5 As 17/2015-24

USNESENÍ

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátu složeném z předsedy JUDr. Jakuba Camrdy a soudců JUDr. Lenky Matyášové a Mgr. Ondřeje Mrákoty v právní věci žalobce: P. Č., proti žalovanému: Okresní soud v Jindřichově Hradci, se sídlem Klášterská 123/II, Jindřichův Hradec, v řízení o kasační stížnosti žalobce proti usnesení Krajského soudu v Českých Budějovicích ze dne 19. 12. 2014, č. j. 10 A 183/2014-3,

takto:

I. Řízení o kasační stížnosti s e z a s t a v u j e .

II. Žádný z účastníků n e m á právo na náhradu nákladů řízení o kasační stížnosti.

Odůvodnění:

Nejvyššímu správnímu soudu byla dne 30. 1. 2015 Krajským soudem v Českých Budějovicích předložena kasační stížnost žalobce (dále jen stěžovatel ) směřující proti usnesení Krajského soudu v Českých Budějovicích ze dne 19. 12. 2014, č. j. 10 A 183/2014-3, kterým krajský soud odmítl podání stěžovatele ze dne 2. 12. 2014, jímž se stěžovatel domáhal přezkumu postupu Okresního soudu v Jindřichově Hradci při vyřizování žádosti o poskytnutí informace.

Jelikož stěžovatel při podání kasační stížnosti nesplnil svou poplatkovou povinnost a rovněž nedoložil splnění podmínky dle § 105 odst. 2 s. ř. s (předložením plné moci udělené jím advokátu nebo předložením dokladu o stěžovatelově vysokoškolském právnickém vzdělání), vyzval jej Nejvyšší správní soud usnesením ze dne 4. 2. 2015, č. j.-7, ve stanovené lhůtě k zaplacení soudního poplatku a předložení plné moci udělené advokátovi nebo k předložení dokladu o vysokoškolském právnickém vzdělání. Zároveň Nejvyšší správní soud v témže usnesení stěžovatele poučil o tom, že nebude-li poplatek ve stanovené lhůtě zaplacen, soud řízení zastaví.

V podání doručeném Nejvyššímu správnímu soudu dne 19. 2. 2015 stěžovatel požádal o osvobození od soudních poplatků a ustanovení zástupce pro řízení o kasační stížnosti. K žádosti přiložil své čestné prohlášení, v němž uvedl, že jeho způsob bydlení je nenájemní nevlastnické samostatné nebytové obydlí , výše zdanitelných příjmů je 0 a výše příjmů nezdanitelných je přes tři tisíce korun měsíčně . Dále zde mj. uvedl, že důvodem nemožnosti provozovat výdělečnou činnost je plná invalidita, že výše jeho peněžních závazků činí desetitisíce a způsobilost zcizovat: nenarušená . Současně doložil potvrzení Úřadu práce České republiky ze dne 5. 2. 2014, že je osobou v hmotné nouzi od května 2007 dosud.

Nejvyšší správní soud žádost stěžovatele o osvobození od soudních poplatků a návrh na ustanovení zástupce pro řízení o kasační stížnosti usnesením ze dne 19. 3. 2015, č. j.-18, zamítl, neboť dospěl k závěru, že se v případě kasační stížností stěžovatele jedná o svévolné uplatňování práva nemající souvislost s jeho osobními životními podmínkami. Zároveň Nejvyšší správní soud v témže usnesení stěžovatele opětovně vyzval, aby ve lhůtě 1 týdne od doručení tohoto usnesení zaplatil soudní poplatek a předložil plnou moc udělenou advokátovi. Stěžovatel byl mj. poučen o tom, že nebude-li poplatek ve stanovené lhůtě zaplacen, soud řízení zastaví.

Dle doručenky bylo stěžovateli usnesení Nejvyššího správního soudu ze dne 19. 3. 2015, č. j.-18, doručeno dne 30. 3. 2015. Týdenní lhůta k zaplacení soudního poplatku tak uplynula dne 7. 4. 2015. V takto stanovené lhůtě ani později však stěžovatel soudní poplatek nezaplatil.

Podle § 4 odst. 1 písm. d) zákona č. 549/1991 Sb., o soudních poplatcích (dále jen zákon o soudních poplatcích ) vzniká poplatková povinnost podáním kasační stížnosti. Podle § 9 odst. 1 zákona o soudních poplatcích, nebyl-li poplatek za řízení splatný podáním kasační stížnosti zaplacen, soud vyzve poplatníka k jeho zaplacení ve lhůtě, kterou mu určí; po marném uplynutí této lhůty soud řízení zastaví. Podle § 47 písm. c) s. ř. s. soud řízení usnesením zastaví, stanoví-li tak tento nebo zvláštní zákon.

Jak již bylo řečeno, Nejvyšší správní soud zjistil, že stěžovatel ve lhůtě stanovené usnesením ze dne 19. 3. 2015, č. j.-18, ani později poplatek za kasační stížnost ve výši 5000 Kč neuhradil. Nejvyššímu správnímu soudu proto nezbylo, než řízení o kasační stížnosti podle § 9 odst. 1 zákona o soudních poplatcích ve spojení s § 47 písm. c) s. ř. s. zastavit.

Pro úplnost lze uvést, že stěžovatel rovněž soudu ve stanovené lhůtě nedoložil, že je zastoupen advokátem. Stěžovatel bez příslušného právnického vzdělání ovšem v řízení o kasační stížnosti advokátem zastoupen být musí (§ 105 odst. 2 s. ř. s.) a nesplnění této podmínky řízení by bylo důvodem pro odmítnutí kasační stížnosti, pokud by nebylo toto řízení pro nezaplacení soudního poplatku zastaveno.

Jelikož bylo řízení o kasační stížnosti zastaveno, nemá podle § 60 odst. 3 s. ř. s. ve spojení s § 120 s. ř. s. žádný z účastníků právo na náhradu jeho nákladů.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení n e j s o u opravné prostředky přípustné.

V Brně dne 10. dubna 2015

JUDr. Jakub Camrda předseda senátu