č. j. 5 As 24/2006-22

ČESKÁ REPUBLIKA

RO ZS U DE K JMÉNEM REPUBLIKY

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Václava Novotného a soudkyň JUDr. Lenky Matyášové a JUDr. Ludmily Valentové v právní věci stěžovatele: J. B., zast. advokátem JUDr. Jiřím Kašparem, se sídlem AK v Poličce, Palackého nám. 62, za účasti předsedy Krajského soudu v Hradci Králové, se sídlem v Hradci Králové, tř. ČSA 218, v řízení o kasační stížnosti proti usnesení Krajského soudu v Brně ze dne 13. 10. 2005, č. j. 30 Ca 222/2005-11,

takto:

I. Kasační stížnost s e z a m í t á .

II. Žalovanému s e náhrada nákladů řízení o kasační stížnosti n e p ř i z n á v á .

Odůvodnění:

Žalobou podanou dne 12. 5. 2003 u Krajského soudu v Hradci Králové se stěžovatel domáhal zrušení rozhodnutí předsedy Krajského soudu v Hradci Králové, kterým byl odvolán z funkce znalce. Usnesením Nejvyššího správního soudu Nad 123/2003-21 ze dne 13. 11. 2003 byla věc přikázána z důvodu vyloučení soudců Krajského soudu v Hradci Králové Krajskému soudu v Brně.

Rozsudkem Krajského soudu v Brně ze dne 8. 6. 2005, č. j. 30 Ca 30/2004-53 byla žaloba podaná proti rozhodnutí o odvolání znalce zamítnuta; proti tomuto rozsudku podal stěžovatel kasační stížnost. Protože s podáním kasační stížnosti nebyla současně splněna poplatková povinnost, vyzval krajský soud v souladu s ust. § 106 odst. 1 a § 37 odst. 5 zákona č. 150/2002 Sb., soudní řád správní (s. ř. s.) usnesením ze dne 26. 7. 2005, č. j. 30 Ca 30/2004 -61 stěžovatele k zaplacení soudního poplatku ve výši 3 000 Kč. Dne 5. 8. 2005 požádal stěžovatel o prodloužení lhůty pro zaplacení poplatku do 31. 8. 2005. Soud žádosti vyhověl, přitom lhůta, v níž měl být poplatek uhrazen, uplynula dne 19. 9. 2005. Ani v této lhůtě, ale ani později do vydání rozhodnutí krajského soudu, nebyl soudní poplatek uhrazen. Krajský soud v Brně proto usnesením ze dne 13. 10. 2005, č. j. 30 Ca 222/2005-11 v souladu s ust. § 47 písm. c) zákona č. 150/2002 Sb., soudní řád správní (s. ř. s.) řízení o kasační stížnosti zastavil.

Kasační stížností podanou na poště dne 2. 11. 2005 stěžovatel brojí proti výše označenému usnesení soudu, kterým bylo zastaveno řízení; současně s jejím podáním uhradil vylepením kolkových známek poplatek ve výši 3000 Kč. V kasační stížnosti jinak neodůvodněné, uvádí, že žádá, aby napadené usnesení krajského soudu bylo zrušeno a následně aby bylo dokončeno řízení o kasační stížnosti ze dne 27. 6. 2005.

Nejvyšší správní soud přezkoumal usnesení Krajského soudu v Brně v intencích ust. § 103 odst. 1 písm. e) s. ř. s. a dospěl k závěru, že kasační stížnost není důvodná.

Podle ust. § 4 odst. 1 písm. d) zákona č. 549/1991 Sb., jde-li o poplatek za řízení, vzniká poplatková povinnost podáním kasační stížnosti. Poplatek je splatný vznikem poplatkové povinnosti (§ 7 odst. 1 cit. zákona).

Podle ust. § 9 odst. 1 cit. zákona nebyl-li poplatek splatný s podáním kasační stížnosti uhrazen, soud vyzve poplatníka k zaplacení ve lhůtě, kterou mu určí, po marném uplynutí této lhůty řízení zastaví.

Podle ust. § 9 odst. 7 cit. zákona usnesení o zastavení řízení pro nezaplacený poplatek zruší soud, který usnesení vydal, je-li poplatek zaplacen ve věcech správního soudnictví dříve, než usnesení nabylo právní moci, a v ostatních věcech nejpozději do konce lhůty k odvolání proti tomuto usnesení. Nabude-li usnesení o zastavení řízení právní moci, zaniká poplatková povinnost.

Usnesení o zastavení řízení bylo právnímu zástupci stěžovatele řádně doručeno dne 19. 10. 2005 a tohoto dne nabylo právní moci (§ 54 odst. 5 ve spojení s ust. § 55 odst. 5 s. ř. s.). Vzhledem k tomu, že stěžovatel neuhradil soudní poplatek do doby, kdy usnesení nabylo právní moci, resp. jej neuhradil vůbec, zanikla poplatková povinnost a není tak naplněn zákonem stanovený předpoklad k tomu, aby mohl Nejvyšší správní soud, resp. Krajský soud v Brně, vydané usnesení zrušit a v řízení pokračovat.

Ze spisu vyplynulo, že stěžovatel uhradil soudní poplatek ve výši 3000 Kč v kolkových známkách dne 2. 11. 2005 současně s kasační stížností proti usnesení krajského soudu o zastavení řízení. V této souvislosti považuje Nejvyšší správní soud za nutné uvést, že stěžovatel se mýlí, domnívá-li se, že poplatek uhrazený nyní současně s kasační stížností ze dne 2. 11. 2005 proti napadanému usnesení krajského soudu ze dne 13. 10. 2005, lze považovat za dodatečně uhrazený poplatek za kasační stížnost podanou dne 27. 6. 2005 proti rozsudku krajského soudu, kterým byla zamítnuta jeho žaloba. Uhrazením poplatku ve výši 3000 Kč splnil stěžovatel poplatkovou povinnost ohledně kasační stížnosti proti usnesení o zastavení řízení. Nicméně ani v případě, že by stěžovatel dodatečně soudní poplatek za kasační stížnost podanou dne 27. 6. 2005 nyní uhradil dodatečně, nemohlo by to na věci ničeho změnit, neboť by byl již vždy uhrazen poté, kdy usnesení o zastavení řízení nabylo právní moci, tj. po 19. 10. 2005.

Nejvyšší správní soud dospěl k závěru, že Krajský soud v Brně postupoval zcela v souladu se zákonem, když řízení podle ust. § 47 písm. c) s. ř. s. zastavil, neboť tak stanoví, jak bylo výše uvedeno, zvláštní předpis; jiný postup nemohl soud proto ani uplatnit.

Stěžovatel, který neměl v tomto soudním řízení úspěch, nemá právo na náhradu nákladů řízení (§ 60 odst. 1 s. ř. s. za použití § 320 s. ř. s.) a žalovanému, který byl v řízení úspěšný, náklady řízení nevznikly, resp. je neúčtoval. Proto soud rozhodl, že žalovanému se nepřiznává náhrada nákladů řízení o kasační stížnosti.

P o u č e n í : Proti tomuto rozsudku n e j s o u opravné prostředky přípustné (§ 53 odst. 3, § 120 s. ř. s.).

V Brně dne 29. ledna 2007

JUDr. Václav Novotný předseda senátu