5 As 189/2017-8

USNESENÍ

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně senátu JUDr. Lenky Matyášové a soudců JUDr. Jakuba Camrdy a Mgr. Ondřeje Mrákoty v právní věci žalobce: MgA. P. V., zast. JUDr. Editou Lebedovou, advokátkou, se sídlem Štefánikova 61, Brno, proti žalovanému: Magistrát města Brna, odbor územního a stavebního řízení, se sídlem Malinovského nám. 3, Brno, za účasti osoby zúčastněné na řízení: Ing. M. K., v řízení o kasační stížnosti žalobce proti rozsudku Krajského soudu v Brně ze dne 8. 6. 2017, č. j. 30 A 75/2016-67,

takto:

I. Kasační stížnost s e o d m í t á .

II. Žádný z účastníků n e m á právo na náhradu nákladů řízení o kasační stížnosti.

III. Osoba zúčastněná na řízení n e m á právo na náhradu nákladů řízení o kasační stížnosti.

IV. Žalobci s e v r a c í zaplacený soudní poplatek ve výši 5000 Kč, který bude vyplacen z účtu Nejvyššího správního soudu do 30 dnů od právní moci tohoto usnesení.

Odůvodnění: [1] Kasační stížností ze dne 30. 6. 2017 se žalobce (dále jen stěžovatel) domáhá zrušení v záhlaví označeného rozsudku Krajského soudu v Brně (dále jen krajský soud ), kterým byla zamítnuta jeho žaloba ve věci řízení o odstranění stavby, resp. dodatečného povolení stavby.

[2] Podle § 106 odst. 1 s. ř. s. je jednou z náležitostí kasační stížnosti uvedení důvodu podané kasační stížnosti. Stěžovatel má uvést, z jakého důvodu ve smyslu § 103 odst. 1 s. ř. s. byla kasační stížnost podána, a takto uvedený důvod i blíže skutkově a právně konkretizovat. Dle § 104 odst. 4 s. ř. s. kasační stížnost není přípustná, opírá-li se jen o jiné důvody, než které jsou uvedeny v § 103 odst. 1 s. ř. s., nebo o důvody, které stěžovatel neuplatnil v řízení před soudem, jehož rozhodnutí má být přezkoumáno, ač tak učinit mohl.

[3] Podle § 37 odst. 3 s. ř. s. musí být z každého podání zřejmé, co podatel navrhuje. V případě kasační stížnosti musí tedy stěžovatel navrhnout, jak má Nejvyšší správní soud rozhodnout.

[4] Vzhledem k tomu, že kasační stížnost stěžovatele neobsahovala všechny náležitosti podle § 37 odst. 3 a § 106 odst. 1 s. ř. s., vyzval jej Nejvyšší správní soud usnesením ze dne 3. 7. 2017, č. j.-3, k odstranění vad kasační stížnosti, konkr., aby uvedl, z jakého důvodu dle § 103 odst. 1 s. ř. s. byla kasační stížnost podána, a tento důvod blíže skutkově a právně konkretizoval, a aby uvedl, čeho se kasační stížností domáhá (petit). K tomu určil soud stěžovateli lhůtu 1 měsíce od doručení usnesení.

[5] Usnesení bylo stěžovateli doručeno do datové schránky právního zástupce dne 11. 7. 2017. Lhůta k odstranění vad kasační stížnosti ve smyslu § 40 odst. 2 s. ř. s. uplynula dne 11. 8. 2017.

[6] Stěžovatel ve stanovené lhůtě vady kasační stížnosti neodstranil, přičemž se jedná o vady, pro které není možné v řízení pokračovat. Nejvyšší správní soud proto podle § 120 ve spojení s § 37 odst. 5 s. ř. s. rozhodl o odmítnutí kasační stížnosti.

[7] Výrok o náhradě nákladů řízení se opírá o § 60 odst. 3 ve spojení s § 120 s. ř. s., podle kterého žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení, pokud byla kasační stížnost odmítnuta. Osoba zúčastněná na řízení má právo na náhradu jen těch nákladů, které jí vznikly v souvislosti s plněním povinnosti, kterou jí soud uložil (§ 60 odst. 5 s. ř. s.); tak tomu v dané věci nebylo.

[8] Nejvyšší správní soud současně rozhodl o vrácení zaplaceného soudního poplatku za kasační stížnost, a to na základě § 10 odst. 3 věty poslední zákona č. 549/1991 Sb., o soudních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů. Podle tohoto ustanovení soud vrátí z účtu soudu zaplacený poplatek, byl-li návrh na zahájení řízení před prvním jednáním odmítnut.

P o u č e n í : Proti tomuto rozhodnutí n e j s o u opravné prostředky přípustné.

V Brně dne 15. srpna 2017

JUDr. Lenka Matyášová předsedkyně senátu