5 As 47/2013-27

USNESENÍ

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátu složeném z předsedkyně senátu JUDr. Ludmily Valentové a soudců JUDr. Jakuba Camrdy a JUDr. Lenky Matyášové v právní věci žalobce: Ing. J. H., proti žalovanému: Generální finanční ředitelství, se sídlem Lazarská 7, Praha 1, v řízení o kasační stížnosti žalobce proti usnesení Městského soudu v Praze ze dne 15. 4. 2013, č. j. 5 Af 20/2013-7,

takto:

I. Řízení s e z a s t a v u j e .

II. Žádný z účastníků n e m á právo na náhradu nákladů řízení.

Odůvodnění:

Žalobou podanou u Městského soudu v Praze se žalobce domáhá vyslovení nicotnosti nebo zrušení rozhodnutí Generálního finančního ředitelství ze dne 25. 1. 2013, č. j. 50068/12/7001-41000-050230, kterým bylo zamítnuto jeho odvolání a potvrzeno rozhodnutí Finančního ředitelství v Ústí nad Labem ze dne 6. 11. 2012, č. j. 12262/12-1400-506218. Městský soud v Praze usnesením ze dne 15. 4. 2013, č. j. 5 Af 20/2013-7, rozhodl o postoupení věci Krajskému soudu v Ústí nad Labem jako soudu místně příslušnému.

Žalobce (stěžovatel) podal proti uvedenému usnesení městského soudu o postoupení věci kasační stížnost, v níž uvedl, že ji podává z důvodů uvedených v § 103 odst. 1 písm. a), b), c), d) a e) s. ř. s. Stěžovatel má za to, že věcně a místně příslušným soudem je soud, u něhož byla žaloba řádně, důvodně a včas podána , tj. Městský soud v Praze, nikoliv Krajský soud v Ústí nad Labem, jemuž byla věc postoupena. S podáním kasační stížnosti stěžovatel spojil též návrh na přiznání odkladného účinku kasační stížnosti podle § 107 s. ř. s.

Podle § 4 odst. 1 písm. d) zákona č. 549/1991 Sb., o soudních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o soudních poplatcích ), je s podáním kasační stížnosti spojen vznik poplatkové povinnosti. Kasační stížnost je podle položky č. 19 sazebníku soudních poplatků zpoplatněna částkou 5000 Kč. Podle § 9 odst. 1 zákona o soudních poplatcích, nebyl-li poplatek za řízení splatný podáním kasační stížnosti zaplacen, soud vyzve poplatníka k jeho zaplacení ve lhůtě, kterou mu určí; po marném uplynutí této lhůty soud řízení zastaví.

Vzhledem k tomu, že stěžovatel nesplnil poplatkovou povinnost při podání kasační stížnosti, vyzval jej Nejvyšší správní soud ve výroku III. usnesení ze dne 14. 5. 2013, č. j.-5, k zaplacení soudního poplatku za podání kasační stížnosti ve výši 5000 Kč.

Stěžovatel následně podáním ze dne 1. 6. 2013 požádal o osvobození od soudních poplatků a ustanovení zástupce z řad advokátů pro řízení o kasační stížnosti. Nejvyšší správní soud usnesením ze dne 13. 6. 2013, č. j.-22, žádost o osvobození od soudních poplatků a návrh na ustanovení zástupce pro řízení o kasační stížnosti zamítl (výrok II.). Zároveň stěžovatele znovu vyzval k zaplacení soudního poplatku za podání kasační stížnosti ve výši 5000 Kč ve lhůtě jednoho týdne od doručení usnesení (výrok III.). Stěžovatel byl rovněž poučen o tom, že nebude-li poplatek ve stanovené lhůtě zaplacen, soud řízení zastaví.

Uvedené usnesení bylo stěžovateli doručeno v souladu s § 50 odst. 1 o. s. ř. ve spojení s § 42 odst. 5 s. ř. s. vložením do schránky dne 25. 6. 2013. Lhůta jednoho týdne pro zaplacení soudního poplatku tak uplynula stěžovateli dne 2. 7. 2013. Nejvyšší správní soud ze spisu zjistil, že stěžovatel ve lhůtě stanovené uvedeným usnesením, ani později, poplatek za kasační stížnost neuhradil.

Nejvyššímu správnímu soudu proto nezbylo, než řízení o kasační stížnosti podle § 9 odst. 1 in fine zákona o soudních poplatcích ve spojení s § 47 písm. c) s. ř. s. zastavit.

Jelikož bylo řízení o kasační stížnosti zastaveno, nemá podle § 60 odst. 3 s. ř. s. ve spojení s § 120 s. ř. s. žádný z účastníků řízení právo na náhradu jeho nákladů.

Poučení: Proti tomuto usnesení n e j s o u opravné prostředky přípustné (§ 53 odst. 3, § 120 s. ř. s.).

V Brně dne 25. července 2013

JUDr. Ludmila Valentová předsedkyně senátu