5 As 244/2017-22

USNESENÍ

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátu složeném z předsedy JUDr. Jakuba Camrdy a soudců JUDr. Lenky Matyášové a Mgr. Ondřeje Mrákoty v právní věci žalobce: Praga Progetti e Investimenti, spol. s r. o., se sídlem Karlova 19, Praha 1, zastoupený Mgr. Tomášem Ferencem, advokátem se sídlem Nádražní 58/110, Praha 5, proti žalovanému: Ministerstvo kultury, se sídlem Maltézské náměstí 1, Praha 1, v řízení o kasační stížnosti žalobce proti usnesení Městského soudu v Praze ze dne 10. 8. 2017, č. j. 10 A 208/2016-49,

takto:

I. Řízení o kasační stížnosti s e z a s t a v u j e .

II. Žádný z účastníků n e m á právo na náhradu nákladů řízení o kasační stížnosti.

III. Žalobci s e v r a c í zaplacený soudní poplatek ve výši 4000 Kč; tato částka bude žalobci vyplacena do třiceti (30) dnů od právní moci tohoto usnesení z účtu Nejvyššího správního soudu.

Odůvodnění: [1] Dne 29. 8. 2017 byla Nejvyššímu správnímu soudu doručena kasační stížnost žalobce (stěžovatele) proti usnesení Městského soudu v Praze ze dne 10. 8. 2017, č. j. 10 A 208/2016-49, jímž byla odmítnuta žaloba stěžovatele proti rozhodnutí ministra kultury ze dne 23. 9. 2016, č. j. MK 10085/2016 OLP.

[2] Dne 10. 10. 2017 bylo Nejvyššímu správnímu soudu doručeno podání stěžovatele, v němž bere svou kasační stížnost proti předmětnému usnesení městského soudu zpět.

[3] V souladu s dispoziční zásadou, která ovládá správní soudnictví, může navrhovatel disponovat řízením nebo jeho předmětem a může tedy i vzít svůj návrh zcela nebo zčásti zpět, dokud o něm soud nerozhodl (viz § 37 odst. 4 s. ř. s.). Nejvyšší správní soud má s ohledem na obsah podání za to, že se stěžovatel rozhodl vzít svůj návrh zpět, neboť projev vůle, jímž došlo ke zpětvzetí kasační stížnosti, nevzbuzuje žádné pochybnosti, a dané podání má rovněž veškeré ostatní náležitosti ve smyslu § 37 odst. 2 a 3 s. ř. s. Nejvyšší správní soud proto v souladu s § 47 písm. a) ve spojení s § 120 s. ř. s. rozhodl o tom, že se řízení o kasační stížnosti zastavuje.

[4] Řízení bylo zastaveno pro zpětvzetí kasační stížnosti, které stěžovatel odůvodnil celkovým vývojem v dané věci, na základě kterého další vedení řízení pozbylo smyslu. V souladu s § 60 odst. 3 s. ř. s. nemá žádný z účastníků řízení v případě jeho zastavení právo na náhradu jeho nákladů, to neplatí, bylo-li řízení zastaveno pro pozdější chování odpůrce nebo pro uspokojení navrhovatele. V daném případě však není ze zpětvzetí kasační stížnosti ani z jiného podkladu ve spise zřejmé, že by zpětvzetí kasační stížnosti bylo možné připisovat chování

žalovaného a nejedná se ani o zastavení řízení pro uspokojení navrhovatele ve smyslu § 60 odst. 3 ve spojení s § 62 s. ř. s.

[5] Nejvyšší správní soud proto dle § 60 odst. 3 ve spojení s § 120 s. ř. s. rozhodl, že žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení o kasační stížnosti.

[6] Vzhledem k zastavení řízení rozhodl Nejvyšší správní soud o vrácení soudního poplatku dle § 10 odst. 3 a 5 a § 10a zákona č. 549/1991 Sb., o soudních poplatcích, tak, že stěžovateli bude do 30 dnů od právní moci tohoto usnesení vrácen uhrazený soudní poplatek za řízení o kasační stížnosti, snížený o 20 %, nejméně však o 1000 Kč, tj. ve výši 4000 Kč.

P o u č e n í: Proti tomuto usnesení n e j s o u opravné prostředky přípustné (§ 53 odst. 3, § 120 s. ř. s.).

V Brně dne 12. října 2017

JUDr. Jakub Camrda předseda senátu