č. j. 5 As 16/2004-40

USNESENÍ

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Václava Novotného a soudců JUDr. Lenky Matyášové a JUDr. Ludmily Valentové v právní věci žalobkyně J. B., proti žalované České správě sociálního zabezpečení, se sídlem Praha 5, Křížová 25, o nepovolení splátek dlužného pojistného v řízení o kasační stížnosti žalobkyně proti usnesení Městského soudu v Praze ze dne 16. 10. 2003 , č. j. 38 Ca 571/2001-21,

takto: I. Kasační stížnost s e o d m í t á .

II. Žádný z účastníků n e m á právo na náhradu nákladů řízení o kasační stížnosti.

Odůvodnění

Rozhodnutím žalované ze dne 23. 7. 2001, č. j. 1352/01-Br VS: 30555853 bylo zamítnuto odvolání a potvrzeno rozhodnutí Okresní správy sociálního zabezpečení Příbram ze dne 11. 6. 2001, č. j. 6002/50/75/2001, kterým nebylo žalobkyni povoleno placení dlužného pojistného a penále ve splátkách.

Proti rozhodnutí žalované podala žalobkyně dne 24. 8. 2001 žalobu, o které rozhodoval v souladu s ust. § 129 odst. 2 a § 130 zákona č. 150/2002 Sb., soudní řád správní (s. ř. s.) Městský soud v Praze. Proti usnesení Městského soudu v Praze, kterým byla žaloba odmítnuta, podala žalobkyně dne 22. 12. 2003 kasační stížnost. Usnesením ze dne 8. 6. 2004, č. j. 38 Ca 571/2001-32 soud žalobkyni vyzval, aby předložila plnou moc udělenou k zastupování ve smyslu ust. § 105 s. ř. s. a dále doplnila náležitosti podané kasační stížnosti, zejména z jakých důvodů usnesení soudu napadá a datum, kdy jí bylo doručeno. K tomuto usnesení, které bylo žalobkyni doručeno dne 23. 6. 2004, se žalobkyně nevyjádřila.

Nejvyšší správní soud nemohl o kasační stížnosti věcně jednat a musel ji odmítnout z následujících důvodů:

Podle ust. § 106 odst. 1 s. ř. s. musí kasační stížnost kromě obecných náležitostí podání obsahovat označení rozhodnutí, proti němuž směřuje, v jakém rozsahu a z jakých důvodů jej stěžovatel napadá (§ 103 s. ř. s.), a údaj o tom, kdy mu rozhodnutí bylo doručeno. Nemá-li kasační stížnost všechny náležitosti již při jejím podání, musí být tyto náležitosti doplněny ve lhůtě jednoho měsíce od doručení usnesení, kterým byl stěžovatel vyzván k doplnění podání (§ 106 odst. 3 věta první s. ř. s.).

Podle ustanovení § 105 odst. 2 s. ř. s. musí být stěžovatel v řízení o kasační stížnosti zastoupen advokátem nebo musí mít sám vysokoškolské právnické vzdělání.

Nedostatek podané kasační stížnosti spočívající v absenci jejích důvodů, který nebyl ani přes výzvu soudu stěžovatelem odstraněn, je důvodem k jejímu odmítnutí (§ 37 odst. 5 s. ř. s.).

Protože nedostatek zastoupení advokátem v řízení o kasační stížnosti jako podmínky řízení, který přes výzvu soudu nebyl odstraněn, Nejvyšší správní soud návrh stěžovatelky podle § 46 odst. 1 písm. a) ve spojení s § 120 s. ř. s. odmítl.

Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení, byla-li žaloba odmítnuta (§ 60 odst. 3 s. ř. s.)

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení n e j s o u opravné prostředky přípustné (§ 53 odst. 3, § 120 s. ř. s).

V Brně dne 14. 1. 2005

JUDr. Václav Novotný předseda senátu