5 As 215/2015-43

USNESENÍ

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátu složeném z předsedy JUDr. Jakuba Camrdy a soudců JUDr. Lenky Matyášové a Mgr. Ondřeje Mrákoty v právní věci žalobce: A. G. Service s. r. o., se sídlem Chotěšov 167, Vrbičany, zastoupený JUDr. Ivo Beránkem, advokátem se sídlem Sokolovská 47/73, Praha 8, proti žalovanému: Český báňský úřad, se sídlem Kozí 4, Praha 1, za účasti osoby zúčastněné na řízení: KÁMEN Zbraslav, a. s., se sídlem Žitavského 1178, Praha 5, zastoupený JUDr. Pavlem Sedláčkem, advokátem se sídlem Dlouhá 16, Praha 1, v řízení o kasační stížnosti žalobce proti rozsudku Krajského soudu v Ústí nad Labem ze dne 5. 10. 2015, č. j. 15 A 137/2013-123,

takto:

I. Řízení o kasační stížnosti se zastavuje.

II. Žádný z účastníků n e m á právo na náhradu nákladů řízení o kasační stížnosti.

III. Osoba zúčastněná na řízení nemá právo na náhradu nákladů řízení o kasační stížnosti.

IV. Žalobci s e v r a c í zaplacený soudní poplatek ve výši 4000 Kč; tato částka bude žalobci vyplacena do třiceti (30) dnů od právní moci tohoto usnesení z účtu Nejvyššího správního soudu.

Odůvodnění: [1] Kasační stížností se žalobce (dále jen stěžovatel ) domáhal zrušení v záhlaví označeného rozsudku Krajského soudu v Ústí nad Labem, kterým byla zamítnuta jeho žaloba proti rozhodnutí žalovaného ze dne 22. 8. 2013, č. j. SBS 22881/2013/ČBÚ-22, kterým žalovaný zamítl dle § 92 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, jakožto nepřípustné odvolání stěžovatele proti rozhodnutí Obvodního báňského úřadu v Mostě ze dne 13. 6. 2001, sp. zn. 2197/01, o předchozím souhlasu s převodem dobývacích prostorů Dobkovičky a Litochovice ze společnosti ČEDIČ Dobkovičky, a. s. na společnost KÁMEN Zbraslav, spol. s r. o.

[2] Dne 31. 7. 2017 bylo Nejvyššímu správnímu soudu doručeno podání stěžovatele, v němž bere svou kasační stížnost proti předmětnému rozsudku krajského soudu zpět.

[3] V souladu s dispoziční zásadou, která ovládá správní soudnictví, může navrhovatel disponovat řízením nebo jeho předmětem a může tedy i vzít svůj návrh zcela nebo zčásti zpět, dokud o něm soud nerozhodl (viz § 37 odst. 4 s. ř. s.). Nejvyšší správní soud má s ohledem na obsah podání za to, že se stěžovatel rozhodl vzít svůj návrh zpět, neboť projev vůle, jímž došlo ke zpětvzetí kasační stížnosti, nevzbuzuje žádné pochybnosti, a dané podání má rovněž veškeré ostatní náležitosti ve smyslu § 37 odst. 2 a 3 s. ř. s. Nejvyšší správní soud proto v souladu s § 47 písm. a) ve spojení s § 120 s. ř. s. rozhodl o tom, že se řízení o kasační stížnosti zastavuje.

[4] Řízení bylo zastaveno pro zpětvzetí kasační stížnosti, které stěžovatel odůvodnil uzavřením dohody o narovnání s osobou zúčastněnou na řízení. V souladu s § 60 odst. 3 s. ř. s. nemá žádný z účastníků řízení v případě jeho zastavení právo na náhradu jeho nákladů, to neplatí, bylo-li řízení zastaveno pro pozdější chování odpůrce nebo pro uspokojení navrhovatele. V daném případě však nelze důvod zpětvzetí kasační stížnosti připisovat chování žalovaného a nejedná se ani o uspokojení navrhovatele ve smyslu § 60 odst. 3 ve spojení s § 62 s. ř. s.

[5] Nejvyšší správní soud proto dle § 60 odst. 3 ve spojení s § 120 s. ř. s. rozhodl, že žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení o kasační stížnosti.

[6] Osoba zúčastněná na řízení má dle § 60 odst. 5 s. ř. s. právo na náhradu jen těch nákladů, které jí vznikly v souvislosti s plněním povinnosti, kterou jí soud uložil. V tomto řízení však nebyla osobě zúčastněné na řízení uložena žádná povinnost, a proto soud rozhodl tak, že ani tato osoba nemá na náhradu nákladů řízení o kasační stížnosti právo.

[7] Vzhledem k zastavení řízení rozhodl Nejvyšší správní soud o vrácení soudního poplatku dle § 10 odst. 3 a § 10a zákona č. 549/1991 Sb., o soudních poplatcích, tak, že stěžovateli bude do 30 dnů od právní moci tohoto usnesení vrácen uhrazený soudní poplatek za řízení o kasační stížnosti, snížený o 20 %, nejméně však o 1000 Kč, tj. ve výši 4000 Kč.

Poučení: Proti tomuto usnesení nejsou opravné prostředky přípustné.

V Brně dne 1. srpna 2017

JUDr. Jakub Camrda předseda senátu