5 As 157/2012-51

USNESENÍ

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátu složeném z předsedkyně JUDr. Ludmily Valentové a soudců JUDr. Jakuba Camrdy, Ph.D. a JUDr. Lenky Matyášové, Ph.D. v právní věci žalobce: Ing. J. H., proti žalovanému: Odvolací finanční ředitelství, se sídlem Masarykova 31, Brno, (původní žalovaný: Finanční ředitelství v Ústí nad Labem, se sídlem Velká Hradební 61, Ústí nad Labem), v řízení o kasační stížnosti žalobce proti usnesení Krajského soudu v Ústí nad Labem-pobočka v Liberci ze dne 6. 11. 2012, č. j. 59 Af 24/2012-6,

takto:

I. Řízení s e z a s t a v u j e .

II. Žádný z účastníků n e m á právo na náhradu nákladů řízení.

Odůvodnění:

Žalobou doručenou dne 26. 10. 2012 Krajskému soudu v Ústí nad Labem stěžovatel napadl rozhodnutí Finančního ředitelství v Ústí nad Labem ze dne 14. 8. 2012, č. j. 9038/12-1400-506218, kterým bylo zamítnuto stěžovatelovo odvolání a potvrzeno rozhodnutí Finančního úřadu v Semilech ze dne 6. 4. 2012, č. j. 9689/12/258930605125. Krajský soud v Ústí nad Labem-pobočka v Liberci usnesením ze dne 6. 11. 2012, č. j. 59 Af 24/2012-6, rozhodl o postoupení věci Krajskému soudu v Hradci Králové jako soudu místně příslušnému.

Žalobce (stěžovatel) podal proti uvedenému usnesení krajského soudu kasační stížnost, kterou Nejvyšší správní soud obdržel dne 2. 12. 2012.

Na úvod Nejvyšší správní soud konstatuje, že s účinností od 1. 1. 2013 byla podle § 19 odst. 1 zákona č. 456/2011 Sb., o Finanční správě České republiky, dosavadní finanční ředitelství zrušena a jejich právním nástupcem se podle § 7 písm. a) zákona č. 456/2011 Sb. ve spojení s § 69 s. ř. s. stalo Odvolací finanční ředitelství se sídlem v Brně, s nímž je nadále v řízení pokračováno.

Podle § 4 odst. 1 písm. d) zákona č. 549/1991 Sb., o soudních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o soudních poplatcích ), je s podáním kasační stížnosti spojen vznik poplatkové povinnosti. Kasační stížnost je podle položky č. 19 sazebníku soudních poplatků zpoplatněna částkou 5000 Kč. Podle § 9 odst. 1 zákona o soudních poplatcích, nebyl-li poplatek za řízení splatný podáním kasační stížnosti zaplacen, soud vyzve poplatníka k jeho zaplacení ve lhůtě, kterou mu určí; po marném uplynutí této lhůty soud řízení zastaví.

Vzhledem k tomu, že stěžovatel nesplnil poplatkovou povinnost při podání kasační stížnosti, vyzval jej Nejvyšší správní soud usnesením ze dne 20. 12. 2012, č. j.-7, k zaplacení soudního poplatku za podání kasační stížnosti ve výši 5000 Kč. Stěžovatel následně podáním ze dne 24. 1. 2013 požádal o osvobození od soudních poplatků a ustanovení zástupce z řad advokátů pro řízení o kasační stížnosti. Nejvyšší správní soud usnesením ze dne 18. 3. 2013, č. j.-41, žádost o osvobození od soudních poplatků a návrh na ustanovení zástupce pro řízení o kasační stížnosti zamítl (výrok I.). Zároveň stěžovatele znovu vyzval k zaplacení soudního poplatku za podání kasační stížnosti ve výši 5000 Kč ve lhůtě jednoho týdne od doručení usnesení (výrok III.). Stěžovatel byl rovněž poučen o tom, že nebude-li poplatek ve stanovené lhůtě zaplacen, soud řízení zastaví.

Uvedené usnesení bylo stěžovateli doručováno na jím označenou adresu pro doručování (n. M. 219, S.) dne 2. 4. 2013. Doručenka sice vykazovala formální vadu v tom smyslu, že uvedené datum bylo poštovní doručovatelkou vyplněno do nesprávné kolonky; na základě následné reklamace ovšem Nejvyšší správní soud obdržel vyjádření České pošty, s. p., podle něhož byla uvedená zásilka po neúspěšném pokusu o dodání na uvedené adrese vložena dne 2. 4. 2013 do domovní schránky adresáta.

V souladu s § 50 odst. 1 o. s. ř. ve spojení s § 42 odst. 5 s. ř. s. je tedy třeba vycházet z toho, že uvedeného dne byla výzva ke splnění poplatkové povinnosti stěžovateli řádně doručena. Lhůta jednoho týdne pro zaplacení poplatku tak uplynula dne 9. 4. 2013. Nejvyšší správní soud ze soudního spisu zjistil, že stěžovatel ve lhůtě stanovené uvedeným usnesením, ani později, poplatek za kasační stížnost neuhradil.

Nejvyššímu správnímu soudu proto nezbylo, než řízení o kasační stížnosti podle § 9 odst. 1 in fine zákona o soudních poplatcích ve spojení s § 47 písm. c) s. ř. s. zastavit.

Jelikož bylo řízení o kasační stížnosti zastaveno, nemá podle § 60 odst. 3 s. ř. s. ve spojení s § 120 s. ř. s. žádný z účastníků řízení právo na náhradu jeho nákladů.

Poučení: Proti tomuto usnesení n e j s o u opravné prostředky přípustné (§ 53 odst. 3, § 120 s. ř. s.).

V Brně dne 15. května 2013

JUDr. Ludmila Valentová předsedkyně senátu