5 As 34/2013-29

USNESENÍ

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátu složeném z předsedkyně JUDr. Lenky Matyášové, Ph.D. a soudců JUDr. Jakuba Camrdy, Ph.D. a JUDr. Ludmily Valentové v právní věci navrhovatelů: a) Ing. J. H., zastoupený Mgr. Dmitrijem Pavlenkem, advokátem se sídlem Valdštejnovo nám. 76, Jičín, b) A. H., proti odpůrci: Krajský úřad Královéhradeckého kraje, se sídlem Pivovarské náměstí 1245, Hradec Králové, v řízení o kasační stížnosti navrhovatelů proti usnesení Krajského soudu v Hradci Králové ze dne 28. 3. 2013, č. j. 30 A 99/2012-53,

takto:

I. Kasační stížnost s e o d m í t á .

II. Žádný z účastníků n e m á právo na náhradu nákladů řízení.

III. Odměna a náhrada hotových výdajů advokáta Mgr. Dmitrije Pavlenka s e u r č u j e částkou 3291 Kč. Tato částka bude vyplacena z účtu Nejvyššího správního soudu do šedesáti dnů od právní moci tohoto rozhodnutí.

Odůvodnění:

Návrhem podaným ke Krajskému soudu v Hradci Králové se navrhovatelé domáhají zrušení opatření obecné povahy ze dne 5. 9. 2012, č. j. 14734/DS/12/Po, kterým odpůrce stanovil místní úpravu provozu na pozemních komunikacích.

K výzvě krajského soudu k zaplacení soudního poplatku požádali navrhovatelé podáním ze dne 25. 3. 2013 o osvobození od soudních poplatků a ustanovení zástupce z řad advokátů. Usnesením ze dne 28. 3. 2013, č. j. 30 A 99/2012-53, rozhodl krajský soud o tom, že se navrhovateli a) přiznává částečné osvobození od soudního poplatku ve výši 80 %, a ustanovil navrhovateli a) k ochraně jeho zájmů ve věci zástupce Mgr. Dmitrije Pavlenka, advokáta. Žádost navrhovatelky b) o osvobození od soudních poplatků a ustanovení zástupce krajský soud zamítl.

Proti předmětnému usnesení krajského soudu podali navrhovatelé (dále též stěžovatelé) kasační stížnost, v níž pouze obecně uvedli, že ji podávají z důvodů uvedených v § 103 odst. 1 písm. a), b), c), d) a e) s. ř. s. a navrhují změnu napadeného usnesení v tom smyslu, že se jim přiznává osvobození od soudních poplatků a k ochraně jejich zájmů se jim ustanovuje právní zástupce. S podáním kasační stížnosti stěžovatelé spojili též návrh na přiznání odkladného účinku kasační stížnosti podle § 107 s. ř. s. a tvrzení o neúčinnosti doručení kasační stížností napadeného usnesení krajského soudu, a to z důvodu, že příslušná zásilka byla vložena do schránky navrhovatelů patrně dne 16. 4. 2013, přičemž na ní chybí povinné údaje.

Nejvyšší správní soud se musel před rozhodnutím ve věci samé zabývat nejprve podmínkami řízení o kasační stížnosti a shledal, že kasační stížnost byla podána opožděně.

Z doručenky, která je součástí spisu krajského soudu, plyne, že usnesení ze dne 28. 3. 2013, č. j. 30 A 99/2012-53, bylo stěžovatelce b) doručováno postupem dle § 49 o. s. ř. ve spojení s § 42 odst. 5 s. ř. s. Jelikož nebyla stěžovatelka b) při doručování dne 5. 4. 2013 zastižena, byla zásilka uložena u provozovatele poštovních služeb a připravena k vyzvednutí, přičemž stěžovatelce b) byla zanechána výzva, aby si zásilku vyzvedla. Jelikož si stěžovatelka b) zásilku v úložní době nevyzvedla, byla vhozena do její domovní schránky dne 16. 4. 2013. Dle § 49 odst. 4 o. s. ř. přitom platí, že nevyzvedne-li si adresát písemnost ve lhůtě 10 dnů ode dne, kdy byla připravena k vyzvednutí, považuje se písemnost posledním dnem této lhůty za doručenou, i když se adresát o uložení nedozvěděl. V daném případě je třeba zásilku s usnesením krajského soudu považovat za doručenou stěžovatelce b) dne 15. 4. 2013. Identickým způsobem bylo předmětné usnesení krajského soudu doručováno i stěžovateli a), přičemž dané usnesení bylo doručeno i jeho ustanovenému právnímu zástupci; ten dle doručenky danou zásilku převzal dne 5. 4. 2013.

Jak vyplývá z poštovního razítka na obálce příslušné zásilky, byla kasační stížnost předána k poštovní přepravě dne 30. 4. 2013 (Nejvyššímu správnímu soudu pak byla doručena dne 2. 5. 2013). V souladu s § 106 odst. 2 s. ř. s. přitom musí být kasační stížnost podána do dvou týdnů po doručení rozhodnutí. Zmeškání lhůty pro podání kasační stížnosti nelze prominout. Napadené usnesení krajského soudu bylo třeba ve smyslu § 49 odst. 4 o. s. ř. považovat za doručené stěžovatelům dne 15. 4. 2013. Lhůta pro podání kasační stížnosti proto marně uplynula dne 29. 4. 2013 a kasační stížnost předaná k poštovní přepravě dne 30. 4. 2013 je tak opožděná.

