5 As 145/2015-21

USNE SEN Í

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Lenky Matyášové a soudců Mgr. Ondřeje Mrákoty a JUDr. Jakuba Camrdy v právní věci žalobce: M. N., zastoupený Mgr. Jaroslavem Topolem, advokátem se sídlem Praha 4, Na Zlatnici 301/2, proti žalovanému: Krajský úřad Královéhradeckého kraje, se sídlem Hradec Králové, Pivovarské náměstí 1245, v řízení o kasační stížnosti žalobce proti rozsudku Krajského soudu v Hradci Králové ze dne 28. 4. 2015, č. j. 30 A 85/2014-60,

takto:

I. Kasační stížnost s e o d m í t á .

II. Žádný z účastníků n e m á právo na náhradu nákladů řízení o kasační stížnosti.

III. Žalobci s e v r a c í soudní poplatek za řízení o kasační stížnosti ve výši 5000 Kč. Tato částka bude vyplacena z účtu Nejvyššího správního soudu do 30 dnů od právní moci tohoto usnesení.

O d ů v o d n ě n í:

Včas podanou kasační stížností se žalobce (dále jen stěžovatel ) domáhal zrušení shora označeného rozsudku Krajského soudu v v Hradci Králové (dále jen krajský soud ), kterým byla zamítnuta jeho žaloba proti rozhodnutí žalovaného ze dne 18. 7. 2014, č. j. 10530/DS/2014/SR, kterým bylo zamítnuto jako opožděné odvolání stěžovatele proti rozhodnutí Městského úřadu Dobruška ze dne 20. 5. 2014, č. j. MUD 5731/2013 ODSVV/BC-21, kterým byl stěžovatel uznán vinným z porušení § 10 odst. 3 zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu), ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o silničním provozu), a z naplnění skutkové podstaty přestupku podle § 125f odst. 1 zákona o silničním provozu.

Nejvyšší správní soud shledal, že kasační stížnost stěžovatele nesplňuje veškeré náležitosti dle § 106 odst. 1 zákona č. 150/2002 Sb., soudní řád správní, ve znění pozdějších předpisů (dále jen s. ř. s. ), neboť neobsahuje žádné konkrétní důvody uvedené v § 103 odst. 1 písm. a) až d) s. ř. s. Nejvyšší správní soud proto stěžovatele usnesením ze dne 21. 7. 2015, č. j.-16, vyzval k doplnění kasační stížnosti o důvody, pro které napadá rozsudek krajského soudu. Zároveň jej poučil o tom, že neodstraní-li nedostatky kasační stížnosti, bude kasační stížnost odmítnuta. Výzva byla stěžovateli (jeho zástupci) doručena dne 28. 7. 2015, stěžovatel však zůstal nečinný a ve stanovené lhůtě, tj. do 28. 8. 2015, kasační stížnost nedoplnil.

Náležitosti kasační stížnosti jsou stanoveny v § 106 odst. 1 s. ř. s., pokud je kasační stížnost nemá, musí být podle odst. 3 téhož ustanovení doplněny ve lhůtě jednoho měsíce od doručení usnesení vyzývajícího k odstranění vad. V daném případě kasační stížnost stěžovatele zákonné náležitosti neobsahovala, zdejší soud stěžovatele k odstranění nedostatků v zákonem stanovené lhůtě vyzval a poučil jej o následcích neodstranění vad kasační stížnosti. Stěžovatel však ve stanovené lhůtě vady kasační stížnosti neodstranil.

Za této procesní situace Nejvyššímu správnímu soudu nezbylo než kasační stížnost podle § 37 odst. 5 s. ř. s. ve spojení s § 120 s. ř. s. odmítnout, neboť pro tento nedostatek nelze v řízení pokračovat.

Výrok o náhradě nákladů řízení se opírá o § 60 odst. 3 s. ř. s. ve spojení s § 120 s. ř. s., podle nichž žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení, byla-li kasační stížnost odmítnuta.

Vzhledem k odmítnutí kasační stížnosti rozhodl Nejvyšší správní soud v souladu s § 10 odst. 3 poslední větou a § 10a odst. 1 zákona č. 549/1991 Sb., o soudních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, tak, že se stěžovateli vrací uhrazený soudní poplatek za řízení o kasační stížnosti.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení n e n í opravný prostředek přípustný.

V Brně dne 9. září 2015

JUDr. Lenka Matyášová předsedkyně senátu