5 Ans 8/2012-12

USNE SEN Í

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátu složeném z předsedkyně JUDr. Lenky Matyášové, Ph.D. a soudců JUDr. Jakuba Camrdy, Ph.D. a JUDr. Ludmily Valentové v právní věci žalobkyně: Y. H., zastoupená Mgr. Markem Čechovským, advokátem se sídlem Václavské nám. 21, Praha 1, proti žalovanému: Ministerstvo vnitra, se sídlem Nad Štolou 3, Praha 7, v řízení o kasační stížnosti žalobkyně proti rozsudku Městského soudu v Praze ze dne 21. 3. 2012, č. j. 9 A 127/2011-32,

takto:

I. Kasační stížnost s e o d m í t á .

II. Žádný z účastníků n e m á právo na náhradu nákladů řízení o kasační stížnosti.

Odůvodn ění:

Rozsudkem ze dne 21. 3. 2012, č. j. 9 A 127/2011-32, zamítl Městský soud v Praze žalobu na ochranu proti nečinnosti, kterou se žalobkyně domáhala toho, aby městský soud uložil žalovanému povinnost rozhodnout ve stanovené lhůtě o její žádosti ze dne 25. 11. 2010 o vydání povolení k dlouhodobému pobytu na území České republiky za účelem soužití rodiny podle § 42a odst. 1 písm. b) zákona č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů.

Žalobkyně (stěžovatelka) podala dne 3. 5. 2012 u Nejvyššího správního soudu včasnou kasační stížnost proti rozsudku městského soudu. V kasační stížnosti uvedla pouze to, že konkrétní důvody kasační stížnosti doplní ve lhůtě do deseti dnů .

Podle § 106 odst. 1 s. ř. s. musí kasační stížnost kromě obecných náležitostí podání obsahovat označení rozhodnutí, proti němuž směřuje, v jakém rozsahu a z jakých důvodů jej stěžovatel napadá, a konečně také údaj o tom, kdy mu rozhodnutí bylo doručeno. Z kasační stížnosti musí být dále zřejmé, co stěžovatel navrhuje, tj. jakého rozhodnutí se domáhá (§ 106 odst. 1 ve spojení s § 37 odst. 3 s. ř. s.). Nemá-li kasační stížnost všechny náležitosti již při jejím podání, musí být tyto náležitosti v souladu s § 106 odst. 3 s. ř. s. doplněny ve lhůtě jednoho měsíce od doručení usnesení, kterým byl stěžovatel vyzván k doplnění podání. Tuto lhůtu může soud na včasnou žádost stěžovatele z vážných důvodů prodloužit, nejdéle však o další měsíc.

Vzhledem k tomu, že kasační stížnost stěžovatelky neobsahuje údaje o tom, z jakých důvodů stěžovatelka rozsudek městského soudu napadá a jakého rozhodnutí se domáhá, postupoval Nejvyšší správní soud podle § 106 odst. 3 s. ř. s. a usnesením ze dne 9. 5. 2012, č. j.-5, stěžovatelku vyzval, aby ve lhůtě jednoho měsíce od doručení usnesení doplnila kasační stížnost o důvody, pro které napadá rozsudek městského soudu, a uvedla, co navrhuje (petit). Stěžovatelka byla poučena i o tom, že neodstraní-li ve stanovené lhůtě vady kasační stížnosti a nebude-li možno pro tyto nedostatky v řízení pokračovat, Nejvyšší správní soud kasační stížnost odmítne (§ 37 odst. 5 ve spojení s § 120 s. ř. s.).

Z obsahu soudního spisu vyplývá, že výzva k doplnění kasační stížnosti byla zástupci stěžovatelky řádně doručena do datové schránky dne 15. 5. 2012. Lhůta k doplnění kasační stížnosti tak uplynula dne 15. 6. 2012. Stěžovatelka přesto na výzvu Nejvyššího správního soudu nereagovala a kasační stížnost nedoplnila, a to ani ve stanovené lhůtě jednoho měsíce ani později. Stěžovatelka nepožádala ani o případné prodloužení lhůty k doplnění kasační stížnosti. Vadu kasační stížnosti, která brání jejímu věcnému posouzení, tedy stěžovatelka neodstranila. Nejvyššímu správnímu soudu tudíž nezbylo, než kasační stížnost podle § 37 odst. 5 ve spojení s § 120 s. ř. s. odmítnout.

O nákladech řízení Nejvyšší správní soud rozhodl podle § 60 odst. 3 s. ř. s. ve spojení s § 120 s. ř. s. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení o kasační stížnosti, byla-li kasační stížnost odmítnuta.

P o u č e n í: Proti tomuto usnesení n e j s o u opravné prostředky přípustné (§ 53 odst. 3, § 120 s. ř. s.).

V Brně dne 20. června 2012

JUDr. Lenka Matyášová, Ph.D. předsedkyně senátu