č. j. 5 Aps 4/2005-40

USNESENÍ

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Václava Novotného a soudců JUDr. Ludmily Valentové a JUDr. Vojtěcha Šimíčka v právní věci žalobce: B. D., proti žalovanému: Finanční úřad v Plzni, se sídlem Plzeň, nám. Českých bratří 8, o kasační stížnosti proti usnesení Krajského soudu v Plzni ze dne 11. března 2005, č. j. 57 Ca 15/2005-19,

takto:

I. Kasační stížnost s e o d m í t á .

II. Žádný z účastníků n e m á právo na náhradu nákladů řízení o kasační stížnosti.

Odůvodnění:

Žalobce se v řízení před Krajským soudem v Plzni domáhal, aby soud zakázal žalovanému činit úkony ve věci projednávání kontrolního zjištění u daně z příjmů fyzických osob za roky 1997, 1998 a 1999. Zásah žalovaného spatřoval žalobce v tom, že žalovaný učinil neoprávněně úkon v daňovém řízení, když se žalobcem dne 23. 2. 2005 projednával kontrolní zjištění týkající se daně z příjmů fyzických osob za roky 1997-1999. Žalobce měl zato, že byl zkrácen na svých právech nezákonným zásahem žalovaného, když z povahy věci plyne, že ve smyslu § 82 zákona č. 150/2002 Sb., soudní řád správní (dále jen s. ř. s.) hrozí jeho opakování. Žalobce uvedl, že k tomuto úkonu není žalovaný oprávněn z důvodu překážky věci rozhodnuté, prekluze lhůty pro možnost daň vyměřit, že úkon provedl správce daně k tomu nepříslušný, když daňovou kontrolu, resp. jednotlivé úkony v rámci daňové kontroly, provádí místně nepříslušný správce daně, a osoby zúčastněné na řízení jsou podjaté. Žalobce současně se žalobou podal návrh na předběžné opatření.

O této žalobě rozhodl Krajský soud v Plzni tak, že ji usnesením označeným shora odmítl, a to pro nepřípustnost.

Proti usnesení Krajského soudu v Plzni byla v zákonné lhůtě podána kasační stížnost.

Krajský soud v Plzni usnesením ze dne 12. 3. 2005, č. j. 57 Ca 15/2005-29, vyzval stěžovatele, aby si mimo jiné pro řízení o kasační stížnosti zvolil zástupcem advokáta a stanovil lhůtu jednoho týdne stěžovateli k doložení plné moci zvoleného advokáta. Tuto výzvu si stěžovatel vyzvedl dne 20. 4. 2005, přesto kasační stížnost o plnou moc zvoleného advokáta ve stanovené lhůtě nedoplnil, vůči soudu zůstal nečinný. Označenou výzvu krajský soud zaslal stěžovateli, jelikož z kasační stížnosti vyplynulo, že tato byla podána jménem stěžovatele panem J. H., který však podle databáze České advokátní komory není advokátem a soudu nebylo známo, že by byl jinou osobou uvedenou v § 105 odst. 2 s. ř. s. Stěžovatel byl řádně poučen o následcích nedoložení svého zastoupení.

Podle § 105 odst. 2 s. ř. s. stěžovatel musí být zastoupen advokátem; to neplatí, má-li stěžovatel, jeho zaměstnanec nebo člen, který za něj jedná nebo jej zastupuje, vysokoškolské právnické vzdělání, které je podle zvláštních zákonů vyžadováno pro výkon advokacie.

Podle § 37 odst. 5 s. ř. s. předseda senátu usnesením vyzve podatele k opravě nebo odstranění vad podání a stanoví k tomu lhůtu. Nebude-li podání v této lhůtě doplněno nebo opraveno a v řízení nebude možno pro tento nedostatek pokračovat, soud řízení o takovém podání usnesením odmítne, nestanoví-li zákon jiný procesní důsledek. O tom musí být podatel ve výzvě poučen.

Vzhledem ke skutečnosti, že stěžovatel ve lhůtě ani na výzvu soudu neodstranil nedostatek podmínky řízení spočívající v absenci zastoupení, nezbylo Nejvyššímu správnímu soudu než konstatovat, že pro tento nedostatek nelze v řízení pokračovat; proto kasační stížnost odmítl /§ 46 odst. 1 písm. a), § 120 s. ř. s./, aniž by se jí zabýval věcně.

O nákladech řízení rozhodl soud podle ustanovení § 60 odst. 3 a § 120 s. ř. s., podle něhož žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení, jestliže byla kasační stížnost odmítnuta.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení n e j s o u opravné prostředky přípustné (§ 53 odst. 3, § 120 s. ř. s.).

V Brně dne 30. března 2006

JUDr. Václav Novotný předseda senátu