č. j. 5 As 109/2008-42

ČESKÁ REPUBLIKA

ROZSUDEK JMÉNEM REPUBLIKY

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Ludmily Valentové a soudců JUDr. Lenky Matyášové Ph.D. a JUDr. Jakuba Camrdy Ph.D. v právní věci žalobce: V. W., zastoupen Mgr. Romanem Seidlerem, advokátem se sídlem v Plzni, Na Jíkalce 13, proti žalovanému: Ministerstvo dopravy-odbor provozu silničních vozidel, se sídlem Praha 1, nábřeží Ludvíka Svobody 1222/12, v řízení o kasační stížnosti žalobce jako stěžovatele proti usnesení Městského soudu v Praze ze dne 31. 10. 2008, č. j. 1 Ca 8/2008-29,

takto:

Usnesení Městského soudu v Praze ze dne 31. 10. 2008, č. j. 1 Ca 8/2008-29, s e z r u š u j e a věc s e v r a c í tomuto soudu k dalšímu řízení.

Odůvodnění:

Žalobce, nyní stěžovatel, včasnou kasační stížností napadl shora uvedené usnesení Městského soudu v Praze, kterým městský soud stěžovateli nepřiznal osvobození od soudních poplatků v řízení o žalobě proti rozhodnutí žalovaného ze dne 17. 3. 2008, č. j. 194/2008-160-SPR/3.

Výše uvedeným rozhodnutím žalovaného bylo zamítnuto odvolání stěžovatele proti rozhodnutí Magistrátu hlavního města Prahy, odboru dopravních přestupků, č. j. MHMP 596092/2007, sp. zn. S-MHMP 302579/2007/Kn ze dne 12. 12. 2007.

Městský soud v odůvodnění napadeného usnesení uvedl, že stěžovatel podáním ze dne 24. 6. 2008 požádal o osvobození od soudních poplatků s poukazem na své majetkové poměry. K žádosti přiložil prohlášení o majetkových poměrech, ve kterém uvedl, že je ženatý, s manželkou mají rozděleno BSM rozhodnutím, které nabylo právní moci dne 8. 8. 1997 a manželka mu zakázala podávat informace o jejím majetku. Stěžovatel ve svém podání uvedl, že pobírá dávku důchodového pojištění ve výši 9640 Kč měsíčně.

Městský soud dále ve svém usnesení konstatoval, že učinil dotaz na Českou správu sociálního zabezpečení, která sdělila, že stěžovatel pobírá starobní důchod ve výši 10 483 Kč měsíčně.

Městský soud s ohledem na výše uvedené a s ohledem na výši soudního poplatku za žalobu na zahájení řízení ve věcech správního soudnictví (2000 Kč) dospěl k závěru, že stěžovatel je schopen zaplatit soudní poplatek bez ohrožení vlastní výživy.

Stěžovatel usnesení městského soudu napadl včasnou kasační stížností, a to jednak z důvodu nezákonnosti spočívající v nesprávném posouzení právní otázky městským soudem v předcházejícím řízení ve smyslu ustanovení § 103 odst. 1 písm. a) zákona č. 150/2002 Sb., soudní řád správní, ve znění pozdějších předpisů (dále jen s. ř. s. ) a dále z důvodu nepřezkoumatelnosti usnesení městského soudu spočívající v nedostatku důvodů rozhodnutí ve smyslu ustanovení § 103 odst. 1 písm. d) s. ř. s.

V kasační stížnosti stěžovatel namítá, že městský soud své rozhodnutí odůvodnil pouze tak, že učinil dotaz na Českou správu sociálního zabezpečení, která sdělila, že stěžovatel pobírá starobní důchod ve výši 10 483 Kč měsíčně. Dle stěžovatele se tak městský soud dostatečně nevypořádal se všemi skutečnostmi, které stěžovatel v souvislosti se svojí žádostí o osvobození od soudního poplatku o svých majetkových poměrech a závazcích městskému soudu sdělil, když zejména nebylo přihlédnuto ke skutečnosti, že stěžovatel splácí půjčku v nominální výši 80 000 Kč vůči České spořitelně a. s., a že měsíční nájemné činí 6 304 Kč.

Stěžovatel v kasační stížnosti dále argumentuje, že jestliže měl městský soud o existenci či výši těchto závazků jakékoliv pochybnosti, měl tvrzené skutečnosti nejdříve prověřit. Otázka osvobození od soudních poplatků má podle přesvědčení stěžovatele zásadní právní význam, neboť řeší problematiku poskytnutí soudní ochrany i v těch případech, kdy majetkové poměry účastníka řízení mu nedovolují uhradit zákonem stanovený soudní poplatek. Tuto otázku městský soud v daném případě nesprávně posoudil a jeho napadené rozhodnutí postrádá dostatečné důvody.

Stěžovatel navrhuje, aby Nejvyšší správní soud usnesení městského soudu zrušil a věc mu vrátil k dalšímu řízení.

Žalovaný se ke kasační stížnosti stěžovatele nevyjádřil.

Nejvyšší správní soud vázán rozsahem a důvody podané kasační stížnosti (ustanovení § 109 odst. 2 a 3 s. ř. s.) přezkoumal napadené usnesení a dospěl k závěru, že kasační stížnost je důvodná.

