5 Aps 5/2012-19

USNESENÍ

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátu složeném z předsedkyně JUDr. Ludmily Valentové a soudců JUDr. Jakuba Camrdy, Ph.D. a JUDr. Lenky Matyášové, Ph.D. v právní věci žalobce: Backslider a.s., se sídlem Křenova 438/7, Praha 6, zastoupený JUDr. Milanem Jelínkem, advokátem se sídlem Sokolovská 5/49, Praha 8, proti žalovanému: Finanční úřad pro Prahu 6, se sídlem nábřeží Kpt. Jaroše 1000/7, Praha 7, v řízení o kasační stížnosti žalobce proti usnesení Městského soudu v Praze ze dne 8. 8. 2012, č. j. 10 A 106/2012-28,

takto:

I. Řízení s e z a s t a v u j e .

II. Žádný z účastníků n e m á právo na náhradu nákladů řízení.

Odůvodnění:

Nejvyšší správní soud obdržel ve shora označené věci dne 23. 8. 2012 kasační stížnost žalobce (stěžovatele) proti usnesení Městského soudu v Praze ze dne 8. 8. 2012, č. j. 10 A 106/2012-28. Tímto usnesením městský soud odmítl žalobu, kterou se stěžovatel domáhal určení, že výzva k odstranění pochybností vydaná Finančním úřadem pro Prahu 6 dne 4. 5. 2012, č. j. 290304/12/006513109456, je nezákonným zásahem do jeho práv.

V souladu s § 4 odst. 1 písm. d) zákona č. 549/1991 Sb., o soudních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o soudních poplatcích ), je s podáním kasační stížnosti spojen vznik poplatkové povinnosti. Podle položky č. 19 sazebníku, který je přílohou zákona o soudních poplatcích, činí soudní poplatek za podání kasační stížnosti 5000 Kč.

Tento soudní poplatek nebyl současně s podáním kasační stížnosti zaplacen, soud proto žalobce vyzval usnesením ze dne 17. 9. 2012, č. j.-14, ke splnění poplatkové povinnosti a stanovil mu k tomu lhůtu jednoho týdne od doručení usnesení. Stěžovatel byl rovněž poučen o tom, že nebude-li poplatek ve stanovené lhůtě zaplacen, soud řízení zastaví. Usnesení, jímž byl stěžovatel vyzván k zaplacení soudního poplatku, bylo doručeno do datové schránky zástupce stěžovatele dne 20. 9. 2012. Lhůta pro uhrazení poplatku uplynula dne 27. 9. 2012.

Podle § 9 odst. 1 zákona o soudních poplatcích, nebyl-li poplatek za řízení splatný podáním kasační stížnosti zaplacen, soud vyzve poplatníka k jeho zaplacení ve lhůtě, kterou mu určí; po marném uplynutí této lhůty soud řízení zastaví. Podle § 47 písm. c) s. ř. s. soud řízení usnesením zastaví, stanoví-li tak tento nebo zvláštní zákon.

Nejvyšší správní soud zjistil, že stěžovatel ve lhůtě stanovené usnesením ze dne 17. 9. 2012, č. j.-14, ani později soudní poplatek splatný podáním kasační stížnosti neuhradil a na výzvu soudu nereagoval. Nejvyššímu správnímu soudu proto nezbylo, než řízení o kasační stížnosti podle § 9 odst. 1 zákona o soudních poplatcích ve spojení s § 47 písm. c) s. ř. s. zastavit.

Jelikož bylo řízení o kasační stížnosti zastaveno, nemá dle § 60 odst. 3 s. ř. s. ve spojení s § 120 s. ř. s. žádný z účastníků právo na náhradu nákladů tohoto řízení.

Poučení: Proti tomuto usnesení n e j s o u opravné prostředky přípustné (§ 53 odst. 3, § 120 s. ř. s.).

V Brně dne 4. října 2012

JUDr. Ludmila Valentová předsedkyně senátu