č. j. 5 As 2/2006-50

USNESENÍ

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Ludmily Valentové a soudců JUDr. Lenky Matyášové a JUDr. Václava Novotného v právní věci žalobců: a) R. K., b) Ing. Z. K., zast. JUDr. Jiřím Mazalem, advokátem se sídlem AK Národní svobody 26, Písek, proti žalovanému: Krajský úřad-Jihočeský kraj, se sídlem U Zimního stadionu 1952/2, České Budějovice, v řízení o kasační stížnosti žalobce-stěžovatele proti usnesení Krajského soudu v Českých Budějovicích ze dne 8. 12. 2004, č. j. 10 Ca 237/2004-16,

takto:

I. Kasační stížnost s e o d m í t á .

II. Žádný z účastníků n e m á právo na náhradu nákladů řízení.

Odůvodnění:

Žalobou doručenou Krajskému soudu v Českých Budějovicích dne 26. 11. 2004 se žalobci pan Ing. Z. K. a paní R. K. domáhali zrušení rozhodnutí žalovaného ze dne 1. 11. 2004, č. j. KUJCK/28252.1/04/ODSH-Ho-OŘ. Usnesením krajského soudu ze dne 29. 11. 2004 byli žalobci vyzváni k úhradě soudního poplatku ve výši 2000 Kč, a to každý z nich (usnesení č. j. 10 Ca 237/2004-14a a č. j. 10 Ca 237/2004-14b). Protože žádný z žalobců ve stanovené lhůtě poplatek neuhradil, soud v souladu s ust. § 9 odst. 1 zákona č. 549/1991 Sb., o soudních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, řízení výše označeným usnesením zastavil. Proti tomuto usnesení o zastavení řízení brojí stěžovatel kasační stížností.

Kasační stížností se stěžovatel domáhá zrušení usnesení krajského soudu, kterým bylo zastaveno řízení ve věci žaloby podané proti výše označenému rozhodnutí žalovaného.

Podle ust. § 47 písm. c) zákona č. 150/2002 Sb., soudní řád správní (s. ř. s.), soud řízení zastaví, stanoví-li tak tento nebo zvláštní zákon.

Podle ust. § 9 odst. 1 zákona č. 549/1991 Sb., o soudních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů nebyl-li poplatek za řízení splatný podáním návrhu na zahájení řízení zaplacen, soud vyzve poplatníka k jeho zaplacení ve lhůtě, kterou mu určí. Není-li poplatek v této lhůtě uhrazen, soud řízení zastaví. Ve věci není sporu o tom, že žalobce ve stanovené lhůtě poplatek neuhradil, a to vůbec. Námitky stěžovatele stran výše poplatku jsou za situace, kdy neuhradil poplatek žádný z žalobců vůbec, jsou zcela bezpředmětné. Soud tak postupoval v souladu se zákonem, zastavil-li řízení pro nesplnění poplatkové povinnosti.

Ze soudního spisu vyplynulo, že požadovaný soudní poplatek ve výši 2000 Kč byl dodatečně stěžovatelem uhrazen dne 9. 12. 2004, tedy dříve, než usnesení o zastavení řízení nabylo právní moci; krajský soud tak v souladu s ust. § 9 odst. 7 zákona o soudních poplatcích usnesení, které je nyní kasační stížností napadáno, zrušil (usnesení ze dne 17. 12. 2004, č. j. 10 Ca 237/2004-21).

Pro řízení o kasační stížnosti vedené u Nejvyššího správního soudu platí ustanovení uvedená v hlavě III. dílu 1 s. ř. s. (§ 102-§ 110). Ve smyslu § 120 téhož zákona pak není-li v ustanoveních dílů 1 a 2 stanoveno jinak, užijí se přiměřeně ustanovení části třetí hlavy I. (§ 32-§ 64). Dle tam zahrnutého § 46 odst. 1 písm. a) s. ř. s. platí, že nestanoví-li tento zákon jinak, soud usnesením odmítne návrh, mj. nejsou-li splněny jiné podmínky řízení a tento nedostatek je neodstranitelný. Ustanovení § 64 s. ř. s. pak umožňuje pro řízení ve správním soudnictví přiměřeně použít ustanovení prvé a třetí části občanského soudního řádu (§ 1-§ 58 a § 79-§ 200aa o. s. ř.). Dle § 103 o. s. ř. soud kdykoli za řízení přihlíží k tomu, zda jsou splněny podmínky, za nichž může rozhodnout ve věci samé (podmínky řízení).

Soudní řád správní, ale ani občanský soudní řád nemají ustanovení, které by vypočítávalo všechny podmínky řízení. Teorie procesního práva ve shodě se soudní praxí tradičně řadí mezi podmínky řízení návrh na zahájení řízení, podmínky týkající se soudu, podmínky na straně účastníků řízení a tzv. negativní procesní podmínky Žalobní petit, tj. to, čeho se navrhovatel domáhá, je část žaloby, jíž je formulován nárok žalobce, a představuje předmět žaloby. Za situace, kdy tento předmět žaloby-zde kasační stížnosti-již neexistuje, neboť usnesení soudu, jehož přezkoumání se stěžovatel domáhá, bylo následně, poté, kdy stěžovatel dodatečně soudní poplatek uhradil, zrušeno usnesením Krajského soudu ze dne 17. 12. 2004, č. j. 10 Ca 237/2004-21, byl založen takový nedostatek podmínky řízení, který nelze odstranit. Nejsou tedy v okamžiku rozhodování věci Nejvyšším správním soudem dány podmínky k tomu, aby tento soud o kasační stížnosti dále jednal a věcně rozhodoval.

Nejvyššímu správnímu soudu za této situace nezbylo, než podle ustanovení § 46 odst. 1 písm. a) za použití § 120 s. ř. s. kasační stížnost podanou stěžovatelem odmítnout.

O nákladech řízení rozhodl soud podle ustanovení § 60 odst. 3 a § 120 s. ř. s., podle něhož žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení, jestliže byla kasační stížnost odmítnuta.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení n e j s o u opravné prostředky přípustné (§ 53 odst. 3 ve spojení s § 55 odst. 5, § 120 s. ř. s.).

V Brně dne 27. února 2006

JUDr. Ludmila Valentová předsedkyně senátu