5 As 131/2015-17

USNE SEN Í

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Lenky Matyášové a soudců Mgr. Ondřeje Mrákoty a JUDr. Jakuba Camrdy v právní věci žalobkyně: JUDr. J. S., proti žalovanému: Český telekomunikační úřad, se sídlem Sokolovská 58/219, Praha 9, v řízení o kasační stížnosti žalobkyně proti usnesení Městského soudu v Praze ze dne 18. 5. 2015, č. j. 10 A 70/2015-34,

takto:

I. Kasační stížnost s e o d m í t á .

II. Žádný z účastníků n e m á právo na náhradu nákladů řízení o kasační stížnosti.

Odůvodn ění:

Včas podanou kasační stížností se žalobkyně (dále jen stěžovatelka ) domáhala zrušení shora označeného usnesení Městského soudu v Praze (dále jen městský soud ), kterým byla odmítnuta její žaloba podaná dne 14. 11. 2013 a doplněná podáními ze dne 29. 3. 2014 a ze dne 12. 10. 2014, kterou se domáhala zrušení rozhodnutí žalovaného dne 17. 1. 2011, č. j. 118777/2010-637/II.vyř.-RyZ, určení nicotnosti rozhodnutí žalovaného ze dne 17. 1. 2011, č. j. 118777/2010-637/II.vyř.-RyZ, určení nicotnosti rozhodnutí žalovaného ze dne 11. 10. 2012, č. j. ČTÚ 118777/2010-637/II.vyř.-RyZ, a určení nicotnosti rozhodnutí předsedy Rady ČTÚ ze dne 22. 3. 2013, č. j. ČTÚ-244188/2012-603.

Nejvyšší správní soud shledal, že kasační stížnost stěžovatelky nesplňuje veškeré náležitosti dle § 106 odst. 1 zákona č. 150/2002 Sb., soudní řád správní, ve znění pozdějších předpisů (dále jen s. ř. s. ), neboť neobsahuje žádné konkrétní důvody uvedené v § 103 odst. 1 písm. e) s. ř. s. Nejvyšší správní soud proto stěžovatelku, která při podání kasační stížnosti prokázala, že má vysokoškolské právnické vzdělání, které je podle zvláštních předpisů vyžadováno pro výkon advokacie (§ 105 odst. 2 s. ř. s.), usnesením ze dne 23. 6. 2015, č. j.-8, vyzval k doplnění kasační stížnosti o důvody, pro které napadá rozsudek městského soudu. Zároveň ji poučil o tom, že neodstraní-li nedostatky kasační stížnosti, bude kasační stížnost odmítnuta. Výzva byla stěžovatelce doručena formou náhradního doručení dne 6. 7. 2015, stěžovatelka však zůstala nečinná a ve stanovené lhůtě, která marně uplynula dnem 6. 8. 2015, kasační stížnost nedoplnila.

Náležitosti kasační stížnosti jsou stanoveny v § 106 odst. 1 s. ř. s., pokud je kasační stížnost nemá, musí být podle odst. 3 téhož ustanovení doplněny ve lhůtě jednoho měsíce od doručení usnesení vyzývajícího k odstranění vad. V daném případě kasační stížnost stěžovatelky zákonné náležitosti neobsahovala, zdejší soud stěžovatelku k odstranění nedostatků v zákonem stanovené lhůtě vyzval a poučil ji o následcích neodstranění vad kasační stížnosti. Stěžovatelka však ve stanovené lhůtě vady kasační stížnosti neodstranila.

Nelze přitom přihlédnout ani k žádosti stěžovatelky o prodloužení lhůty k doplnění kasační stížnosti. Tato žádost je sice datovaná dnem 5. 8. 2015, ovšem dle připojené obálky byla na poštu podána teprve po uplynutí lhůty k doplnění kasační stížnosti stanovené v usnesení ze dne 23. 6. 2015, č. j.-8, dne 10. 8. 2015 a zdejšímu soudu byla doručena dne 12. 8. 2015. Byla-li tedy stěžovatelce podle § 106 odst. 3 s. ř. s. stanovena lhůta k doplnění náležitostí kasační stížnosti a teprve po uplynutí této lhůty stěžovatelka zaslala soudu žádost o její prodloužení, nejde o žádost včasnou, která musí být podána ve lhůtě k doplnění kasační stížnosti. Z tohoto důvodu soud k takové žádosti nepřihlíží (viz usnesení Nejvyššího správního soudu ze dne 27. 5. 2003, č. j. 3 Ads 21/2003-40).

Za této procesní situace Nejvyššímu správnímu soudu nezbylo než kasační stížnost podle § 37 odst. 5 s. ř. s. ve spojení s § 120 s. ř. s. odmítnout, neboť nelze v řízení pokračovat.

Výrok o náhradě nákladů řízení se opírá o § 60 odst. 3 s. ř. s. ve spojení s § 120 s. ř. s., podle nichž žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení, byla-li kasační stížnost odmítnuta.

Vzhledem k tomu, že kasační stížnost musela být odmítnuta, nerozhodoval zdejší soud o žádosti stěžovatelky o přiznání osvobození od soudních poplatků a o jejím návrhu na přiznání odkladného účinku kasační stížnosti.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení n e n í opravný prostředek přípustný.

V Brně dne 27. srpna 2015

JUDr. Lenka Matyášová předsedkyně senátu