5 As 224/2015-12

ČESKÁ REPUBLIKA

ROZSUDEK JMÉNEM REPUBLIKY

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátu složeném z předsedkyně JUDr. Lenky Matyášové a soudců JUDr. Jakuba Camrdy a Mgr. Ondřeje Mrákoty v právní věci žalobkyně: Mgr. D. K., proti žalovanému: 1) Ministerstvo práce a sociálních věcí, se sídlem Na Poříčním právu 1, Praha 2, 2) Česká správa sociálního zabezpečení, se sídlem Křížová 25, Praha 5, o žalobě proti sdělení Ministerstva práce a sociálních vědí ze dne 4. 12. 2014, č. j. 2014/77999-71 a sdělení České správy sociálního zabezpečení ze dne 10. 12. 2014, č. j. X a o žalobě na ochranu proti nečinnosti obou žalovaných v řízení o kasační stížnosti žalobkyně proti usnesení Městského soudu v Praze ze dne 12. 10. 2015, č. j. 6 A 244/2014-22,

takto:

Usnesení Městského soudu v Praze ze dne 12. 10. 2015, č. j. 6 A 244/2014-22, s e z r u š u j e a věc s e v r a c í tomuto soudu k dalšímu řízení.

Odůvodnění:

Žalobkyně (dále stěžovatelka ) se kasační stížností domáhá zrušení shora označeného usnesení Městského soudu v Praze (dále městský soud ), kterým jí nebylo přiznáno osvobození od soudních poplatků.

V kasační stížnosti tvrdí, že pokud městský soud odůvodnil zamítnutí její žádosti tím, že nereagovala na výzvu soudu ze dne 19. 6. 2015 a nezaslala vyplněné Potvrzení o majetkových poměrech , nezakládá se toto tvrzení na pravdě. Stěžovatelka současně dokládá v přílohách, že dne 22. 6. 2015 podání, jehož přílohou bylo vyplněné potvrzení o majetkových poměrech u soudu, učinila. Rovněž uvádí, že podala stížnost a žádost o prošetření věci a dokládá příslušnou korespondenci stran dohledání podání; dokládá rovněž vyřízení reklamace a potvrzení pošty o převzetí zásilky pracovníkem městského soudu.

Nejvyšší správní soud ze spisu městského soudu (č. l. 44) zjistil, že uvedené skutečnosti se zakládají na pravdě, což vyplývá jak z přiložených příloh, tak i ze sdělení městského soudu ze dne 19. 10. 2015 zaslaného stěžovatelce k provedenému prošetření věci, z něhož se podává,

že prohlášení o majetkových poměrech stěžovatelky bylo řádně doručeno, ale omylem bylo zařazeno do jiného spisu.

Nejvyšší správní soud shledal s přihlédnutím k výše uvedenému kasační stížnost důvodnou, neboť rozhodnutí městského soudu je v rozporu s obsahem spisu a napadené usnesení je již z tohoto důvodu nepřezkoumatelné.

Poučení: Proti tomuto rozsudku n e j s o u opravné prostředky přípustné.

V Brně dne 18. listopadu 2015

JUDr. Lenka Matyášová předsedkyně senátu