5 As 241/2017-42

USNESENÍ

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátu složeném z předsedy JUDr. Jakuba Camrdy a soudců JUDr. Lenky Matyášové a Mgr. Ondřeje Mrákoty v právní věci žalobkyně: I. Z., zastoupená Mgr. Jiřím Kokešem, advokátem se sídlem Na Flusárně 168, Příbram, proti žalovanému: Ministerstvo dopravy, se sídlem nábřeží Ludvíka Svobody 1222/12, Praha 1, za účasti: I) ČR-Ministerstvo obrany, se sídlem Tychonova 221/1, Praha 6, II) Letiště Příbram s.r.o., se sídlem Skalka 39, Drásov, zast. JUDr. Jaroslavou Žákovou, advokátkou se sídlem Komenského nám. 289, Příbram, v řízení o kasační stížnosti žalobkyně proti rozsudku Městského soudu v Praze ze dne 15. 8. 2017, č. j. 3 A 128/2015-68,

takto:

I. Kasační stížnost s e z a s t a v u j e .

II. Žádný z účastníků řízení n e m á p r á v o na náhradu nákladů řízení o kasační stížnosti.

III. Osoby zúčastněné na řízení n e m a j í právo na náhradu nákladů řízení o kasační stížnosti.

Odůvodnění: [1] Žalobkyně (dále jen stěžovatelka ) podala dne 24. 8. 2017 u Nejvyššího správního soudu kasační stížnost proti rozsudku Městského soudu v Praze ze dne 15. 8. 2017, č. j. 3 A 128/2015-68, jímž byla zamítnuta žaloba stěžovatelky proti rozhodnutí žalovaného ze dne 27. 8. 2015, č. j. 21/2012-910-LET/25, jímž bylo na základě odvolání osob zúčastěných na řízení zrušeno rozhodnutí Úřadu pro civilní letectví ze dne 2. 6. 2015, č. j. 4616-15-701, ve věci stanovení podmínek k odstranění stavby na pozemcích stěžovatelky a řízení bylo zastaveno.

[2] Současně s podáním kasační stížnosti však stěžovatelka neuhradila soudní poplatek za kasační stížnost. Nejvyšší správní soud ji proto usnesením ze dne 2. 10. 2017, č. j.-38, vyzval, aby ve lhůtě 1 týdne od doručení tohoto usnesení zaplatila soudní poplatek ve výši 5000 Kč.

[3] Uvedené usnesení Nejvyššího správního soudu bylo doručeno zástupci stěžovatelky do datové schránky dne 4. 10. 2017. Nejvyšší správní soud ze spisu zjistil, že stěžovatelka ve lhůtě stanovené uvedeným usnesením, ani později, soudní poplatek za kasační stížnost neuhradila.

[4] Nejvyššímu správnímu soudu proto nezbylo, než řízení o kasační stížnosti podle § 9 odst. 1 in fine zákona č. 549/1991 Sb., o soudních poplatcích, v relevantním znění, ve spojení s § 47 písm. c) s. ř. s. zastavit.

[5] Jelikož bylo řízení o kasační stížnosti zastaveno, nemá podle § 60 odst. 3 s. ř. s. ve spojení s § 120 s. ř. s. žádný z účastníků řízení právo na náhradu jeho nákladů.

[6] Podle § 60 odst. 5 s. ř. s. ve spojení s § 120 s. ř. s. mají osoby zúčastněné na řízení i v řízení o kasační stížnosti právo na náhradu jen těch nákladů, které jim vznikly v souvislosti s plněním povinnosti, kterou jim soud uložil, což se v předmětném řízení nestalo.

Poučení: Proti tomuto usnesení nejsou opravné prostředky přípustné (§ 53 odst. 3, § 120 s. ř. s.).

V Brně dne 26. října 2017

JUDr. Jakub Camrda předseda senátu