Dle ustanovení § 36 odst. 3 s. ř. s. účastník, který doloží, že nemá dostatečné prostředky, může být na vlastní žádost usnesením předsedy senátu osvobozen od soudních poplatků. Dospěje-li však soud k závěru, že návrh zjevně nemůže být úspěšný, takovou žádost zamítne. Přiznané osvobození kdykoliv za řízení odejme, popřípadě i se zpětnou účinností, jestliže se do pravomocného skončení řízení ukáže, že poměry účastníka přiznané osvobození neodůvodňují, popřípadě neodůvodňovaly.

V dané věci stěžovatel svým podáním ze dne 24. 6. 2008 požádal o osvobození od soudních poplatků v řízení o žalobě proti rozhodnutí žalovaného ze dne 17. 3. 2008, č. j. 194/2008-160-SPR/3. Přílohou podání bylo prohlášení o osobních, majetkových a výdělkových poměrech, ve kterém uvedl, že je ženatý, s manželkou mají rozděleno BSM rozhodnutím, které nabylo právní moci dne 8. 8. 1997 a manželka mu zakázala podávat informace o jejím majetku. Stěžovatel ve svém podání dále uvedl, že pobírá dávku důchodového pojištění ve výši 9640 Kč měsíčně, nemá žádný majetek, pouze oblečení z doby, kdy pracoval. Ohledně svých závazků stěžovatel uvedl, že dluží České spořitelně 80 000 Kč v důsledku půjčky na splacení starého dluhu, a že měsíčně splácí nájem ve výši 6304 Kč. Jako jiné okolnosti, které by mohly mít vliv na osvobození stěžovatel ve svém prohlášení uvedl špatný zdravotní stav (vysoká hypertenze, diabetes melitus, opakující se ledvinové problémy, léčení depresí), kdy dle stěžovatele po zavedení poplatků a zdražení léků nemá potřebné prostředky, takže musí omezovat léčení.

Nejvyšší správní soud se v posuzované věci nejprve zaměřil na kasační námitku nepřezkoumatelnosti usnesení městského soudu ve smyslu ustanovení § 103 odst. 1 písm. d) s. ř. s.

Městský soud v odůvodnění svého usnesení uvedl, že při rozhodování o žádosti o osvobození od soudních poplatků vycházel z odpovědi na dotaz České správy sociálního zabezpečení, která sdělila, že stěžovatel pobírá starobní důchod ve výši 10 483 Kč měsíčně.

Městský soud se však ve svém rozhodnutí vůbec nevyjádřil ke skutečnostem, které stěžovatel považuje za rozhodné pro přiznání osvobození od soudních poplatků, a to k tvrzenému dluhu stěžovatele u České spořitelny ve výši 80 000 Kč, měsíčním splátkám nájemného a k jiným okolnostem, které dle stěžovatele mohly mít vliv na osvobození od soudních poplatků (špatný zdravotní stav-vysoká hypertenze, diabetes melitus, opakující se ledvinové problémy, léčení depresí a s tím související výdaje na poplatky a léky).

Dle Nejvyššího správního soudu je pro přezkoumatelnost a přesvědčivost soudního rozhodnutí nutné, aby bylo v odůvodnění reagováno na všechny skutečnosti, ze kterých je patrné, že je stěžovatel považuje za relevantní pro rozhodnutí. Tak se však v posuzované věci nestalo.

S přihlédnutím k výše uvedenému, Nejvyšší správní soud shledal usnesení městského soudu nepřezkoumatelným ve smyslu ustanovení § 103 odst. 1 písm. d) s. ř. s.

Za této situace se Nejvyšší správní soud nezabýval druhou kasační námitkou stěžovatele, týkající se nesprávného posouzení právní otázky městským soudem v předcházejícím řízení, konkrétně spatřované v tom, že městský soud nesprávně dospěl k závěru, že stěžovatel nesplňuje podmínky pro osvobození od soudních poplatků.

Nejvyšší správní soud tak závěrem shrnuje, že v posuzované věci shledal důvodnou kasační námitku nepřezkoumatelnosti napadeného usnesení, neboť městský soud se ve svém rozhodnutí vůbec nevyjádřil ke skutečnostem, které stěžovatel považuje za rozhodné pro přiznání osvobození od soudních poplatků, a to k tvrzenému dluhu stěžovatele u České spořitelny ve výši 80 000 Kč, měsíčním splátkám nájemného a k jiným okolnostem, které dle stěžovatele mohly mít vliv na osvobození od soudních poplatků (zdravotní stav stěžovatele).

Nejvyššímu správnímu soud tak nezbylo, než usnesení Městského soudu v Praze zrušit a věc mu vrátil k dalšímu řízení (§ 110 odst. 1 s. ř. s.). V dalším řízení je Městský soud v Praze vázán právním názorem vysloveným Nejvyšším správním soudem (§ 110 odst. 3 s. ř. s.).

V novém rozhodnutí rozhodne Městský soud v Praze o náhradě nákladů řízení o kasační stížnosti (§ 110 odst. 2 s. ř. s.).

P o u č e n í : Proti tomuto rozsudku n e j s o u opravné prostředky přípustné.

V Brně dne 19. února 2009

JUDr. Ludmila Valentová předsedkyně senátu