5 As 176/2015-42

USNESENÍ

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátu složeném z předsedy JUDr. Jakuba Camrdy a soudců JUDr. Lenky Matyášové a Mgr. Ondřeje Mrákoty v právní věci žalobců: a) Krajské regionální centrum ŠKOLÍCÍ STŘEDISKO JIŽNÍ MORAVA, se sídlem Josefská 612/15, Brno, IČ: 72032871, b) Krajské regionální centrum školicí středisko jižní Čechy, se sídlem Husova tř. 1847/5, České Budějovice, IČ: 72032464, c) KRAJSKÉ REGIONÁLNÍ CENTRUM ŠKOLÍCÍ STŘEDISKO STŘEDNÍ ČECHY, se sídlem Soudní 988/1, Praha 4, IČ: 72038144, d) KRAJSKÉ REGIONÁLNÍ CENTRUM ŠKOLÍCÍ STŘEDISKO PRAHA, se sídlem Soudní 988/1, Praha 4, IČ: 72038152, e) Krajské regionální centrum-Komora účetních poradců v ČR, se sídlem Velká hradební 484/2, Ústí nad Labem, IČ: 72037644, f) Krajské regionální centrum-Institut pro certifikaci účetních v ČR, se sídlem Velká hradební 484/2, Ústí nad Labem, IČ: 72037601, g) Krajské regionální centrum, Centrum ekonomických studií Brno-venkov, se sídlem Holandská 859/3, Brno, IČ: 72044659, h) Krajské regionální centrum, Centrum ekonomických studií Brno-město, se sídlem Holandská 859/3, Brno, IČ: 72044667, i) Krajské regionální centrum ŠKOLÍCÍ STŘEDISKO ZLÍNSKO, se sídlem Zarámí 4077, Zlín, IČ: 72032839, j) Krajské regionální centrum školící středisko Pardubicko, se sídlem náměstí Republiky 56, Pardubice, IČ: 72031689, k) KRAJSKÉ REGIONÁLNÍ CENTRUM-ŠKOLICÍ STŘEDISKO OLOMOUCKO, se sídlem Jeremenkova 1211/40B, Olomouc, IČ: 72031948, proti žalovanému: Ministerstvo vnitra, se sídlem Nad Štolou 936/3, Praha 7, o kasačních stížnostech žalobců a) až k) a dále stěžovatele: Krajské regionální centrum REGION ŠUMAVA, se sídlem Husova tř. 5/1847, České Budějovice, IČ: 72027061, proti usnesení Městského soudu v Praze ze dne 30. 7. 2015, č. j. 9 A 184/2014-234,

takto:

I. Řízení o kasačních stížnostech žalobců a) až k) s e z a s t a v u j e .

II. Kasační stížnost Krajského regionálního centra REGION ŠUMAVA s e o d m í t á .

III. Žádný z účastníků n e m á právo na náhradu nákladů řízení o kasačních stížnostech.

Odůvodnění:

Dne 4. 9. 2015 byly Nejvyššímu správnímu soudu doručeny kasační stížnosti žalobců a) až k) a dále Krajského regionálního centra REGION ŠUMAVA proti usnesení Městského soudu v Praze ze dne 30. 7. 2015, č. j. 9 A 184/2014-234. Tímto usnesením městský soud zastavil řízení o žalobách žalobců a) až k) proti rozhodnutí žalovaného ze dne 31. 12. 2013, č. j. MV-16512-202/VS-2008, kterým žalovaný rozpustil občanské sdružení Česká účetní rada, IČ: 26983567 a zároveň i jeho organizační jednotky uvedené v příloze rozhodnutí, které byly na základě § 6 odst. 2 písm. e) zákona č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů, ve znění pozdějších předpisů, oprávněny jednat svým jménem.

Současně s podáním kasačních stížností však žalobci a) až k) neuhradili soudní poplatek za kasační stížnost. Nejvyšší správní soud je proto usnesením ze dne 30. 9. 2015, č. j.-38, vyzval, aby ve lhůtě jednoho týdne od doručení tohoto usnesení zaplatili soudní poplatek, a to každý jednotlivě ve výši 5000 Kč. Nejvyšší správní soud zmíněným usnesením rovněž vyzval každého z žalobců, aby ve stanovené lhůtě předložili plnou moc udělenou advokátovi pro řízení o kasační stížnosti nebo prokázali, že jejich zaměstnanec nebo člen, který za ně jedná, má požadované vysokoškolské právnické vzdělání.

Uvedené usnesení Nejvyššího správního soudu nabylo právní moci dne 12. 10. 2015, žalobci a) až k) však ve lhůtě stanovené tímto usnesením, ani později, poplatek za kasační stížnost neuhradili.

Nejvyššímu správnímu soudu proto nezbylo, než řízení o jejich kasačních stížnostech podle § 9 odst. 1 in fine zákona č. 549/1991 Sb., o soudních poplatcích, ve spojení s § 47 písm. c) s. ř. s. zastavit.

S ohledem na skutečnost, že žalobci a) až k) rovněž soudu ve stanovené lhůtě nedoložili, že jsou zastoupeni advokátem, lze dodat, že nesplnění této podmínky řízení (§ 105 odst. 2 s. ř. s.) by bylo důvodem pro odmítnutí jejich kasačních stížností, pokud by nebylo toto řízení pro nezaplacení soudního poplatku zastaveno.

Vzhledem k tomu, že Krajské regionální centrum REGION ŠUMAVA nebylo účastníkem řízení před městským soudem ani osobou na tomto řízení zúčastněnou, je jeho kasační stížnost proti v záhlaví označenému usnesení městského soudu nutno odmítnout dle § 46 odst. 1 písm. c) ve spojení s § 102 a § 120 s. ř. s. jako podanou osobou k tomu zjevně neoprávněnou.

Jelikož bylo řízení o kasačních stížnostech žalobců a) až k) zastaveno a kasační stížnost Krajského regionálního centra REGION ŠUMAVA byla odmítnuta, nemá podle § 60 odst. 3 s. ř. s. ve spojení s § 120 s. ř. s. žádný z účastníků řízení právo na náhradu jeho nákladů.

Poučení: Proti tomuto usnesení n e j s o u opravné prostředky přípustné (§ 53 odst. 3, § 120 s. ř. s.).

V Brně dne 29. října 2015

JUDr. Jakub Camrda předseda senátu