5 As 27/2013-30

USNESENÍ

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátu složeném z předsedkyně senátu JUDr. Ludmily Valentové a soudců JUDr. Jakuba Camrdy a JUDr. Lenky Matyášové v právní věci žalobkyně: A. H., proti žalovanému: Generální finanční ředitelství, se sídlem Lazarská 7, Praha 1, v řízení o kasační stížnosti žalobkyně proti usnesení Městského soudu v Praze ze dne 18. 3. 2013, č. j. 5 Af 19/2013-8,

takto:

I. Řízení s e z a s t a v u j e .

II. Žádný z účastníků n e m á právo na náhradu nákladů řízení.

Odůvodnění:

Žalobou podanou u Městského soudu v Praze se žalobkyně domáhá vyslovení nicotnosti nebo zrušení rozhodnutí Generálního finančního ředitelství ze dne 21. 12. 2012, č. j. 49204/12-3410-050230, kterým bylo zamítnuto její odvolání a potvrzeno opravné usnesení Finančního ředitelství v Ústí nad Labem ze dne 18. 9. 2012, č. j. 10126/12-1500-507486. Městský soud v Praze usnesením ze dne 18. 3. 2013, č. j. 5 Af 19/2013-8, rozhodl o postoupení věci Krajskému soudu v Ústí nad Labem jako soudu místně příslušnému.

Žalobkyně (stěžovatelka) podala proti uvedenému usnesení městského soudu o postoupení věci kasační stížnost, v níž uvedla, že ji podává z důvodů uvedených v § 103 odst. 1 písm. a), b), c), d) a e) s. ř. s. Stěžovatelka má za to, že věcně a místně příslušným soudem je soud, u něhož byla žaloba řádně, důvodně a včas podána , tj. Městský soud v Praze, nikoliv Krajský soud v Ústí nad Labem, jemuž byla věc postoupena.

Podle § 4 odst. 1 písm. d) zákona č. 549/1991 Sb., o soudních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o soudních poplatcích ), je s podáním kasační stížnosti spojen vznik poplatkové povinnosti. Kasační stížnost je podle položky č. 19 sazebníku soudních poplatků zpoplatněna částkou 5000 Kč. Podle § 9 odst. 1 zákona o soudních poplatcích, nebyl-li poplatek za řízení splatný podáním kasační stížnosti zaplacen, soud vyzve poplatníka k jeho zaplacení ve lhůtě, kterou mu určí; po marném uplynutí této lhůty soud řízení zastaví.

Stěžovatelka svoji poplatkovou povinnost při podání kasační stížnosti nesplnila, přičemž v této kasační stížnosti požádala o osvobození od soudních poplatků a ustanovení zástupce z řad advokátů pro řízení o kasační stížnosti. Nejvyšší správní soud následně usnesením ze dne 25. 7. 2013, č. j.-24, ve výroku II. žádost stěžovatelky o osvobození od soudních poplatků a návrh na ustanovení zástupce pro řízení o kasační stížnosti zamítl a ve výroku III. stěžovatelku vyzval k zaplacení soudního poplatku za podání kasační stížnosti ve výši 5000 Kč, a to ve lhůtě jednoho týdne od doručení předmětného usnesení. Stěžovatelka byla rovněž poučena o tom, že nebude-li poplatek ve stanovené lhůtě zaplacen, soud řízení zastaví.

Uvedené usnesení bylo stěžovatelce doručeno v souladu s § 50 odst. 1 o. s. ř. ve spojení s § 42 odst. 5 s. ř. s. vložením do domovní schránky dne 8. 8. 2013. Lhůta jednoho týdne pro zaplacení soudního poplatku tak uplynula stěžovatelce dne 15. 8. 2013. Nejvyšší správní soud ze soudního spisu zjistil, že stěžovatelka ve lhůtě stanovené uvedeným usnesením, ani později, poplatek za kasační stížnost neuhradila.

Nejvyššímu správnímu soudu proto nezbylo, než řízení o kasační stížnosti podle § 9 odst. 1 in fine zákona o soudních poplatcích ve spojení s § 47 písm. c) s. ř. s. zastavit.

Jelikož bylo řízení o kasační stížnosti zastaveno, nemá podle § 60 odst. 3 s. ř. s. ve spojení s § 120 s. ř. s. žádný z účastníků řízení právo na náhradu jeho nákladů.

Poučení: Proti tomuto usnesení n e j s o u opravné prostředky přípustné (§ 53 odst. 3, § 120 s. ř. s.).

V Brně dne 22. srpna 2013

JUDr. Ludmila Valentová předsedkyně senátu