5 As 41/2007-233

USNESENÍ

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Ludmily Valentové a soudců JUDr. Lenky Matyášové, Ph.D. a JUDr. Jakuba Camrdy, Ph.D. v právní věci žalobce: Budějovický Budvar, národní podnik, Karoliny Světlé 4, České Budějovice, zastoupeného JUDr. Karlem Čermákem, advokátem se sídlem v Praze, Národní 32, proti žalovanému: Úřad průmyslového vlastnictví, se sídlem Antonína Čermáka 2a, Praha, za účasti osoby zúčastněné na řízení: Budějovický Měšťanský Pivovar, a. s., se sídlem v Českých Budějovicích, Lidická 458/51, zastoupené Mgr. Antonínem Kazdou, advokátem se sídlem v Praze, Karolíny Světlé 25, v řízení o kasační stížnosti osoby zúčastněné na řízení proti rozsudku Městského soudu v Praze ze dne 22. 3. 2007, č. j. 10 Ca 20/2006-152,

takto:

Návrh na přiznání odkladného účinku kasační stížnosti s e z a m í t á .

Odůvodnění:

Kasační stížností se osoba zúčastněná na řízení (dále jen stěžovatel ) domáhá zrušení shora označeného rozsudku Městského soudu v Praze, kterým bylo zrušeno rozhodnutí žalovaného ze dne 21. 11. 2005 sp. zn. O-180578 a věc byla vrácena žalovanému k dalšímu řízení.

V kasační stížnosti stěžovatel současně navrhl, aby soud kasační stížnosti přiznal odkladný účinek.

Podle § 107 zákona č. 150/2002 Sb., soudní řád správní, ve znění pozdějších předpisů (dále jen s. ř. s. ), kasační stížnost nemá odkladný účinek. Nejvyšší správní soud jej však může na návrh stěžovatele přiznat. Přitom přiměřeně užije ust. § 73 odst. 2 až 4 s. ř. s. Podle ust. § 73 odst. 2 s. ř. s. soud přizná odkladný účinek, jestliže by výkon nebo jiné právní následky rozhodnutí znamenaly pro žalobce nenahraditelnou újmu a přiznání odkladného účinku se nedotkne nepřiměřeným způsobem nabytých práv třetích osob a není v rozporu s veřejným zájmem.

Stěžovatel svou žádost o přiznání odkladného účinku kasační stížnosti řádně neodůvodnil. Nejvyšší správní soud proto vyzval stěžovatele usnesením č. j. 5 Afs 41/2007-230 ze dne 1. 4. 2008, aby v souladu s ustanovením § 37 odst. 5 s. ř. s. do sedmi dnů od doručení usnesení odstranil nedostatek žádosti o přiznání odkladného účinku kasační stížnosti a doplnil v čem spatřuje způsobení nenahraditelné újmy výkonem napadeného rozhodnutí (§ 73 odst. 2 s. ř. s.). Usnesení bylo zástupci stěžovatele doručeno dne 7. 4. 2008. Stěžovatel však na výzvu k odstranění nedostatku žádosti o přiznání odkladného účinku kasační stížnosti nijak nereagoval.

Při rozhodování o přiznání odkladného účinku soud zjišťuje splnění zákonných předpokladů pro přiznání odkladného účinku uvedených v ustanovení § 73 odst. 2 s. ř. s. Přiznání odkladného účinku je vázáno na kumulativní splnění všech tří podmínek.

Povinnost tvrdit a prokázat vznik nenahraditelné újmy má stěžovatel. K tomu, aby soud mohl o návrhu na přiznání odkladného účinku rozhodnout, musí stěžovatel konkretizovat jakou nenahraditelnou újmu by pro něj znamenal výkon nebo jiné právní následky rozhodnutí a z jakých konkrétních okolností to vyvozuje.

Jelikož stěžovatel neprokázal, že výkon či účinky rozhodnutí napadeného kasační stížností by vedly ke vzniku nenahraditelné újmy, soud se již nezabýval tím, zda by se přiznání odkladného účinku kasační stížnosti nedotklo nepřiměřeným způsobem nabytých práv třetích osob a zda není v rozporu s veřejným zájmem.

Ze shora uvedených důvodů zamítl Nejvyšší správní soud návrh na přiznání odkladného účinku kasační stížnosti.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení n e j s o u opravné prostředky přípustné.

V Brně dne 28. května 2008

JUDr. Ludmila Valentová předsedkyně senátu