5 As 22/2013-25

USNESENÍ

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Ludmily Valentové a soudců JUDr. Lenky Matyášové, Ph.D. a JUDr. Jakuba Camrdy, Ph.D. v právní věci žalobce: P. Č., proti žalované: Česká pošta, s. p., se sídlem Praha 1, Politických vězňů 909/4, v řízení o kasační stížnosti žalobce proti usnesení Městského soudu v Praze ze dne 7. 3. 2013, č. j. 6 A 376/2011-30,

takto:

I. Řízení s e z a s t a v u j e . II. Žádný z účastníků n e m á právo na náhradu nákladů řízení o kasační stížnosti.

Odůvodnění:

Žalobce (dále jen stěžovatel ) kasační stížností brojil proti shora označenému usnesení Městského soudu v Praze, kterým tento soud s odkazem na § 46 odst. 1 písm. a) zákona č. 150/2002 Sb., soudního řádu správního, ve znění pozdějších předpisů (dále jen s. ř. s. ) odmítl podání stěžovatele, v němž se domáhal zrušení rozhodnutí s výrokem o vrácení písemnosti . Vzhledem k tomu, že s podáním kasační stížnosti je spojen vznik poplatkové povinnosti [§ 4 odst. 1 písm. d) zákona č. 549/1991 Sb., o soudních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů], a stěžovatel tuto povinnost současně s podáním kasační stížnosti nesplnil, Nejvyšší správní soud jej usnesením ze dne 22. 4. 2013, č. j.-7, k tomu vyzval. Ke splnění poplatkové povinnosti byla stěžovateli stanovena lhůta 10 dnů od doručení uvedeného usnesení s tím, že byl poučen o následcích nezaplacení zákonem stanoveného poplatku ve stanovené lhůtě. Uvedené usnesení Nejvyššího správního soudu s výzvou k zaplacení soudního poplatku za kasační stížnost bylo stěžovateli řádně doručeno dne 14. 5. 2013. Lhůta pro zaplacení soudního poplatku tak uplynula dnem 24. 5. 2013. Stěžovatel do uplynutí stanovené lhůty soudní poplatek nezaplatil a pouze zaslal Nejvyššímu soudu přípis ze dne 23. 5. 2013, ve kterém požádal o osvobození od soudních poplatků. Této žádosti Nejvyšší správní soud nevyhověl a usnesením ze dne 3. 6. 2013, č. j.-15 opětovně vyzval stěžovatele k tomu, aby ve lhůtě dvou týdnů ode dne doručení tohoto usnesení zaplatil stanovený soudní poplatek za kasační stížnost. Usnesení bylo stěžovateli doručeno dne 21. 6. 2013. Poslední den lhůty k zaplacení soudního poplatku tak byl 5. 7. 2013, jelikož se však jednalo o státní svátek, připadl poslední den lhůty na 8. 7. 2013. Vzhledem k tomu, že stěžovatel soudní poplatek ve stanovené lhůtě, ani dosud neuhradil, Nejvyšší správní soud řízení podle § 47 písm. c) s. ř. s. ve spojení s § 9 odst. 1 zákona č. 549/1991 Sb., o soudních poplatcích zastavil.

Za této situace je bezpředmětné rozhodovat o stěžovatelově žádosti o prodloužení lhůty k zaplacení soudního poplatku ze dne 26. 6. 2013. K tomu soud nicméně dodává, že lhůta pro zaplacení soudního poplatku byla stanovena zcela přiměřeně. Závěrem zdejší soud konstatuje, že v kontextu stereotypního procesního počínání stěžovatele v tomto, i v řadě mnoha dalších soudních řízení, která vede, lze mít důvodně za to, že jeho postup lze považovat nikoliv za vážně míněnou žádost, nýbrž pouhou snahu stěžovatele o prodloužení sporu (shodně viz např. usnesení Nejvyššího správního soudu ze dne 11. 7. 2012, č. j. 2 As 86/2012-23 nebo ze dne 22. 8. 2012, č. j. 6 As 13/2012-32). O náhradě nákladů řízení před Nejvyšším správním soudem bylo rozhodnuto podle § 60 odst. 3 ve spojení s § 120 s. ř. s. tak, že žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení o kasační stížnosti, neboť řízení bylo zastaveno.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení n e n í opravný prostředek přípustný.

V Brně dne 30. července 2013

JUDr. Ludmila Valentová předsedkyně senátu