5 As 165/2015-25

USNESENÍ

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátu složeném z předsedkyně JUDr. Lenky Matyášové a soudců Mgr. Ondřeje Mrákoty a JUDr. Jakuba Camrdy v právní věci žalobce: Náboženská obec Církve Československé husitské v Chlumci nad Cidlinou, se sídlem Klicperovo náměstí 75, Chlumec nad Cidlinou, jednající Mgr. Rostislavem Kotrčem, bytem Klicperovo náměstí 75, Chlumec nad Cidlinou, proti žalovanému: Královéhradecká diecéze Církve Československé husitské, se sídlem Ambrožova 728/3, Hradec Králové, zastoupený Mgr. Jiřím Oswaldem, advokátem se sídlem Praha 1, Bílkova 4, v řízení o kasační stížnosti žalobce proti usnesení Krajského soudu v Hradci Králové ze dne 31. 7. 2015, č. j. 30 A 42/2015-51,

takto:

I. Řízení o kasační stížnosti s e z a s t a v u j e .

II. Žádný z účastníků n e m á právo na náhradu nákladů řízení o kasační stížnosti.

Odůvodnění:

Dne 12. 8. 2015 byla u Nejvyššího správního soudu podána kasační stížnost žalobce (dále jen stěžovatel ) proti usnesení Krajského soudu v Hradci Králové (dále jen krajský soud ) ze dne 31. 7. 2015, č. j. 30 A 42/2015-51. Tímto usnesením krajský soud odmítl žalobu stěžovatele proti rozhodnutí žalovaného dle § 65 zákona č. 150/2002 Sb., soudní řád správní, ve znění pozdějších předpisů (dále jen s. ř. s. ), o neuznání zvolené rady starších Náboženské obce Církve Československé husitské v Chlumci nad Cidlinou, neboť dle přesvědčení stěžovatele v tomto případě církev jednala v rozporu se svými řády a byly vyčerpány veškeré opravné prostředky. Krajský soud žalobu odmítl podle § 46 odst. 1 písm. a) s. ř. s. pro nedostatek podmínek řízení, konkrétně pro neodstranitelný nedostatek pravomoci soudu k projednání žaloby.

Současně s podáním kasační stížnosti stěžovatel neuhradil soudní poplatek za kasační stížnost a podáním doručeným zdejšímu soudu 16. 9. 2015 požádal o osvobození od soudních poplatků. Dále podáním doručeným zdejšímu soudu dne 25. 10. 2015 navrhl, aby mu byl ustanoven zástupce. Nejvyšší správní soud usnesením ze dne 4. 11. 2015, č. j. 5 Afs 165/2015-18, zamítl žádost stěžovatele o osvobození od soudních poplatků a návrh na ustanovení zástupce. Současně stěžovatele tímto usnesením vyzval, aby ve lhůtě 7 dnů od doručení tohoto usnesení zaplatil soudní poplatek ve výši 5000 Kč.

Uvedené usnesení bylo doručeno stěžovateli do datové schránky dne 12. 11. 2015 a Mgr. Rostislavu Kotrčovi, který za něj jedná, dne 5. 11. 2015. Lhůta 7 dnů pro zaplacení soudního poplatku tak uplynula dne 19. 11. 2015. Nejvyšší správní soud ze spisu zjistil, že stěžovatel ve lhůtě stanovené uvedeným usnesením, ani později, poplatek za kasační stížnost nezaplatil.

Nejvyššímu správnímu soudu proto nezbylo, než řízení o kasační stížnosti podle § 9 odst. 1 in fine zákona č. 549/1991 Sb., o soudních poplatcích, ve spojení s § 47 písm. c) s. ř. s. zastavit.

Jelikož bylo řízení o kasační stížnosti zastaveno, nemá podle § 60 odst. 3 s. ř. s. ve spojení s § 120 s. ř. s. žádný z účastníků řízení právo na náhradu jeho nákladů.

Poučení: Proti tomuto usnesení n e j s o u opravné prostředky přípustné (§ 53 odst. 3, § 120 s. ř. s.).

V Brně dne 27. listopadu 2015

JUDr. Lenka Matyášová předsedkyně senátu