5 As 115/2015-23

USNESENÍ

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Jakuba Camrdy a soudců Mgr. Ondřeje Mrákoty a Mgr. Jany Brothánkové v právní věci žalobce: Ing. A. J., zastoupený Mgr. Jaroslavem Topolem, advokátem se sídlem Praha 4, Na Zlatnici 301/2, proti žalovanému: Krajský úřad Jihomoravského kraje, se sídlem Brno, Žerotínovo náměstí 3/5, v řízení o kasační stížnosti žalobce proti rozsudku Krajského soudu v Brně ze dne 29. 4. 2015, č. j. 41 A 14/2014-27,

takto:

I. Kasační stížnost s e o d m í t á .

II. Žádný z účastníků n e m á právo na náhradu nákladů řízení o kasační stížnosti.

III. Žalobci s e v r a c í soudní poplatek za řízení o kasační stížnosti ve výši 5000 Kč. Tato částka bude vyplacena z účtu Nejvyššího správního soudu do 30 dnů od právní moci tohoto usnesení.

Odůvodnění:

Včas podanou kasační stížností se žalobce (dále jen stěžovatel ) domáhal zrušení shora označeného rozsudku Krajského soudu v Brně (dále jen krajský soud ), kterým byla zamítnuta jeho žaloba proti rozhodnutí žalovaného ze dne 29. 1. 2014, č. j. JMK 9809/2014, sp. zn. S-JMK 9809/2014/Od/St, kterým bylo zamítnuto odvolání stěžovatele proti rozhodnutí Městského úřadu Kuřim ze dne 3. 12. 2013, č. j. MK/19354/13/OD a toto rozhodnutí bylo potvrzeno. Rozhodnutím Městského úřadu Kuřim ze dne 3. 12. 2013 byl stěžovatel uznán vinným tím, že dne 17. 7. 2013 v 9.14 hod. na silnici III/3846 v obci Jinačovice, ve směru Kuřim-Brno, tedy v úseku s maximální dovolenou rychlostí 50 km/h, řídil motorové vozidlo-motocykl tov. zn. Honda PES 125 JF 17, RZ X, přičemž mu byla hlídkou Policie ČR pomocí silničního rychloměru RAMER 7CCD, v. č. radaru 212/94, č. snímku 099002, naměřena rychlost 86 km/h; při zvážení možné odchylky měřícího zařízení ve výši +/- 3 km/h byla stěžovateli jako nejnižší skutečná rychlost naměřena rychlost jízdy 83 km/h. Tímto jednáním stěžovatel porušil § 18 odst. 4 zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, čímž spáchal přestupek podle § 125c odst. 1 písm. f) bod 3 téhož zákona. Za tento přestupek byla stěžovateli uložena pokuta v částce 2500 Kč.

Nejvyšší správní soud shledal, že kasační stížnost stěžovatele nesplňuje veškeré náležitosti dle § 106 odst. 1 zákona č. 150/2002 Sb., soudní řád správní, ve znění pozdějších předpisů

(dále jen s. ř. s. ), neboť neobsahuje žádné konkrétní důvody uvedené v § 103 odst. 1 písm. a) až d) s. ř. s. Nejvyšší správní soud proto stěžovatele usnesením ze dne 4. 6. 2015, č. j.-13, vyzval k doplnění kasační stížnosti o důvody, pro které napadá rozsudek krajského soudu. Zároveň jej poučil o tom, že neodstraní-li nedostatky kasační stížnosti, bude kasační stížnost odmítnuta. Výzva byla stěžovateli (jeho zástupci) doručena dne 8. 6. 2015, stěžovatel však zůstal nečinný a ve stanovené lhůtě kasační stížnost nedoplnil.

Náležitosti kasační stížnosti jsou stanoveny v § 106 odst. 1 s. ř. s., pokud je kasační stížnost nemá, musí být podle odst. 3 téhož ustanovení doplněny ve lhůtě jednoho měsíce od doručení usnesení vyzývajícího k odstranění vad. V daném případě kasační stížnost stěžovatele zákonné náležitosti neobsahovala, zdejší soud stěžovatele k odstranění nedostatků v zákonem stanovené lhůtě vyzval a poučil jej o následcích neodstranění vad kasační stížnosti. Stěžovatel však ve stanovené lhůtě vady kasační stížnosti neodstranil.

Za této procesní situace Nejvyššímu správnímu soudu nezbylo než kasační stížnost podle § 37 odst. 5 s. ř. s. ve spojení s § 120 s. ř. s. odmítnout, neboť kasační stížnost stěžovatel ve stanovené lhůtě o její důvody nedoplnil a pro tento nedostatek nelze v řízení pokračovat.

Výrok o náhradě nákladů řízení se opírá o § 60 odst. 3 s. ř. s. ve spojení s § 120 s. ř. s., podle nichž žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení, byla-li kasační stížnost odmítnuta.

Vzhledem k odmítnutí kasační stížnosti rozhodl Nejvyšší správní soud v souladu s § 10 odst. 3 poslední věta a § 10a odst. 1 zákona č. 549/1991 Sb., o soudních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, tak, že se stěžovateli vrací uhrazený soudní poplatek za řízení o kasační stížnosti.

Poučení: Proti tomuto usnesení n e n í opravný prostředek přípustný.

V Brně dne 22. července 2015

JUDr. Jakub Camrda předseda senátu