5 As 235/2017-15

USNE SEN Í

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátu složeném z předsedy JUDr. Jakuba Camrdy a soudců JUDr. Lenky Matyášové a Mgr. Ondřeje Mrákoty v právní věci žalobce: J. V., proti žalovanému: Krajský soud v Brně, se sídlem Rooseveltova 16, Brno, v řízení o kasační stížnosti žalobce proti usnesení Krajského soudu v Brně ze dne 29. 6. 2017, č. j. 31 A 162/2017-4,

takto:

I. Řízení o kasační stížnosti s e z a s ta vu je .

II. Žádný z účastníků n e m á právo na náhradu nákladů řízení o kasační stížnosti.

Odů v odn ěn í: [1] Žalobce (dále jen stěžovatel ) podal dne 18. 8. 2017 u Nejvyššího správního soudu kasační stížnost proti usnesení Krajského soudu v Brně ze dne 29. 6. 2017, č. j. 31 A 162/2017-4. V kasační stížnosti stěžovatel uvedl, že dle jeho názoru nebyly splněny podmínky pro vydání napadeného usnesení. Stěžovatel namítl, že ve věci jednali soudci jako nezákonní úředníci , došlo k záměně účastníka a Krajský soud v Brně o věci rozhodoval jako nepříslušný úřad . Dále stěžovatel uvedl, že dle jeho názoru došlo k pochybení, neboť nedostal příležitost se vyjádřit ke složení senátu, tudíž dle něj ve věci rozhodoval vyloučený úředník . Na závěr označil v usnesení uvedené poučení o opravném prostředku za chybné, neboť dle něj nelze proti rozhodnutí podat kasační stížnost, ale pouze odvolání.

[2] Jelikož stěžovatel při podání kasační stížnosti nesplnil svou poplatkovou povinnost a rovněž nedoložil splnění podmínky dle § 105 odst. 2 s. ř. s. (předložením plné moci udělené jím advokátu nebo předložením dokladu o stěžovatelově vysokoškolském právnickém vzdělání), vyzval jej Nejvyšší správní soud usnesením ze dne 21. 8. 2017, č. j.-5, ve stanovené lhůtě k zaplacení soudního poplatku a k předložení plné moci udělené advokátovi nebo k předložení dokladu o vysokoškolském právnickém vzdělání stěžovatele.

[3] V podání doručeném Nejvyššímu správnímu soudu dne 19. 9. 2017 stěžovatel požádal o osvobození od soudních poplatků z finančních důvodů a navrhl, aby mu soud ustanovil zástupce pro řízení o kasační stížnosti.

[4] Nejvyšší správní soud žádost stěžovatele o osvobození od soudních poplatků a návrh na ustanovení zástupce pro řízení o kasační stížnosti usnesením ze dne 21. 9. 2017, č. j.-10, zamítl, neboť dospěl k závěru, že se v případě kasační stížností stěžovatele jedná o zjevně neúspěšný návrh. Zároveň Nejvyšší správní soud v témže usnesení stěžovatele opětovně vyzval, aby ve lhůtě 1 týdne od doručení tohoto usnesení zaplatil soudní poplatek a předložil plnou moc udělenou advokátovi. Stěžovatel byl mimo jiné poučen o tom, že nebude-li poplatek ve stanovené lhůtě zaplacen, soud řízení zastaví.

[5] Usnesení Nejvyššího správního soudu ze dne 21. 9. 2017, č. j.-10, bylo stěžovateli doručeno v souladu s § 50 odst. 1 o. s. ř. ve spojení s § 42 odst. 5 s. ř. s. vhozením do schránky dne 26. 9. 2017. Týdenní lhůta k zaplacení soudního poplatku tak uplynula dne 3. 10. 2017. V takto stanovené lhůtě ani později však stěžovatel soudní poplatek neuhradil.

[6] Nejvyššímu správnímu soudu proto nezbylo, než řízení o kasační stížnosti podle § 9 odst. 1 in fine zákona č. 549/1991 Sb., o soudních poplatcích, ve spojení s § 47 písm. c) s. ř. s. zastavit.

[7] S ohledem na skutečnost, že stěžovatel rovněž soudu ve stanovené lhůtě nedoložil, že je zastoupen advokátem, lze dodat, že nesplnění této podmínky řízení (§ 105 odst. 2 s. ř. s.) by bylo důvodem pro odmítnutí kasační stížnosti, pokud by nebylo toto řízení pro nezaplacení soudního poplatku zastaveno.

[8] Jelikož bylo řízení o kasační stížnosti zastaveno, nemá podle § 60 odst. 3 s. ř. s. ve spojení s § 120 s. ř. s. žádný z účastníků řízení právo na náhradu jeho nákladů.

Poučení: Proti tomuto usnesení n e j s o u opravné prostředky přípustné (§ 53 odst. 3, § 120 s. ř. s.).

V Brně dne 12. října 2017

JUDr. Jakub Camrda předseda senátu