5 As 264/2017-24

USNESENÍ

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Lenky Matyášové a soudců JUDr. Jakuba Camrdy a Mgr. Ondřeje Mrákoty v právní věci žalobce: J. G., zastoupený opatrovnicí: M. G., proti žalované: Česká správa sociálního zabezpečení, se sídlem Křížová 25, Praha 5, ve věci podání žalobce ze dne 13. 9. 2017,

takto:

I. Návrh žalobce ze dne 13. 9. 2017 s e o d m í t á .

II. Žádný z účastníků n e m á právo na náhradu nákladů řízení.

Odůvodnění: [1] Nejvyššímu správnímu soudu bylo dne 14. 9. 2017 doručeno podání ze dne 13. 9. 2017 podepsané opatrovnicí žalobce, ve kterém žádá o odvolání Nejvyššího správního soudu ve věci řízení o invalidním důchodu žalobce. Z podání vyplývá, že žalobci byl přiznán třetí stupeň invalidity, pobírá invalidní důchod ve výši 3031 Kč měsíčně a žádá o vypočtení (zvýšení) jeho invalidního důchodu, neboť jeho synovec má pouze první stupeň invalidity a přitom pobírá 4700 měsíčně, neteř má druhý stupeň a pobírá důchod ve výši 5700 Kč. K podání bylo přiloženo usnesení Krajského soudu v Plzni (dále jen krajský soud ) ze dne 31. 8. 2017, č. j. 16 Ad 61/2017-63, kterým krajský soud v řízení o invalidním důchodu žalobce zamítl jeho návrh na ustanovení zástupce. Dále bylo přiloženo rozhodnutí žalované ze dne 15. 6. 2011, č. j. X, kterým byl žalobci přiznán invalidní důchod pro invaliditu třetího stupně, a rozhodnutí žalované ze dne 25. 5. 2017, č. j. X, kterým byly zamítnuty námitky žalobce proti rozhodnutí č. j. X ze dne 11. 7. 2011.

[2] Jelikož z podání žalobce ze dne 13. 9. 2017 nebylo v rozporu s § 37 odst. 3 zákona č. 150/2002 Sb., soudního řádu správního (dále jen s. ř. s. ) zřejmé, zda se jedná o kasační stížnost, a pokud ano, pak proti kterému rozhodnutí směřuje, čeho se týká a co navrhuje, vyzval Nejvyšší správní soud usnesením ze dne 21. 9. 2017, č. j.-15, žalobce prostřednictvím jeho opatrovnice k odstranění těchto vad podání ve lhůtě jednoho měsíce od jeho doručení. Žalobce zároveň poučil, že nebudou-li vady podání odstraněny, podání odmítne.

[3] Usnesení ze dne 21. 9. 2017, č. j.-15, bylo opatrovnici žalobce doručeno dne 27. 9. 2017. Na výzvu reagovala opatrovnice žalobce podáním ze dne 28. 9. 2017, ve kterém uvedla, že k výzvě soudu odstraňuje vady podání a dále uvedla, že žádá o zvýšení invalidního důchodu žalobce, neboť tento pobírá důchod ve výši 3031 Kč, což neodpovídá důchodu třetího stupně invalidity.

[4] Podle § 37 odst. 5 s. ř. s. [p]ředseda senátu usnesením vyzve podatele k opravě nebo odstranění vad podání a stanoví k tomu lhůtu. Nebude-li podání v této lhůtě doplněno nebo opraveno a v řízení nebude možno pro tento nedostatek pokračovat, soud podání usnesením odmítne, nestanoví-li zákon jiný procesní důsledek.

[5] Nejvyšší správní soud konstatuje, že žalobce nevyhověl výzvě soudu a neodstranil vady podání tak, aby odpovídalo požadavkům § 37 odst. 3 s. ř. s., tedy aby z něj bylo zřejmé, zda se jedná o kasační stížnost, čeho se týká, proti komu směřuje, a co navrhuje. Opatrovnice žalobce sice reagovala na výzvu k odstranění vad podání, v podání ze dne 28. 9. 2017 ale pouze zopakovala žádost o zvýšení invalidního důchodu manžela, jehož výši považuje za neodpovídající stupni jeho invalidity. Nejvyšší správní soud proto podání žalobce ze dne 13. 9. 2017 odmítl podle § 37 odst. 5 s. ř. s.

[6] Z podání žalobce a z přiložených listin je zřejmé, že žalobce nesouhlasí s výší svého invalidního důchodu a domáhá se jeho zvýšení. Nejvyšší správní soud proto na okraj dodává, že žalobce by měl v tomto případě postupovat tak, že podá u příslušné správy sociálního zabezpečení žádost o zvýšení invalidního důchodu, jak ostatně žalobci doporučoval i krajský soud v Plzni v usnesení č. j. 16 Ad 61/2017-63 ze dne 31. 8. 2017.

[7] Výrok o náhradě nákladů řízení se opírá o § 60 odst. 3 větu první s. ř. s., podle něhož nemá žádný z účastníků řízení právo na náhradu nákladů řízení, pokud byl návrh odmítnut.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení n e j s o u opravné prostředky přípustné.

V Brně dne 31. října 2017

JUDr. Lenka Matyášová předsedkyně senátu