5 As 121/2012-38

USNE SEN Í

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Lenky Matyášové a soudců JUDr. Ludmily Valentové a JUDr. Jakuba Camrdy v právní věci žalobce: MORAVIA SHOP INVEST, s.r.o., se sídlem Václavské nám. 66, Praha, zast. advokátem JUDr. Vladimírem Papežem, se sídlem AK Náměstí Přemysla Otakara II. č. 32, České Budějovice, proti žalovanému: Magistrát města Brna, se sídlem Malinovského nám. 3, Brno, v řízení o kasační stížnosti žalobce proti rozsudku Krajského soudu v Brně ze dne 20. 2. 2012, č. j. 30 A 79/2010-49,

takto:

I. Řízení s e z a s t a v u j e .

II. Žádný z účastníků n e m á právo na náhradu nákladů řízení.

Odůvodn ění:

Kasační stížností ze dne 30. 3. 2012 se žalobce (dále stěžovatel ) domáhá zrušení výše označeného rozsudku Krajského soudu v Brně (dále krajský soud ), kterým byla zamítnuta žaloba podaná proti rozhodnutí žalovaného ve věci dodatečného povolení změny stavby: Změna stavby rodinného domu H. 14 na pozemku parc. č. 738, k. ú. Královo Pole-stavební úpravy 1. PP, 1. NP, 2 NP, půdní vestavba podkroví a přístavba dvorní části objektu včetně rozvodů ZTI, elektroinstalace, plynoinstalace a ústřední vytápění a přeložky vodovodní a plynové přípojky na pozemku parc. č. 750 k. ú. Královo Pole, Brno ; rozhodnutí bylo vydáno ve prospěch stavebníků M. H. a M. H., bytem V. 2768/47, B.

Kasační stížnost podal stěžovatel v zastoupení advokáta v souladu s ust. § 105 odst. 2 zák. č. 150/2002 Sb., soudní řád správní (dále s. ř. s. ), a to na základě neomezené plné moci udělené advokátovi dne 12. 8. 2010. Soudní poplatek s podáním kasační stížnosti nebyl uhrazen, stěžovatel byl proto usnesením Nejvyššího správního soudu ze dne 20. 6. 2012, č. j. 5 As 121/2012-12, vyzván k jeho úhradě; dne 13. 7. 2012 byl Nejvyššímu správnímu soudu doručen návrh, kterým stěžovatel požádal o osvobození od soudního poplatku. Žádost o osvobození od soudních poplatků však neshledal (usnesení ze dne 1. 8. 2012 č. j.-31) zdejší soud důvodnou, neboť samotný účetně vykázaný záporný hospodářský výsledek (jakož ani výše daňové povinnosti) ještě sama o sobě neznamená, že stěžovatel je zcela bez finančních prostředků. Současně byl stěžovatel opětovně vyzván k jeho zaplacení, a to ve lhůtě jednoho týdne od doručení. V cit. usnesení byl stěžovatel rovněž poučen o tom, že nebude-li poplatek ve stanovené lhůtě zaplacen, soud řízení zastaví. Tato výzva byla zástupci stěžovatele doručena dne 6. 8. 2012. Lhůta pro uhrazení poplatku uplynula dne 13. 8. 2012.

Podle ustanovení § 4 odst. 1 písm. d) zákona č. 549/1991 Sb., o soudních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, vzniká poplatková povinnost podáním kasační stížnosti. Podle ustanovení § 9 odst. 1 zákona č. 549/1991 Sb. nebyl-li poplatek za řízení splatný podáním kasační stížnosti zaplacen, soud vyzve poplatníka k jeho zaplacení ve lhůtě, kterou mu určí; po marném uplynutí této lhůty soud řízení zastaví. Podle ustanovení § 47 písm. c) zákona č. 150/2002 Sb., soudní řád správní (dále jen s. ř. s. ) soud řízení usnesením zastaví, stanoví-li tak tento nebo zvláštní zákon.

Nejvyšší správní soud zjistil, že stěžovatel ve lhůtě stanovené usnesením ze dne 1. 8. 2012, č. j.-32, ale ani později soudní poplatek splatný podáním kasační stížnosti neuhradil. Nejvyššímu správnímu soudu proto nezbylo, než řízení podle § 9 odst. 1 zákona č. 549/1991 Sb. ve spojení s § 47 písm. c) s. ř. s. zastavit.

Jelikož řízení bylo zastaveno, nemá dle ustanovení § 60 odst. 3 s. ř. s. žádný z účastníků právo na náhradu nákladů řízení.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení n e j s o u opravné prostředky přípustné (§ 53 odst. 3 s. ř. s).

V Brně dne 21. srpna 2012

JUDr. Lenka Matyášová předsedkyně senátu