Nejvyšší správní soud proto kasační stížnost v souladu s § 46 odst. 1 písm. b) ve spojení s § 120 s. ř. s. odmítl. Nejvyšší správní soud vzhledem k tomu nerozhodoval o návrhu na přiznání odkladného účinku kasační stížnosti ani o důvodech kasační stížnosti. Z doručenek, které jsou součástí soudního spisu, pak zdejší soud nemá pochybnosti o řádném doručení kasační stížností napadeného usnesení krajského soudu. Ačkoli účinnost tohoto doručení stěžovatelé zpochybňovali, obsahují doručenky všechny zákonem požadované údaje.

O nákladech řízení bylo rozhodnuto v souladu s ustanoveními § 60 odst. 3 a § 120 s. ř. s., podle kterých nemá žádný z účastníků právo na náhradu nákladů řízení, byla-li kasační stížnost odmítnuta.

Ačkoli byla kasační stížnost odmítnuta pro opožděnost, bylo třeba rozhodnout o odměně a náhradě hotových výdajů ustanoveného advokáta stěžovatele a). K tomu je třeba dodat, že ustanovení § 35 odst. 8 věty první s. ř. s. ve spojení s § 120 s. ř. s. obecně určuje, že ustanovenému zástupci hradí hotové výdaje a odměnu za zastupování stát. Žádné ustanovení soudního řádu správního však neobsahuje výslovnou úpravu týkající se hrazení hotových výdajů a odměny ustanovenému advokátu účastníka, který byl od soudního poplatku osvobozen nikoli zcela, ale jen zčásti. V daném ohledu tak bylo nutno v návaznosti na dosavadní judikaturu zdejšího soudu (rozsudek ze dne 31. 1. 2011, č. j. 5 As 68/2010-72, www.nssoud.cz) v souladu s § 64 s. ř. s. ve spojení s § 120 s. ř. s. vyjít z § 138 odst. 3 o. s. ř., dle něhož platí: Byl-li účastníku osvobozenému od soudních poplatků ustanoven zástupce, vztahuje se osvobození v rozsahu, v jakém bylo přiznáno, i na hotové výdaje zástupce a na odměnu za zastupování. Stěžovatel a) byl osvobozen od soudního poplatku z 80 % (osvobození ve výši 4000 Kč od poplatku ve výši 5000 Kč), stát tedy hradí pokračování hotové výdaje a odměnu ustanoveného advokáta z 80 %, zbylou část náhrady hotových výdajů a odměny advokáta hradí sám stěžovatel.

Ustanovený zástupce vyčíslil odměnu a hotové výdaje v doplnění kasační stížnosti doručeném Nejvyššímu správnímu soudu dne 18. 6. 2013. Ustanovenému zástupci náleží odměna za jeden úkon právní služby (doplnění kasační stížnosti) za 3100 Kč podle § 11 odst. 1 písm. d) ve spojení s § 9 odst. 4 písm. d) a § 7 bodem 5 advokátního tarifu a dále jeden režijní paušál ve výši 300 Kč podle § 13 odst. 3 advokátního tarifu. Ustanovenému zástupci tedy náleží odměna a náhrada hotových výdajů v celkové výši 3400 Kč, zvýšená o částku 714 Kč připadající na DPH ve výši 21 %, celkem tedy 4114 Kč. Nejvyšší správní soud poznamenává, že za druhý nárokovaný úkon právní služby (včetně souvisejícího paušálu), odměnu nepřiznal, neboť za samostatný úkon ve věci samé, za který by náležela odměna, zdejší soud nepovažuje podání spočívající v odůvodnění žádosti o přiznání odkladného účinku. Jmenovanému advokátovi samozřejmě nepřísluší v řízení o předmětné kasační stížnosti ani odměna a paušální náhrada hotových výdajů spojená s první poradou s klientem včetně převzetí a přípravy zastoupení podle § 11 odst. 1 písm. b) advokátního tarifu, neboť Mgr. Pavlenko byl stěžovateli a) ustanoven již nyní napadeným usnesením krajského soudu v řízení o návrhu na zrušení opatření obecné povahy a odměna za tento úkon, pokud ustanovený advokát uskutečnění tohoto úkonu řádně doloží, mu tedy bude přiznáno krajským soudem v rámci řízení o daném návrhu na zrušení opatření obecné povahy. V nynější věci tak stát hradí hotové výdaje a odměnu Mgr. Dmitriji Pavlenkovi ve výši 3291 Kč (80 % z částky 4114 Kč); tato částka bude z účtu Nejvyššího správního soudu vyplacena ve lhůtě šedesáti dnů od právní moci tohoto rozsudku.

Poučení: Proti tomuto usnesení n e j s o u opravné prostředky přípustné (§ 53 odst. 3 a ust. § 120 s. ř. s.).

V Brně dne 20. září 2013

JUDr. Lenka Matyášová, Ph.D. předsedkyně senátu