č. j. 5 Ao 6/2011-56

USNESENÍ

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Ludmily Valentové a soudců JUDr. Lenky Matyášové, Ph.D a JUDr. Jakuba Camrdy, Ph.D. v právní věci navrhovatelů: (1) I. V., a (2) V. V., oba zastoupeni Mgr. Petrem Novotným, advokátem se sídlem Vinohradská 37, Praha 2, proti odpůrci: Město Černošice, se sídlem Riegrova 1209, Černošice, o návrhu na zrušení části opatření obecné povahy-regulačního plánu pro lokalitu V Lavičkách v k. ú. Černošice č. 3/2009, vydaného usnesením Zastupitelstva města Černošice č. 6/18 ze dne 15. 6. 2009 podle ustanovení § 101a a násl. s. ř. s.,

takto:

I. Řízení o návrhu na zrušení části opatření obecné povahy-regulačního plánu pro lokalitu V Lavičkách v k. ú. Černošice č. 3/2009, vydaného usnesením Zastupitelstva města Černošice č. 6/18 ze dne 15. 6. 2009 s e z a s t a v u j e .

II. Žádný z účastníků n e m á právo na náhradu nákladů řízení.

Odůvodnění:

Navrhovatelé se návrhem domáhají zrušení části opatření obecné povahy-regulačního plánu pro lokalitu V Lavičkách v k. ú. Černošice č. 3/2009, vydaného usnesením Zastupitelstva města Černošice č. 6/18 ze dne 15. 6. 2009.

Jednou z podmínek řízení a věcného rozhodnutí o tomto návrhu je zaplacení soudního poplatku. Smyslem a účelem zaplacení soudního poplatku je jednak to, aby účastník tímto úkonem stvrdil, že svému návrhu přikládá určitý nezbytný stupeň vážnosti a důležitosti a že se nejedná o podání podávané jen tak , jednak to, aby stát příjmy ze soudních poplatků alespoň zčásti pokrýval náklady na financování výkonu veřejné moci, zejména pak náklady na činnost orgánů provádějících zpoplatněná řízení či úkony. Zákonodárce proto stanovil, že není-li poplatek za řízení splatný podáním návrhu na zahájení řízení zaplacen, soud vyzve poplatníka k jeho zaplacení ve lhůtě, kterou mu určí; po marném uplynutí této lhůty pak soud řízení zastaví (§ 9 odst. 1 zákona č. 549/1991 Sb., o soudních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, dále jen zákon o soudních poplatcích ).

Navrhovatelé současně s podáním uvedeného návrhu nesplnili poplatkovou povinnost, která v tomto případě vzniká již podáním žaloby nebo jiného návrhu (§ 4 odst. 1 písm. a/ zákona o soudních poplatcích). Nejvyšší správní soud proto výzvou ze dne 13. 10. 2011, č. j.-26, vyzval navrhovatele, aby ve lhůtě do 7 dnů ode dne doručení této výzvy zaplatili v kolcích soudní poplatek z podaného návrhu ve výši 5000 Kč podle položky 18, bod 2 písm. b) Sazebníku poplatků (případně v hotovosti nebo i bezhotovostně) s poučením, že nebude-li soudní poplatek z návrhu na zahájení řízení ve stanovené lhůtě zaplacen bude řízení zastaveno (§ 47 písm. c/ s. ř. s., § 9 odst. 1 zákona o soudních poplatcích).

Tato výzva k zaplacení soudního poplatku ve výši 5000 Kč byla doručena navrhovatelům dne 19. 10. 2011, kteří tak měli splnit svou poplatkovou povinnost nejpozději dne 26. 10. 2011. V této lhůtě však nebyl soudní poplatek uhrazen, a proto Nejvyšší správní soud musel řízení o podaném návrhu zastavit pro nezaplacení soudního poplatku (§ 47 písm. c/ s. ř. s. z důvodu uvedeného v ustanovení § 9 odst. 1 zákona o soudních poplatcích).

Výrok o náhradě nákladů řízení se opírá o ustanovení § 60 odst. 3 s. ř. s. za použití ustanovení § 120 s. ř. s., podle něhož žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení, bylo-li řízení zastaveno.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení n e j s o u opravné prostředky přípustné.

V Brně dne 2. listopadu 2011

JUDr. Ludmila Valentová předsedkyně senátu