5 As 192/2015-23

USNESENÍ

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátu složeném z předsedkyně JUDr. Lenky Matyášové, soudce Mgr. Ondřeje Mrákoty a soudkyně Mgr. Jany Brothánkové v právní věci žalobce: TEMPLUM MERCIS, s. r. o., se sídlem Stachy, Benešova Hora 53, proti žalovanému: Český telekomunikační úřad, se sídlem Žižkova tř. 1321/1, České Budějovice, v řízení o kasační stížnosti žalobce proti usnesení Krajského soudu v Českých Budějovicích ze dne 2. 9. 2015, č. j. 10 Af 33/2015-8,

takto:

I. Řízení s e z a s t a v u j e .

II. Žádný z účastníků n e m á právo na náhradu nákladů řízení.

Odůvodnění:

Žalobce (dále jen stěžovatel ) se podanou kasační stížností domáhal zrušení usnesení Krajského soudu v Českých Budějovicích (dále jen krajský soud ), kterým byla odmítnuta žaloba proti rozhodnutí žalovaného ze dne 20. 3. 2014, č. j. ČTÚ 36 150/2012-633/II. vyř. MiJ.

Současně s podáním kasační stížnosti stěžovatel nezaplatil soudní poplatek a požádal o ustanovení zástupce; usnesením ze dne 13. 10. 2015, č. j.-18, soud návrh na ustanovení zástupce zamítl a vyzval jej současně, aby ve lhůtě 1 týdne od doručení tohoto usnesení uhradil soudní poplatek ve výši 5000 Kč.

Podle § 47 písm. c) zákona č. 150/2002 Sb., soudní řád správní, ve znění pozdějších předpisů (dále jen s. ř. s. ) soud řízení usnesením zastaví, stanoví-li tak tento nebo zvláštní zákon.

Podle § 4 odst. 1 písm. d) zákona č. 549/1991 Sb., o soudních poplatcích (dále jen zákon o soudních poplatcích ), vzniká poplatková povinnost podáním kasační stížnosti.

Podle § 9 odst. 1 zákona o soudních poplatcích nebyl-li poplatek za řízení splatný podáním kasační stížnosti zaplacen, soud vyzve poplatníka k jeho zaplacení ve lhůtě, kterou mu určí; po marném uplynutí této lhůty soud řízení zastaví.

Výzva k zaplacení soudního poplatku byla stěžovateli doručena v neděli dne 25. 10. 2015. Lhůta počala běžet v souladu s § 40 odst. 1 s. ř. s. počátkem dne následujícího. Poslední den lhůty by tak připadl na neděli dne 1. 11. 2015. Připadne-li poslední den lhůty na sobotu, neděli nebo svátek, je posledním dnem lhůty nejblíže následující pracovní den. Nejblíže následujícím pracovním dnem je pondělí 2. 11. 2015, jehož uplynutím také lhůta k zaplacení soudního poplatku marně uplynula. Stěžovatel ve lhůtě stanovené Nejvyšším správním soudem (ani následně) soudní poplatek nezaplatil. Soud proto řízení podle § 9 odst. 1 zákona o soudních poplatcích ve spojení s § 47 písm. c) s. ř. s. zastavil.

Podle § 60 odst. 3 věty první s. ř. s. žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení, bylo-li řízení zastaveno.

Poučení: Proti tomuto usnesení n e j s o u opravné prostředky přípustné (§ 53 odst. 3, § 120 s. ř. s.).

V Brně dne 5. listopadu 2015

JUDr. Lenka Matyášová předsedkyně senátu