5 As 183/2015-17

USNESENÍ

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátu složeném z předsedy JUDr. Jakuba Camrdy a soudců JUDr. Lenky Matyášové a Mgr. Ondřeje Mrákoty v právní věci žalobce: J. B., zastoupený Mgr. Patrikem Bauerem, advokátem se sídlem Chelčického 1, Chomutov, proti žalovanému: Krajský úřad Ústeckého kraje, se sídlem Velká Hradební 48, Ústí nad Labem, v řízení o kasační stížnosti žalobce proti rozsudku Krajského soudu v Ústí nad Labem ze dne 27. 8. 2015, č. j. 42 A 19/2013-38,

takto:

I. Kasační stížnost s e o d m í t á .

II. Žádný z účastníků n e m á právo na náhradu nákladů řízení o kasační stížnosti.

Odůvodnění:

Rozhodnutím žalovaného ze dne 18. 10. 2013, č. j. 5302/DS/2013, bylo zamítnuto odvolání žalobce a potvrzeno rozhodnutí Magistrátu města Mostu ze dne 4. 7. 2013, č. j. MmM/073042/2013/OSČ-P/DP, kterým byl žalobce uznán vinným ze spáchání přestupku dle § 125c odst. 1 písm. f) bodu 2 zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu), ve znění pozdějších předpisů. Žalobce napadl rozhodnutí žalovaného žalobou u Krajského soudu v Ústí nad Labem, který ji rozsudkem ze dne 27. 8. 2015, č. j. 42 A 19/2013-38, zamítl.

Proti označenému rozsudku krajského soudu podal žalobce (stěžovatel) prostřednictvím svého právního zástupce kasační stížnost, v níž uvedl, že ji opírá o důvod podle § 103 odst. 1 písm. b) s. ř. s.

Nejvyšší správní soud se zabýval nejprve otázkou, zda jsou v projednávané věci splněny veškeré podmínky řízení, a shledal, že kasační stížnost byla podána opožděně.

Podle § 106 odst. 2 s. ř. s. musí být kasační stížnost podána do dvou týdnů po doručení rozhodnutí, zmeškání lhůty k podání kasační stížnosti nelze prominout. Podle § 106 odst. 4 s. ř. s. se kasační stížnost podává u Nejvyššího správního soudu; lhůta je zachována, byla-li kasační stížnost podána u soudu, který napadené rozhodnutí vydal. Podle § 40 odst. 2 s. ř. s. lhůta určená podle týdnů, měsíců nebo roků končí uplynutím dne, který se svým označením shoduje se dnem, který určil počátek lhůty. Podle § 40 odst. 4 s. ř. s. je lhůta zachována, bylo-li podání v poslední den lhůty předáno soudu nebo jemu zasláno prostřednictvím držitele poštovní licence, popřípadě zvláštní poštovní licence anebo předáno orgánu, který má povinnost je doručit.

Z údajů na potvrzení o dodání a doručení do datové schránky připojeného k č. l. 41 spisu krajského soudu vyplývá, že napadený rozsudek byl právnímu zástupci stěžovatele dodán do datové schránky dne 28. 8. 2015 a doručen v pondělí dne 31. 8. 2015 v souladu s § 42 odst. 1 a 2 s. ř. s., § 17 odst. 3 zákona č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů, v účinném znění, a § 49 odst. 6 o. s. ř. ve spojení s § 42 odst. 5 s. ř. s.

Právní zástupce stěžovatele předal zásilku obsahující kasační stížnost provozovateli poštovních služeb v úterý dne 15. 9. 2015. Kasační stížnost byla doručena Nejvyššímu správnímu soudu dne 16. 9. 2015. Lhůta k podání kasační stížnosti podle § 106 odst. 2 s. ř. s. však uplynula již v pondělí dne 14. 9. 2015. Stěžovatel tedy podal kasační stížnost opožděně.

Nejvyšší správní soud z uvedených důvodů kasační stížnost podle § 46 odst. 1 písm. b) ve spojení s § 120 s. ř. s. odmítl.

Pro úplnost Nejvyšší správní soud dodává, že s ohledem na opožděnost kasační stížnosti nevyzýval stěžovatele k uhrazení soudního poplatku za tuto kasační stížnost.

O nákladech řízení o kasační stížnosti Nejvyšší správní soud rozhodl v souladu s § 60 odst. 3 s. ř. s. ve spojení s § 120 s. ř. s. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení, byla-li kasační stížnost odmítnuta.

Poučení: Proti tomuto usnesení n e j s o u opravné prostředky přípustné (§ 53 odst. 3, § 120 s. ř. s.).

V Brně dne 29. října 2015

JUDr. Jakub Camrda předseda senátu