační stížnosti žalobce proti rozsudku Městského soudu v Praze ze dne 9. 12. 2010, č. j. 8 Ca 350/2008-38, o opravě odůvodnění rozsudku Nejvyššího správního soudu ze dne 15. 6. 2012, č. j. 5 As 49/2011-64,

takto:

Odůvodnění rozsudku Nejvyššího správního soudu ze dne 15. 6. 2012, č. j.-64, s e o p r a v u j e tak, že body [41] a [42] se z něj vypouštějí.

Odůvodnění:

Rozsudkem ze dne 15. 6. 2012, č. j.-64, rozhodl Nejvyšší správní soud o kasační stížnosti žalobce proti rozsudku Městského soudu v Praze ze dne 9. 12. 2010, č. j. 8 Ca 350/2008-38, takto:

I. Rozsudek Městského soudu v Praze ze dne 9. 12. 2010, č. j. 8 Ca 350/2008-38, se ruší.

II. Rozhodnutí České obchodní inspekce, Ústředního inspektorátu, ze dne 28. 7. 2008, č. j. ČOI 7950/2008/0100/1000/2008/Pe/Št, s e r u š í a věc s e v r a c í žalovanému k dalšímu řízení.

III. Žalovaný j e p o v i n e n zaplatit žalobci náhradu nákladů řízení částkou 12 200 Kč, do 30 dnů od právní moci tohoto rozsudku, k rukám advokáta Mgr. Daniela Hrbáče, advokáta.

Tomuto znění výroku rozsudku Nejvyššího správního soudu odpovídá jeho odůvodnění v bodech [1] až [40].

Nedopatřením při písemném vyhotovení rozsudku došlo k zjevné nesprávnosti v tom, že součástí jeho odůvodnění se staly i body [41] a [42], tohoto znění:

[41] Vzhledem k uvedenému závěru Nejvyšší správní soud kasační stížnosti vyhověl a podle § 110 odst. 1 věty prvé před středníkem s. ř. s. napadený rozsudek městského soudu zrušil a věc mu vrátil k dalšímu řízení. V tomto řízení je městský soud vázám právním názorem vysloveným Nejvyšším správním soudem ve zrušovacím rozhodnutí (§ 110 odst. 4 s. ř. s.).

[42] V novém rozhodnutí městský soud rozhodne také o náhradě nákladů řízení o kasační stížnosti (§ 110 odst. 3 s. ř. s.).

Body [41] a [42] odůvodnění rozsudku Nejvyššího správního soudu ze dne 15. 6. 2012, č. j.-64, proto Nejvyšší správní soud vypustil vydáním tohoto usnesení podle § 54 odst. 4 s. ř. s., a tím opravil zjevnou nesprávnost, ke které došlo.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení n e j s o u opravné prostředky přípustné.

V Brně dne 31. října 2012

JUDr. Ludmila Valentová předsedkyně senátu