5 As 208/2015-27

USNESENÍ

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátu složeném z předsedy JUDr. Jakuba Camrdy a soudců Mgr. Ondřeje Mrákoty a JUDr. Lenky Matyášové v právní věci žalobce: R. K., zastoupený Mgr. Jaroslavem Topolem, advokátem se sídlem Na Zlatnici 301/2, Praha 4, proti žalovanému: Krajský úřad Jihomoravského kraje, se sídlem Žerotínovo náměstí 449/3, Brno, v řízení o kasační stížnosti žalobce proti rozsudku Krajského soudu v Brně ze dne 3. 9. 2015, č. j. 22 A 97/2014-35,

takto:

I. Kasační stížnost s e o d m í t á .

II. Žádný z účastníků n e m á právo na náhradu nákladů řízení o kasační stížnosti.

III. Žalobci s e v r a c í soudní poplatek za řízení o kasační stížnosti ve výši 5000 Kč. Tato částka bude vyplacena z účtu Nejvyššího správního soudu do 30 dnů od právní moci tohoto usnesení.

Odůvodnění:

Dne 19. 10. 2015 byla u Nejvyššího správního soudu podána kasační stížnost žalobce (dále jen stěžovatel ) proti rozsudku Krajského soudu v Brně (dále jen krajský soud ) ze dne 3. 9. 2015, č. j. 22 A 97/2014-35. Tímto rozsudkem krajský soud zamítl žalobu stěžovatele proti rozhodnutí žalovaného ze dne 8. 7. 2014, č. j. JMK 10362/2014, sp. zn. S-JMK 10362/2014/OD/Ib, kterým bylo zamítnuto odvolání stěžovatele a potvrzeno rozhodnutí Městského úřadu Hustopeče ze dne 29. 11. 2013, č. j. MUH/46775/13/405.

Nejvyšší správní soud shledal, že kasační stížnost stěžovatele nesplňuje veškeré náležitosti dle § 106 odst. 1 zákona č. 150/2002 Sb., soudní řád správní, ve znění pozdějších předpisů (dále jen s. ř. s. ), neboť neobsahuje žádné konkrétní důvody uvedené v § 103 odst. 1 písm. a) až d) s. ř. s. Nejvyšší správní soud proto stěžovatele usnesením ze dne 27. 10. 2015, č. j.-12, vyzval k doplnění kasační stížnosti o důvody, pro které napadá rozsudek krajského soudu. Zároveň jej poučil o tom, že neodstraní-li nedostatky kasační stížnosti, bude kasační stížnost odmítnuta. Výzva byla stěžovateli (jeho zástupci) doručena dne 2. 11. 2015, stěžovatel však zůstal nečinný a ve stanovené lhůtě, tj. do 2. 12. 2015, kasační stížnost nedoplnil. Náležitosti kasační stížnosti jsou stanoveny v § 106 odst. 1 s. ř. s., pokud je kasační stížnost nemá, musí být podle odst. 3 téhož ustanovení doplněny ve lhůtě jednoho měsíce od doručení usnesení vyzývajícího k odstranění vad. V daném případě kasační stížnost stěžovatele zákonné náležitosti neobsahovala, zdejší soud stěžovatele k odstranění nedostatků v zákonem stanovené lhůtě vyzval a poučil jej o následcích neodstranění vad kasační stížnosti. Stěžovatel však ve stanovené lhůtě vady kasační stížnosti neodstranil. Za této procesní situace Nejvyššímu správnímu soudu nezbylo než kasační stížnost podle § 37 odst. 5 s. ř. s. ve spojení s § 120 s. ř. s. odmítnout, neboť pro tento nedostatek nelze v řízení pokračovat. Výrok o náhradě nákladů řízení se opírá o § 60 odst. 3 s. ř. s. ve spojení s § 120 s. ř. s., podle nichž žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení, byla-li kasační stížnost odmítnuta. Vzhledem k odmítnutí kasační stížnosti rozhodl Nejvyšší správní soud v souladu s § 10 odst. 3 poslední větou a § 10a odst. 1 zákona č. 549/1991 Sb., o soudních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, tak, že se stěžovateli vrací uhrazený soudní poplatek za řízení o kasační stížnosti.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení n e n í opravný prostředek přípustný.

V Brně dne 11. prosince 2015

JUDr. Jakub Camrda předseda senátu