5 As 11/2009-111

USNESENÍ

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Ludmily Valentové a soudců JUDr. Jakuba Camrdy, Ph.D. a JUDr. Lenky Matyášové, Ph.D. v právní věci žalobců: a) P. Š., b) S. C., c) AQUA Park Špindlerův Mlýn, s. r. o., se sídlem Špindlerův Mlýn 300, všichni zastoupeni Mgr. Evou Grabarczykovou, advokátkou se sídlem Pellicova 1, Brno, za účasti: 1) Na Záhonech, a. s., se sídlem Vyskočilova 2, Praha 4, zast. JUDr. Radomilem Mackem, advokátem se sídlem J. M. Marků 92, Lanškroun, 2) město Špindlerův Mlýn, se sídlem Svatopetrská 173, Špindlerův Mlýn, 3) Povodí Labe, státní podnik, se sídlem Víta Nejedlého 951, Hradec Králové, proti žalovanému: Městský úřad Špindlerův Mlýn, se sídlem Svatopetrská 173, Špindlerův Mlýn, v řízení o kasační stížnosti žalobců proti usnesení Krajského soudu v Hradci Králové ze dne 19. 9. 2008, č. j. 30 Ca 75/2008-75,

takto:

I. Řízení s e z a s t a v u j e .

II. Žádný z účastníků n e m á právo na náhradu nákladů řízení o kasační stížnosti.

III. Osoby zúčastněné na řízení n e m a j í právo na náhradu nákladů řízení o kasační stížnosti.

Odůvodn ění:

Ve shora uvedené věci Krajský soud v Hradci Králové usnesením ze dne 19. 9. 2008, č. j. 30 Ca 75/2008-75, odmítl žalobu, jíž se žalobci domáhali zrušení rozhodnutí Městského úřadu Špindlerův Mlýn, odboru výstavby, ze dne 3. 11. 2006, č. j. Výst. 2050/06-r, jímž bylo rozhodnuto o umístění stavby pěti apartmánových domů, sportovní haly a dalších v rozhodnutí konkrétně specifikovaných staveb, a to na pozemcích v katastrálním území Špindlerův Mlýn. Předmětné usnesení bylo zástupkyni žalobců doručeno dne 13. 10. 2008.

Usnesení krajského soudu napadli žalobci (stěžovatelé) dne 27. 10. 2008 kasační stížností, v níž se domáhali zrušení předmětného usnesení a vrácení věci krajskému soudu k dalšímu řízení.

Podáním ze dne 25. 2. 2009 vzali stěžovatelé podanou kasační stížnost zpět. Učinili tak prostřednictvím své zástupkyně, advokátky Mgr. Evy Grabarczykové, ve věci substitučně zastoupené Mgr. Pavlem Šmídem, a to na základě substitučních plných mocí ze dne 4. 6. 2008 (viz č. l. 40, 42 a 44 soudního spisu).

Vzhledem k tomu, že projev vůle, jímž došlo ke zpětvzetí kasační stížnosti, nevzbuzuje pochybnosti, Nejvyšší správní soud v souladu s § 47 písm. a) s. ř. s. za použití § 120 s. ř. s. řízení o kasační stížnosti zastavil.

Výrok o náhradě nákladů řízení o kasační stížnosti se opírá o ustanovení § 60 odst. 3 a 5 ve spojení s § 120 s. ř. s. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení, bylo-li řízení zastaveno, s výjimkou případů, kdy vzal navrhovatel podaný návrh zpět pro pozdější chování odpůrce nebo bylo-li řízení zastaveno pro uspokojení navrhovatele. O takový případ se ovšem v předmětné věci nejedná. Osoby zúčastněné na řízení mají právo na náhradu jen těch nákladů, které jim vznikly v souvislosti s plněním povinností, které jim soud uložil, což se v dané věci nestalo.

O vrácení zaplaceného soudního poplatku rozhodne Krajský soud v Hradci Králové, jehož příslušnost v této věci je dána ustanovením § 3 odst. 4 zákona č. 549/1991 Sb., o soudních poplatcích, podle něhož ve věcech poplatků za řízení o kasační stížnosti rozhoduje krajský soud.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení n e j s o u opravné prostředky přípustné.

V Brně dne 5. března 2009

JUDr. Ludmila Valentová předsedkyně senátu