5 As 120/2012-23

USNE SEN Í

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátu složeném z předsedkyně JUDr. Lenky Matyášové a soudců JUDr. Ludmily Valentové a JUDr. Jakuba Camrdy v právní věci žalobce: P. Č., proti žalovanému: Okresní soud v Českých Budějovicích, se sídlem Lidická 20, České Budějovice, v řízení o kasační stížnosti žalobce proti usnesení Krajského soudu v Českých Budějovicích ze dne 8. 3. 2012, č. j. 10 Na 977/2011-16,

takto:

I. Řízení s e z a s t a v u j e .

II. Žádný z účastníků n e m á právo na náhradu nákladů řízení.

Odůvodn ění:

Žalobce napadl včas podanou kasační stížností v záhlaví uvedené usnesení, kterým Krajský soud v Českých Budějovicích odmítl jeho podání ze dne 21. 11. 2011.

Proti tomuto usnesení podal stěžovatel kasační stížnost. Současně s jejím podáním však neuhradil soudní poplatek a nedoložil povinné zastoupení ve smyslu § 105 odst. 2 zákona č. 150/2002 Sb., soudní řád správní (dále jen s. ř. s. ). Nejvyšší správní soud jej proto usnesením ze dne 27. 4. 2012, č. j.-4, vyzval, aby ve lhůtě jednoho týdne od doručení tohoto usnesení uhradil soudní poplatek ve výši 5000 Kč a předložil plnou moc udělenou jím advokátovi k zastupování v řízení o kasační stížnosti, nebo ve stejné lhůtě prokázal, že má vysokoškolské právnické vzdělání, které je podle zvláštních zákonů vyžadováno pro výkon advokacie. Stěžovatel v reakci na tuto výzvu podáním ze dne 28. 5. 2012 požádal o osvobození od soudních poplatků a ustanovení zástupce.

Nejvyšší správní soud rozhodl o této žádosti žalobce usnesením ze dne 28. 8. 2012, č. j.-17. Žalobci přiznal osvobození od soudního poplatku za kasační stížnost ve výši 4800 Kč a vyzval jej, aby ve lhůtě jednoho týdne od doručení tohoto usnesení zaplatil soudní poplatek za kasační stížnost ve výši 200 Kč. Současně jej poučil o tom, že nebude-li poplatek ve stanovené lhůtě zaplacen, soud řízení zastaví. Toto usnesení bylo žalobci doručeno dne 7. 9. 2012.

Podle ustanovení § 4 odst. 1 písm. d) zákona č. 549/1991 Sb., o soudních poplatcích (dále jen zákon o soudních poplatcích ), vzniká poplatková povinnost podáním kasační stížnosti. Podle ustanovení § 9 odst. 1 zákona o soudních poplatcích nebyl-li poplatek za řízení splatný podáním kasační stížnosti zaplacen, soud vyzve poplatníka k jeho zaplacení ve lhůtě, kterou mu určí; po marném uplynutí této lhůty soud řízení zastaví. Podle ustanovení § 47 písm. c) s. ř. s. soud řízení usnesením zastaví, stanoví-li tak tento nebo zvláštní zákon.

Žalobce ve lhůtě stanovené Nejvyšším správním soudem (ani následně) soudní poplatek nezaplatil. Soud proto řízení podle § 9 odst. 1 zákona o soudních poplatcích ve spojení s § 47 písm. c) s. ř. s. zastavil.

Podle ustanovení § 60 odst. 3 s. ř. s. nemá žádný z účastníků právo na náhradu nákladů řízení, bylo-li řízení zastaveno.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení n e j s o u opravné prostředky přípustné.

V Brně dne 18. září 2012

JUDr. Lenka Matyášová předsedkyně senátu