5 As 214/2014-9

USNE SEN Í

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátu složeném z předsedkyně JUDr. Lenky Matyášové a soudců JUDr. Jakuba Camrdy a Mgr. Ondřeje Mrákoty v právní věci žalobce: M. Š., proti žalovanému: Zeměměřický a katastrální inspektorát v Praze, se sídlem Pod Sídlištěm 1800/9, Praha 8, v řízení o kasační stížnosti žalobce proti usnesení Krajského soudu v Praze ze dne 9. 12. 2014, č. j. 46 A 75/2014-9,

takto:

I. Řízení s e z a s t a v u j e .

II. Žádný z účastníků n e m á právo na náhradu nákladů řízení.

Odůvodn ění:

Shora uvedeným usnesením Krajský soud v Praze (dále jen krajský soud ) postoupil žalobu stěžovatele proti rozhodnutí žalovaného k Městskému soudu v Praze. Předmětnou žalobou stěžovatel brojil proti rozhodnutí žalovaného ze dne 20. 10. 2014, č. j. ZKI PR-O-126/1037/2014-11, kterým bylo zamítnuto odvolání stěžovatele a potvrzeno rozhodnutí Katastrálního úřadu pro hl. m. Prahu, katastrální pracoviště Praha ze dne 18. 6. 2014, sp. zn. OR-308/2013-101, jímž nebylo vyhověno návrhu stěžovatele na opravu údajů v katastru nemovitostí, spočívajících ve vedení poznámky o nařízení exekuce na majetek stěžovatele.

Stěžovatel podal dne 30. 12. 2014 proti uvedenému usnesení krajského soudu kasační stížnost.

Podle § 105 odst. 2 zákona č. 150/2002 Sb., soudní řád správní, ve znění pozdějších předpisů (dále jen s. ř. s. ), musí být stěžovatel v řízení o kasační stížnosti zastoupen advokátem; to neplatí, má-li stěžovatel, jeho zaměstnanec nebo člen, který za něj jedná nebo jej zastupuje, vysokoškolské právnické vzdělání, které je podle zvláštních zákonů vyžadováno pro výkon advokacie. Vzhledem k tomu, že stěžovatel uvedenou podmínku řízení nesplnil, byl vyzván usnesením zdejšího soudu ze dne 7. 1. 2015, č. j.-4 k doložení splnění podmínky podle § 105 odst. 2 s. ř. s. pro řízení o předmětné kasační stížnosti, a to buďto předložením plné moci udělené advokátu nebo předložením dokladu o vysokoškolském právnickém vzdělání.

Stěžovatel současně nesplnil ani poplatkovou povinnost podle § 4 odst. 1 písm. d) zákona č. 549/1991 Sb., o soudních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů; byl proto týmž usnesením rovněž vyzván k tomu, aby podle položky č. 19 sazebníku soudních poplatků, který je přílohou uvedeného zákona, uhradil soudní poplatek ve výši 5000 Kč. Stěžovatel byl současně poučen o způsobu platby a její identifikaci, o možnosti požádat o osvobození od soudního poplatku, jsou-li u něj dány důvody dle § 36 odst. 3 s. ř. s., jakož i o následcích nesplnění poplatkové povinnosti.

Vzhledem k tomu, že stěžovatel učinil své podání (kasační stížnost) z datové schránky, bylo mu rovněž doručeno do datové schránky; dodáno do datové schránky dne 13. 1. 2015, doručeno dne 17. 1. 2015 v 12:19:07 hod.

Podle ustanovení § 9 odst. 1 zákona o soudních poplatcích nebyl-li poplatek za řízení splatný podáním kasační stížnosti zaplacen, soud vyzve poplatníka k jeho zaplacení ve lhůtě, kterou mu určí; po marném uplynutí této lhůty soud řízení zastaví. Podle ustanovení § 47 písm. c) s. ř. s. soud řízení usnesením zastaví, stanoví-li tak tento nebo zvláštní zákon.

Stěžovatel ve lhůtě stanovené Nejvyšším správním soudem ani následně soudní poplatek nezaplatil. Nejvyššímu správnímu soudu proto nezbylo, než řízení podle § 9 odst. 1 zákona č. 549/1991 Sb. ve spojení s § 47 písm. c) s. ř. s. zastavit.

Jelikož řízení bylo zastaveno, proto nemá dle ustanovení § 60 odst. 3 s. ř. s. žádný z účastníků právo na náhradu nákladů řízení.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení n e j s o u opravné prostředky přípustné (§ 53 odst. 3 s. ř. s).

V Brně dne 3. února 2015

JUDr. Lenka Matyášová předsedkyně senátu